Skip to contentПреназначаване на възпитателите на длъжност учител

Във връзка с нормите на преподавателската работа на учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и организиране на дейностите по самоподготовка  в групите за целодневно обучение, с писмо  с вх. № РУО1-7954/13.04.2017 г. Министерство на образованието и науката уведомява за следното:

1. С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) педагогическите специалисти, заварени на длъжност „възпитател“ в полуинтернатна група се преназначава на длъжност „учител“. Предвид факта, че промяната на наименованието на длъжността не води до промяна на трудовите задължения на лицата считат, че за тях продължава да се прилага нормата, определена за възпитател. На основание § 30 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО до влизането в сила на ДОС „Нормиране и заплащане на труда“ се прилагат разпоредбите на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Педагогическите специалисти, заемащи длъжност „учител на група за целодневна организация на учебния ден“, изпълняват нормата преподавателска работа, определена с Наредба № 3/2008 г. от 30 астрономически часа, която може да включва: организиран отдих и спорт, самоподготовка, дейности по интереси, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по индивидуални образователни програми.

2. В седмичния брой часове, определени за самоподготовка (10 часа) следва да се осигури възможност за подготовка по всеки учебен предмет от седмичната програма. Продължителността на времето за подготовка по всеки предмет се определя от учителя на група за целодневна организация на учебния ден, според възможностите на учениците

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .


Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Държавен план-прием в профилирани и професионални гимназии за учебната 2017/2018 г. в област София град:

Приложение  1 се отнася за кандидатстване след 7 клас.

Приложение 2 се отнася за кандидатстване след 8 клас.

Приложение3 се отнася за кандидатстване след 8 клас във вечерна и задочна форма на обучение.

Приложение 4;

Адреси на електронни страници на училищата в София:

http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/schools_index.html

За всяка конкретна област може да откриете държавния план-прием в интернет страницата на съответното Регионално управление на образованието.

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web: www.ruobg.com

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: www.ruobg.com

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web: www.ruobg.com

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: www.ruobg.com

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , .


ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите след завършен VII клас

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1

ДО

НАЧАЛНИКА

НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ……………………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ

за полагане на изпити за проверка на способностите след завършен VII клас

От…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(собствено, бащино и фамилно име на ученика)

ЕГН пол м ж

Живущ: област………………………………………………., община………………………………………………………,

пощенски код

гр./с. ………………….………………………………………….,

ж.к./ул. …………………………………………………………………..№ ………., бл. …….., вх. ….., ет……, ап……,

телефон за контакти:  …………………………………………

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

През учебната 2016/2017 година  предстои да завърша VII клас

в  училище………………………………………………………………………. , гр./с. ……………………………………….,

община………………………………………………………….., област    ……………………………………………………

І. Желая да бъда допуснат(а) до конкурс с полагане на изпити по чл. 56, ал. 2 и ал. 3 на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (проверка на способностите), както следва:

1…………………………………………………… код

2.   …………………………………………………………… код

3.   …………………………………………………………… код

Родител/настойник……………………………………………………………..…………………………………….

живущ: област……………………………………………..,  община ……………………………………………………….,

пощенски код

гр./с. ………………………………………………………………………,

ж.к./ул. …………………………………………………………………… № ………., бл. ……., вх. …., ет……, ап……,

тел. за контакти:  …………………………………………

Подпис на ученика:     ………………………….

Подпис на родителя/настойника: ……………………………

Подпис на длъжностното лице:           ……………………………..

Гр./с. ………………………………….                     Дата ………………………………………………………………………….

Забележка:

*Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението!

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , .


Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа за личностно развитие по чл.49, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2017 г., утвърдени със заповед № РД09-1778/14.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/03/22/zap09_1778_14.03.2017_zaplati.pdf

Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

Етикети , , , .


Изпитни Програми за Кандидатстване след 7 и 8 Клас

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ на места по държавния план-прием СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ИЛИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ след завършен VIII клас (Приложение № 9)

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , , .