Skip to contentНационални изпитни програми за степен на професионална квалификация

 1. Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на съответната степен на професионална квалификация, утвърдени със заповед на министъра през 2021 г.
 2. Националните изпитни програми са разработена във връзка с чл. 36 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1/19.02.2020 г. на МОН за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.
 3. Всяка националната изпитна програма включва:
 • за частта по теория на професията – осемнадесет изпитни теми с кратко описание на учебното съдържание по всяка тема и указание за разработване на писмен тест по всяка изпитна тема;
 • за частта по практика на професията – указание за съдържанието на индивидуалните задания;
 • критерии за оценяване на резултатите от обучението;
 • система за оценяване;
 • препоръчителна литература.
 • Приложения (примерен изпитен билет, примерно индивидуално задание, примерно указание за разработване на писмен тест).

Държавният изпит – част по теория на професията, се провежда като писмен изпит по една и съща изпитна тема за учениците и/или за обучаваните за дадено училище или обучаваща институция.

Държавният изпит – част по теория на професията, се провежда като писмен изпит по една и съща изпитна тема за учениците и/или за обучаваните за дадено училище или обучаваща институция.

Учениците от XI клас имат възможност, след завършен успешно XI клас, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация, в съответствие с точка „Завършване и удостоверяване на професионалното образование“ от утвърдения със заповед на министъра на образованието и науката типов учебен план по специалността, по която се обучават.

Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

2150401 Дърворезбарство от професия код 215040 „Дърворезбар“ (публ. 28.01.2021 г.)

3410201 Продавач-консултант от професия код 341020 „Продавач-консултант“ (публ. 18.01.2021 г.)

3420201 Маркетингови проучвания от професия код 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности“ (публ. 18.01.2021 г.)

3440202 Митническо и данъчно обслужване от професия код 344020 „Данъчен и митнически посредник“ (публ. 18.01.2021 г.)

3430201 Финансова отчетност от професия код 343020 „Финансов отчетник“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450401 Бизнес-услуги от професия код 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450501 Малък и среден бизнес от професия код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450601 Касиер от професия код 345060 „Касиер“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450801 Снабдител (публ. 01.06.2020 г.)

3450701 Калкулант от професия код 345070 (публ. 18.01.2021 г.)

3460201 Административно обслужване по професия код 346020 „Офис-секретар” (публ. 18.01.2021 г.)

3460301 Деловодство и архив (публ. 01.06.2020 г.)

4810101 Програмно осигуряване от професия код 481010 „Програмист“ (публ. 01.03.2021 г.)

4820201 Икономическо информационно осигуряване от професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“ (публ. 18.01.2021 г.)

4820301 Текстообработка (публ. 01.06.2020 г.)

5210303 Машини и съоръжения за заваряване от професия код 521030 „Машинен оператор“ (публ. 15.02.2021 г.)

5210417 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството от професия код 521040 „Машинен монтьор” (публ. 15.02.2021 г.)

5210802 Металургия на цветните метали от професия код 521080 „Оператор в металургията“ (публ. 15.02.2021 г.)

5210901 Заваряване от професия код 521090 „Заварчик“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211001 Стругарство от професия код 521100 „Стругар“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211101 Шлосерство от професия код 521110 „Шлосер“ (публ. 01.06.2020 г.)

Специалности от професия код 522020 „Електромонтьор“:

5220201  Електрически машини и апарати от професия код 522020 „Електромонтьор“ (публ. 13.01.2021 г.)

5220204 Електрообзавеждане на производството (публ. 13.01.2021 г.)

5220205 Електрообзавеждане на кораби (публ. 13.01.2021 г.)

5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (публ. 13.01.2021 г.)

5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220210 Електрически инсталации (публ. 13.01.2021 г.)

5220211 Електродомакинска техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220212 Електроенергетика (публ. 13.01.2021 г.)

Специалности от професия код 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“:

5220401 Топлоенергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220402 Ядрена енергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220406 Газова техника (публ. 14.01.2021 г.)

5220408 Възобновяеми енергийни източници (публ. 14.01.2021 г.)

5220409 Топлoтехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (публ. 14.01.2021 г.)

Специалности от професия код 523020 „Монтьор по комуникационни системи“

5230201 Радио- и телевизионна техника (публ. 02.02.2021 г.)

5230202 Телекомуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)

5230204 Кинотехника, аудио- и видеосистеми (публ. 02.02.2021 г.)

5230205 Оптически комуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)


5230401 Промишлена електроника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230402 Микропроцесорна техника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)


5230801 Автоматизирани системи от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230802 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура“ от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“  (публ. 13.01.2021 г.)


Специалности от професия код 523060 „Монтьор на компютърни системи“

5230601 Компютърна техника и технологии (публ. 02.02.2021 г.)

5230602 Компютърни мрежи (публ. 02.02.2021 г.)


5250201 Автотранспортна техника от професия код 525020 „Монтьор на транспортна техника“ (публ. 01.02.2021 г.)

5250801 Локомотиви и вагони от професия код 525080 „Монтьор на железопътна техника“ (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 525110 „Корабен монтьор“

5251101 Корабни машини и механизми (публ. 01.02.2021 г.)

5251102 Корабни тръбни системи (публ. 01.02.2021 г.)

5251103 Ремонт на кораби (публ. 01.02.2021 г.)


5251201 Автобояджийство (публ. 21.05.2020 г.)

5251202 Автотенекеджийство (публ. 21.05.2020 г.)

Специалности от професия код 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“

5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти (публ. 01.02.2021 г.)

5410203 Производство на месо, месни продукти и риба (публ. 01.02.2021 г.)

5410205 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки (публ. 01.02.2021 г.)

5410206 Производство на захар и захарни изделия (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 541030 „Хлебар-сладкар“ от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410302 Производство на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410303 Декорация на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410501 Хранително-вкусова промишленост от професия код 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ (публ. 01.06.2020 г.)

Специалности от професия код 542030 „Оператор в текстилно производство“

5420301 Предачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420302 Тъкачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420303 Плетачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420304 Апретурно и багрилно производство (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542050 „Оператор в производството на облекло“

5420501 Производство на облекло от текстил (публ. 15.02.2021 г.)

5420502 Производство на облекло от кожи (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542070 „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“

5420701 Производство на обувни изделия (публ. 15.02.2021 г.)

5420702 Производство на коженогалантерийни изделия (публ. 15.02.2021 г.)


5420801 Текстилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420803 Апретурно и багрилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420901 Производство на облекло (публ. 21.05.2020 г.)

5421001 Обувно и коженогалантерийно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5421101 Шивачество (публ. 21.05.2020 г.)

5421201 Обущарство (публ. 21.05.2020 г.)

5421501 Бродерия (публ. 21.05.2020 г.)

Специалности от професия код 543020 „Оператор в дървообработването“

5430201 Производство на мебели (публ. 28.01.2021 г.)

5430202 Производство на врати и прозорци (публ. 28.01.2021 г.)

5430203 Производство на тапицирани изделия (публ. 28.01.2021 г.)

5430204 Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби (публ. 28.01.2021 г.)

5430205 Моделчество и дървостругарство (публ. 28.01.2021 г.)

5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство (публ. 28.01.2021 г.)

5430207 Производство на дървесни плочи (публ. 28.01.2021 г.)

5430208 Производство на фурнир и слоиста дървесина (публ. 28.01.2021 г.)

5430209 Производство на дървени детски играчки (публ. 28.01.2021 г.)


5430901 Производство на фасонирани материали (публ. 19.05.2020 г.)

5430902 Производство на тапицирани изделия (публ. 19.05.2020 г.)

5430903 Производство на бъчви (публ. 19.05.2020 г.)

5430905 Производство на врати и прозорци (публ. 19.05.2020 г.)

5430906 Производство на мебели (публ. 19.05.2020 г.)

5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми от професия код 544020 „Оператор в минната промишленост“ (публ. 16.02.2021 г.)

Специалности от професия код 582030 „Строител“

5820303 Армировка и бетон (публ. 27.01.2021 г.)

5820306 Вътрешни облицовки и настилки (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582040 „Строител–монтажник“

5820403 Сухо строителство (публ. 27.01.2021 г.)

5820404 Дограма и стъклопоставяне (публ. 27.01.2021 г.)

5820405 Изолации в строителството (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

5820501 Вътрешни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)

5820502 Външни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)


5820801 Основни и довършителни работи (публ. 21.05.2020 г.)

5820901 Пътища, магистрали и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

5820902 Релсови пътища и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

Специалности от професия код 621030 „Растениевъд“

6210302 Полевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210303 Зеленчукопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210304 Трайни насаждения (публ. 01.02.2021 г.)

6210305 Селекция и семепроизводство (публ. 29.01.2021 г.)

6210306 Тютюнопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури (публ. 01.02.2021 г.)

6210308 Растителна защита (публ. 29.01.2021 г.)


Специалности от професия код 621050 „Животновъд“

6210502 Говедовъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210503 Овцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210504 Свиневъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210505 Птицевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210506 Зайцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210507 Пчеларство (публ. 29.01.2021 г.)

6210508 Коневъдство и конна езда (публ. 29.01.2021 г.)


6210801 Механизация на селското стопанство от професия код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника” (публ. 29.01.2021 г.)


6210901 Лозаровинарство от професия код 621090 „Лозаровинар“ (публ. 01.02.2021 г.)


6211101 Зеленчукопроизводство (публ. 19.05.2020 г.)

6211102 Трайни насаждения (публ. 19.05.2020 г.)

6211103 Тютюнопроизводство (публ. 21.05.2020 г.)

6211104 Гъбопроизводство, билки, етеричномаслени и медоносни култури (публ. 20.05.2020 г.)


6211201 Говедовъдство и биволовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211202 Овцевъдство и козевъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211203 Свиневъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211204 Птицевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211205 Зайцевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211206 Пчеларство (публ. 21.05.2020 г.)

6211207 Бубарство (публ. 21.05.2020 г.)

6211208 Коневъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6220301 Озеленяване и цветарство от професия код 622030„Работник в озеленяването  (публ. 19.05.2020 г.)

Специалности от професия код 622020 „Озеленител“

6220201 Цветарство (публ. 28.01.2021 г.)

6220202 Парково строителство и озеленяване (публ. 28.01.2021 г.)

6230301 Механизация на горското стопанство от професия код 623030 „Механизатор на горска техника“ (публ. 28.01.2021 г.)

6230401 Горско стопанство от професия код 623040 „Лесовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230501 Горско и ловно стопанство от професия код 623050 „Дивечовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230601 Лесокултурни дейности (публ. 19.05.2020 г.)

6230602 Дърводобив (публ. 19.05.2020 г.)

6230603 Дивечовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6230604 Билкарство (публ. 19.05.2020 г.)

7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове от професия код 726010  „Изпълнител на термални процедури“ (публ. 01.02.2021 г.)

Специалности от професия код 762040 „Социален асистент“:

7620401 Подпомагане на деца (публ. 18.01.2021 г.)

7620402 Подпомагане на възрастни (публ. 18.01.2021 г.)

8401001 Логистика на товари и услуги от професия код 840100 „Куриер“ (публ. 27.01.2021 г.)

8110103 Организация на дейностите в места за настаняване от професия код 811010 „Хотелиер“ (публ. 01.02.2021 г.)

811030 Камериер (публ. 30.04.2020 г.)

811040 Портиер–пиколо (публ. 19.05.2020 г.)

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки от професия код 811070 „Готвач“ (публ. 01.02.2021 г.)

8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене от професия код 811080 „Сервитьор-барман“ (публ. 01.02.2021 г.)

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения (публ. 19.05.2020 г.)

8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (публ. 19.05.2020 г.)

8150101 Фризьорство от професия код 815010 „Фризьор“ (публ. 10.02.2021 г.)

8150201 Козметика от професия код 815020 „Козметик“ (публ. 09.02.2021 г.)

8150301 Маникюр, педикюр и нoктопластика от професия код 815030 „Маникюрист-педикюрист“ (публ. 09.02.2021 г.)

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Проекти за парични средства за физическо възпитание и спорт

Кандидатстване с проекти по ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/15.02.2021 г за 2021 г. предстои изпълнение на ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно чл. 1, т.1 и т. 2 от ПМС № 46/19.03.2020 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2 лв. на дете и 3 лв. на ученик в дневна и в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа за бюджетна година в държавните, общинските и частните детски градини и училища. Финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност се предоставят по одобрени проекти, както следва:

 1. Проектите на общинските детски градини и училищата, финансирани чрез бюджетите на общините се предоставят в срок до 31 март на съответната година в общината за съгласуване с финансиращия орган. Проектите на общинските детски градини и училища се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацията на общината, в срок до 31.03.2021 г.

