Skip to contentНаредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите

Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.)
ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти(12.08.2019 г.)

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , .


Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране

Индивидуалният коефициент се изчислява по две различни методики – т.н. стара методика, отнасяща се за пенсии, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. и нова методика – за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.

За времето от 04.05.2019 г. до 01.01.2023 г. е създадена възможност лицата, чиито пенсии за трудова дейност се отпускат с начална дата след 31.12.2018 г., да упражнят правото си на избор по коя от двете методики да се определи индивидуалния коефициент, респективно размера на пенсията им, ако това е по-благоприятно за тях.

Лицата с подадени заявления в периода от 01.01.2019 г. до 03.05.2019 г., включително, за отпускане на пенсия, свързана с трудовата им дейност, с начална дата след 31.12.2018 г., както и тези, на които е отпусната такава пенсия до 04.05.2019 г., могат да упражнят еднократно правото си на избор за определяне размера на пенсията по старата методика. Правото на избор лицата могат да упражнят в шестмесечен срок от 04.05.2019 г.

На лицата, които в заявлението за пенсия не са вписали, че желаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по старата методика и не са представили необходимите за това документи, същият се изчислява само по новата методика.

В случай, че лицата направят своя избор и пожелаят индивидуалният им коефициент да бъде изчислен по старата методика, то към заявлението за отпускане на пенсия задължително трябва да приложат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния доход след тази дата до 31.12.1999 г. включително. Когато за времето след 31.12.1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Изчисляване на индивидуален коефициент по старата методика
1. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му.

2. За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят:

  • съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода до 31.12.1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
  • съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31.12.1996 г. и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период.

3. Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията се умножава съответно по броя на месеците, за които то е установено, и сборът на получените произведения се разделя на общия брой на месеците, включени в двата периода.

4. Когато лицата не са работили след 01.01.1997 г., индивидуалният коефициент е равен на първото съотношение, а когато базисният период е изцяло след тази дата, индивидуалният коефициент е равен само на второто съотношение.

Изчисляване на индивидуален коефициент по новата методика
При изчисляване на индивидуалния коефициент по новата методика отпада доходът на лицето върху, който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 01.01.1997 г., и доходът на лицето за времето 01.01.1997 – 31.12.1999 г. Индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за осигурителния му стаж след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31.12.1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 01.01.2000 г. Когато лицето няма осигурителен доход след 31.12.1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.

Индивидуалният коефициент се изчислява, като сборът на месечните съотношения между осигурителния доход на лицето за месеца и средния осигурителен доход за страната за същия месец се раздели на сбора от съотношенията между броя на работните дни, за които се отнася осигурителният доход на лицето за съответния месец, и броя на работните дни през месеца – за всички месеци, участващи при изчисляване на индивидуалния коефициент.

Когато лицата работят на непълно работно време, отработените часове се изчисляват пропорционално на законоустановеното работно време. Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31.12.1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.

И при двете методики, за периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 01.01.1960 г. Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Наредби, Наредби и постановления, Постановления, Правилници.

Етикети , , .


Целевата помощ за отопление

Увеличава се размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2019-2020 г. и се разширява достъпът до нея

От 1 юли 2019 г. започва приемането на заявления-декларации за отпускането на целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 г. Лицата и семействата, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес, като приемът на документите ще продължи до 31 октомври 2019 г.

Правоимащите лица и семейства могат да получат заявлението-декларация за отпускането на целева помощ за отопление  от съответната дирекция „Социално подпомагане“, по настоящ адрес или да  я изтеглят от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане – меню „Социално подпомагане“, раздел 1 „Социални помощи“, секция „Документи“.

Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление

В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. е публикувана Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Направените промени предвиждат осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане.

Размерът на помощта ще  бъде увеличен значително, като базата за определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер предстои да бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври т.г. В същото време предвиденото увеличение с 5.7 %   на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

За новия отоплителен сезон, като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Разширява се и обхватът на подпомаганите лица и семейства, чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

С оглед на провежданата политика за стимулиране на връщането и задържането на децата в образователната система са въведени и три нови целеви групи, включващи: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции “Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище.

Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 48 и 57 от 2013 г.; доп., бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 63 и 91 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.; изм., бр. 55 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 1,384.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За всеки нов отоплителен сезон със заповед на министъра на труда и социалната политика коефициентът се актуализира на верижна основа с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.“
3. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 26“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 8“.
2. В ал. 2 думите „заявлението-декларация“ се заменят със „заявление-декларацията“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до 20 дни от подаване на заявление-декларацията социален работник в съответствие с изискванията на чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане извършва социална анкета и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.“
§ 3. В чл. 4а, т. 2, буква „б“ думите „заявлението-декларация“ се заменят със „заявление-декларацията“.
§ 4. В допълнителните разпоредби се създават параграфи 4 и 5:
„§ 4. „Твърдо гориво“ са въглища, брикети, пелети, дърва и други сходни, които се предлагат в търговската мрежа и/или се предоставят от горските стопанства и отговарят на установените стандарти за качество и екологични норми.
§ 5.„Актуализиране на верижна основа“ е пресмятане на стойността на коефициента за съответния период, при което за база служи величината му от предходния период.“
§ 5. В приложението към чл. 4, ал. 1 в т. XIV думите „Давам(е) съгласието си да“ се заменят с „Информиран(и) съм/сме, че ще“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. До осигуряването на формулярите по новия образец на заявление-декларацията да се използват наличните формуляри по образеца до влизането в сила на тази наредба, като във формулярите се отразяват необходимите корекции, което се удостоверява с подписа на длъжностното лице, приемащо заявление-декларацията.
§ 7. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за подадените заявление-декларации до влизането ù в сила.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър: Бисер Петков

Подобни документи

Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

Етикети , , .


Процедура по признаване на квалификационни кредити

Процедура по признаване на квалификационни кредити от началника на РУО

Във връзка с изпълнение на чл. 50 и чл. 51  от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и предстояща кампания за приемане на заявления и документи от 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти от началника на РУО:

„Издаване от началника на РУО–София-град на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“.

Свали документ

Вижте още:

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Приобщаващо образование – образци на документи

Примерни образци на документи

Доклад от мобилна група на Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от логопед към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Доклад от слухово-речеви рехабилитатор към Регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика

План за подкрепа

Заявление 1

Заявление 2

Заявление 3

Заявление 4

Заявление 5

Заявление 5а

Заявление 6

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , , .