Skip to contentТакси за кандидатстване и обучение във ВУЗ 2022/23 година

РЕШЕНИЕ № 283 от 5 май 2022 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 година (публ. 13.05.2022 г.)

Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Образование за утрешния ден

Заявявяне на обучение по дейност 3.3 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Платформата на проекта е отворена отново за заявяване на теми за обучение по Дейност 3.3 „Обучения за програмиране/ кодиране,  кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.“ в периода от 03.05.2022 г. до 20.05.2022 г. включително.

Заявка за участие се подава в информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/ , както следва:

– регистрираните в ИСУП, след достъп през профила си избират меню „Обучения“, в подменю „Профилна информация“ се попълват данните, обновяват се текущите данни във втората част на страницата чрез бутон „Обнови“ и през подменю „Предстоящи обучения“ се заявяват до 2 (две) теми за обучение;

– педагогическите специалисти, които към момента нямат регистрация в ИСУП следва да си направят регистрация, за която е необходимо да се въведе код по НЕИСПУО на училището и ЕГН на участника. Извършва се автоматична проверка и се създава регистрация с @edu.mon.bg акаунта им, за което получават съобщение. След достъп до профила си избират меню „Обучения“, в подменю „Профилна информация“ се попълват данните, обновяват се текущите данни във втората част на страницата чрез бутон „Обнови“ и през подменю „Предстоящи обучения“ се заявяват до 2 (две) теми за обучение.

Обученията са предназначени за педагогически специалисти, преподаващи по предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и други с насоченост към ИКТ от общинските и държавните училища.

Педагогическите специалисти за времето на участието си в обучението ползват служебен отпуск по чл. 161 от КТ, за което подават заявление за отпуск до директора на училището след включване в група за обучение.

Всеки заявил участие получава информация на електронния си адрес за включване в сформирана група за обучение.

Всеки обучаем си осигурява сам индивидуалното техническо средство за работа по време на обучението.

Обученията са изнесени (тридневни с две нощувки), с пълно откъсване от работа, с физическо присъствие на обучаемите.

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Изменение на Правилата за информационна сигурност

заповед №РД3006/29.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за изменение на т. 5.15. от Раздел II на Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавни зрелостни изпити през учебната 2021/2022 г.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Правила и критерии за работа на инвестиционната програма на МОН

Заповед № РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката с утвърдените правила и критерии за работа при изпълнението на инвестиционната програма на МОН за ремонтни дейности и правила и критерии за работа при цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности в общинските образователни институции в системата предучилищното и училищното образование.

До настоящия момент в Министерството на образованието и науката са постъпили общо 46 броя заявки за отпускане на средства за ремонти в държавните образователни институции, на които е извършена предварителна проверка от експерти в дирекция ДСОП на МОН.

  • Държавните училища, финансирани чрез бюджета на МОН подават заявките в РУО – …………….., в срок до 09.05.2022 година;
  • Всички други второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката подават своите заявки в МОН не по-късно от 15.05.2022 г.
  • Заявки за цялостно или частично финансиране на ремонтни дейности на материално-техническата база, обзавеждане и оборудване в общинските образователни институции в предучилищното и училищното образование могат да постъпват в МОН от директорите на съответните общински институции и от кметовете на общините до 15.05.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Заповед №РД09-2864/12.04.2022 г. на министъра на образованието и науката
  2. Приложение № 1
  3. Приложение № 2

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


По-високи учителски заплати от 1 април 2022 година

155 ЛВ. РЪСТ НА СТАРТОВАТА УЧИТЕЛСКА ЗАПЛАТА

Най-малко 1415 лв. става учителската заплата от 1 април 2022 г. Това е увеличение със 155 лв. или с 12,3 на сто спрямо сегашния стартов размер. Със същия процент се вдигат и останалите минимални възнаграждения на педагогическия персонал в средното образование. Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в детските градини и училищата.

С 10% по-скъпо ще се плащат лекторските часове над задължителния преподавателски норматив. Техните стойности са различни в зависимост от придобитата образователно-квалификационна степен. 9,35 лв. на час ще получават учителите с диплома за бакалавър или магистър, 6,93 лв. на час ще се полагат на педагогическите специалисти със средно образование.

Възнагражденията на непедагогическия персонал се обвързват с минималната работна заплата за страната. Помощник-готвачите, помощник-възпитателите и други подобни на тях длъжности ще получават поне 105% от минималната заплата или 745,50 лв.; готвачите, огнярите, охранителите, помощник-възпитателите и други подобни – най-малко 110% от минималната заплата или 781 лв.; домакините, касиерите, техническите секретари и други подобни – поне 115% от минималната заплата или 816,50 лв. За счетоводителите, главните счетоводители, библиотекарите и други подобни се предвиждат заплати, не по-ниски от 125% от минималното възнаграждение или 887,50 лв.

Отпадат допълнителните 10 дни платен отпуск след боледуване от COVID-19, които досега можеха да ползват всички работещи в образователни институции. Вместо тях след коронавирус педагогическите специалисти получават правото на допълнителни профилактични прегледи, консултации и/или изследвания в рамките на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която се очаква да бъде продължена и през тази година.

Остават двата допълнителни дни платен отпуск при ваксиниране. Те вече ще могат да се ползват само в деня на имунизацията и на следващия ден.

Минимални заплати на педагогическия персонал

До 31 март 2022 г. От 1 април 2022 г.
Учител 1260 лв. 1415 лв.
Старши учител и старши възпитател 1300 лв. 1460 лв.
Главен учител и главен възпитател 1350 лв. 1516 лв.
Заместник-директор 1420 лв. 1595 лв.
Директор 1535 лв. 1724 лв.

Анекса към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование можете да видите ТУК

Подобни документи

Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , .