ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства по Програма “Старт на кариерата”

02.09.2014 Указания

Приложение № 2 към Заповед №РД01-631 от 29.08.2014г.   на министъра на труда и социалната политика ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства по  Програма “Старт на кариерата” 1.   В срок до 01.09.2014 г. включително Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си съобщение за стартирането на Процедурата. Дирекциите “Бюро по труда” в [...]

Виж целия документ

КРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата” през 2014 г.

01.09.2014 Указания

Приложение № 1 към Заповед № РД01-631 от 29.08.2014 г. на министъра на труда и социалната политика КРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата”  през 2014 г. Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата”, през 2014 г., трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Критерии за кандидатстване А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите [...]

Виж целия документ

Дати за ДЗИ по желание 2014 септемврийска сесия

26.08.2014 Указания

Заповед № 1314 от 25.08.2014 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание

Виж целия документ

2014 септемврийска сесия, Дати за ДЗИ по желание, ДЗИ септември 2014,

Колективен трудов договор в системата на народната просвета 2014 г.

25.08.2014 Договори

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР за системата на народната просвета (26 юни 2014 г.)

Виж целия документ

колективен договор образованието 2014, колективен договор просвета 2014,

План за квалификационна дейност в училище

17.08.2014 Бланки

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ФОРМА /семинар, тренинг и др./ ТЕМА ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖ ДАНЕ ЦЕЛЕВА ГРУПА /брой/ ФОРМА / семинар, тренинг и др./ ОРГАНИ ЗАТОР ТЕМА ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖ ДАНЕ ЦЕЛЕВА ГРУПА /брой/ ФИНАНСИРАНЕ

Виж целия документ

вътрешноучилищна квалификация, план квалификационна дейност, план квалификация училище,

Основни задачи експерт обществени поръчки

09.08.2014 Длъжностни характеристики

Основни задачи на «Главен експерт обществени поръчки» 1.Подготвя и изпраща предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки. 2. Публикува и администрира обяви за възлагане на малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП. 3. Изготвя документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, като стриктно спазва изискванията за ЗОП и НВМОП. 4.Участва в комисии за [...]

Виж целия документ

експерт обществени поръчки длъжностна характеристика, експерт обществени поръчки задачи,

Облагане на маржа с ДДС автомобили втора употреба

07.08.2014 Закони и правилници

Облагане на маржа с ДДС на придобити или внесени от данъчно-задължени лица различни от “дилър” стоки втора употреба – превозни средства, различни от “нови превозни средства” Лицата, които в процеса на икономическата си дейност са закупили, придобили или внесли, но не с цел продажбата им, стоки втора употреба – превозни средства, различни от “нови превозни [...]

Виж целия документ

внос стари автомобили собствени нужди, Облагане на маржа с ДДС стари автомобили, облагане с ДДС коли втора употреба, превозни средства втора употреба ДДС,

Общ ред за облагане по ЗДДС на доставки на стоки втора употреба

05.08.2014 Закони и правилници

II. Прилагане от дилъра на общия ред за облагане по ЗДДС на доставки на стоки втора употреба – превозни средства, различни от “нови превозни средства” С разпоредбата на чл.151, ал.1 от ЗДДС е дадена възможност на дилърите да прилагат общия ред за облагане по закона на доставката на стоки втора употреба – превозни средства, различни [...]

Виж целия документ

облагане внос кола втора употреба, облагане ЗДДС стоки втора употреба, общ ред облагане с ДДС коли втора употреба,

Специален ред на облагане на маржа на цената за доставки на превозни средства втора употреба

04.08.2014 Закони и правилници

ОТНОСНО: режима на доставките на стоки втора употреба – превозни средства, различни от “нови превозни средства” На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите във връзка с режима на доставките на стоки втора употреба – леки автомобили, различни от “нови превозни средства” : I. Прилагане от дилъра на [...]

Виж целия документ

ДДС коли втора употреба, облагане доставки коли втора употреба, облагане на маржа автомобили втора употреба, режим на доставките на стоки втора употреба, специален ред облагане маржа,

Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ

26.07.2014 Наредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 10 май 2014 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014-2015 година

Виж целия документ

такси висше образование 2014-2015, Такси за кандидатстване във ВУЗ, Такси за обучение във ВУЗ, такси обучение 2014/2015,

Разпореждане с пенсиите на настанените в специализирани институции

23.07.2014 Наредби

Разпореждане с личните средства на настанените в специализирани институции: Доставчикът на социални услуги в специализираните институции води регистър на настанените лица (чл. 40д, ал.1 ППЗСП). Съгласно ал. 3, той води и книга, прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на специализираната институция, която съдържа: 1. опис на паричните средства и материалните ценности, предоставени от настанените лица [...]

Виж целия документ

пенсии на настанените в специализирани учреждения, пенсии нстанени в старчески дом, Разпореждане с пенсиите на настанените в дом,

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ЛИЦА, НАСТАНЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

21.07.2014 Указания

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ЛИЦА, НАСТАНЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ Изплащане на пенсиите: Получаването и разходването на пенсиите на лица, настанени в специализирани институции става лично. Пенсиите и добавките към тях се изплащат от пощенските станции по постоянния или настоящия адрес на пенсионера. 1. Настанените в специализирани институции лица, които [...]

Виж целия документ

получаване пенсия в дом, получаване пенсия в старчески дом,

Проверка на резултатите от второ класиране след VII клас

04.07.2014 Указания

ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7. КЛАС 04 юли 2014 г. Резултатите от второ класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg. Срокът за записване в съответното училище на учениците ,класирали се на желаното място след втори етап е: от 07.07.2014 г. до 09.07.2014 г. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от [...]

Виж целия документ

кандидатстване след VII клас, прием в гимназия проверка, проверка второ класиране, срок записване втори етап класиране,

Заявление за участие в конкурс за директор на училище

01.07.2014 Бланки

Вх. № ________/_________201…г. ДО НАЧАЛНИКА НА РИО ГР. ……………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ от …………………………………………………………………………………………………………………………………… Адрес за кореспонденция: гр. (с.)………………………………………………. област………………………………….п.к……………………….. ул…………………………………………………………………………………………………….№……………………….. ж.к. ……………………………………………………………..бл……………., вх…………, ет………….., ап……… Телефон за контакти :………………………………………………………………………………………………….. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/  НАЧАЛНИК, Заявявам желанието си да участвам в обявения конкурс за длъжността „директор” на ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Прилагам следните документи: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

заявление директор училище конкурс, заявление за директор на училище бланка, заявление участие конкурс директор,

Втори и трети етап на класиране на ученици

27.06.2014 Указания

Първи етап на класиране завършва със записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори  етап на класиране. СРОКЪТ за ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ Е: 27 юни – 01 юли 2014г. [...]

Виж целия документ

Втори и трети етап на класиране на ученици, записване в гимназия указания, кандидатстване след 7 клас, класиране в гимназии втори етап,

Проверка на резултатите от първо класиране

26.06.2014 Указания

Резултатите от първо класиране на кандидатсващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg. Подобни документи Как се образува балът за класиране ?

Виж целия документ

кандидатстване след VIIклас, приемане в гимназии резултати, Проверка на резултатите от първо класиране,

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

26.06.2014 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка Подписаният/ната/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/трите имена/, с лична карта №…………………….., изд. на……………………….от……………………………………………………., с постоянен адрес……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., в качеството си на взискател /родител, настойник, пълномощник/ на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /трите имена/, български гражданин, роден на ……………………………….в гр./с………………………………………………. [...]

Виж целия документ

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето-УКАЗ № 191

25.06.2014 Закони и правилници

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето УКАЗ № 191 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от ХLI Народно събрание на 17 май 2012 г. Издаден в София на 23 май [...]

Виж целия документ

забрана пушене, Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, закон забрана на пушенето, заповед забрана пушене, указ за забрана на пушенето,

Заявление за участие при класиране в гимназия след VII клас

19.06.2014 Бланки

Заявление с указания за попълване ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ – РАЗШИРЕНО http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm Подобни документи Проверка на резултатите от второ класиране след VII клас

Виж целия документ

заявление за класиране бланка, Заявление с указания за попълване гимназия, кандидатстване след VII клас,

Как се образува балът за класиране ?

18.06.2014 Указания

Как се образува балът за класиране по различните профили? Съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва: профил „Хуманитарен“ – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по [...]

Виж целия документ

Как се образува балът за класиране ?, кандидатстване в гимназии бал, кандидатстване след VIIклас,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.