 1. За училищата, финансирани от бюджета на МОН проектите се предоставят в срок до 31 март на съответната година в регионалните управления на образованието. Проектите се изготвят в два екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, а вторият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят в Регионално управление на образованието, чрез Системата за сигурно електронно връчване, в срок до 31.03.2021 г.

 1. Проектите на частните детски градини и училища се предоставят в срок до 31 март на съответната година за съгласуване в общината, чрез която се осъществява финансирането. Проектите се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият – в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацята на общинтаа, в срок до 31.03.2021 г.

Директорът на общинското или частното училище, в което има организирани и подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС № 46/19.03.2020 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума, съответно по 2 лв. и по 3 лв., се записват поотделно – в Справка-Образец №1 и в Справка-Образец 1а.

Приложение:

ПМС № 46/19.03.2020 г.

Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , , .


Прием в университет с резултатите от ДЗИ

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити за учебната 2021/22 година

Аграрен университет – Пловдив

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Академия на МВР – София

Американски университет в България – Благоевград

Бургаски свободен университет

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна

Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Висше училище по мениджмънт – Варна

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Военна академия Георги С. Раковски”– София

Европейски политехнически университет – Перник

Икономически университет – Варна

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Колеж по туризъм – Благоевград

Лесотехнически университет – София

Медицински университет – Плевен

Медицински университет – Пловдив

Медицински университет – София

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София

Национална музикална академия „Проф. Панчо Ввладигеров” – София

Национална спортна академия „Васил Левски” – София

Национална художествена академия – София

Нов български университет – София

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов

Технически университет – Варна

Технически университет – Габрово

Технически университет – София

Тракийски университет – Стара Загора

Университет „Проф. д-р Асен  Златаров” – Бургас

Университет за национално и световно стопанство – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

Оценките от матурите по български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите предмети ще могат да се използват за вход в 41 висши училища за учебната 2021-2022 година. В университети, които предлагат обучение по повече професионални направления, с оценката по български език и литература може да се кандидатства за над 20 специалности. Такива са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновският университет „Св.св. Кирил и Методий, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Тракийският университет в Стара Загора, Шуменският университет “ Епископ Константин Преславски“ и Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Оценките от зрелостни изпити важат за всички специалности в УНСС. В Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов с резултати от всички матури отново ще може да се кандидатства за всички специалности на академията. В Химико-технологичния и металургичен университет в София зрелостниците ще могат да кандидатстват за 25 различни специалности с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия и български език и литература.

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето си специалности. В Националната музикална академия в София от тази година ще се приема с ДЗИ или с изпит по теория и практика на професията за квалификация в училищата по изкуства за определени специалности. В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив също има специалности, в които ще може да се кандидатства с оценка от ДЗИ по професия. В Националната спортна академия (НСА) ще приемат с оценка от ДЗИ в специалности „Спорт“, „Физическо възпитание“ и „Кинезетерапия“. С матура ще се влиза и в Академията на МВР за някои специалности, по които обучението е задочно. Няма да може да се кандидатства само с резултатите от ДЗИ в останалите 11 от 52 акредитирани висши училища. Сред тях са НАТФИЗ, НБУ, НХА, Военна академия „Георги С. Раковски“, както и по военните специалности във военните училища във Велико Търново и Долна Митрополия. Същата е ситуацията и с медицинските университети. Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология ще се използват при формиране на състезателния бал при специалностите „Здравен мениджмънт“ „Логопедия“ и „Медицински оптик“ в Медицинския университет във Варна. В МУ в Плевен в балообразуването с определен коефициент ще участва оценката по биология от матурата, но не за всички специалности.

Начините на балообразуване за специалностите се предоставя от съответното висше училище.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


ПМС №47 от 12.02.2021 г.

Постановление № 47 от 12 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на МС от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021 г.) (публ. 17.02.2021 г.)

Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , , .


Заповед за присъствени занятия в единични паралелки

Със :Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-

от 15 февруари 2021 г. се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. В тази връзка ви уведомяваме, че отделните училища, в които имат такива паралелки, самостоятелно ще решат кога да възстановят присъствените занятия – от понеделник или от вторник, като уведомят родителите за това.

На 15.02.2021 г.  училищата с учебен процес по новото допълнение на заповедта на МЗ няма да отразяват отсъствия на учениците, които по обективни причини не са успели да присъстват.

При невъзможност, поради влошена метеорологична обстановка и затруднено придвижване на учениците, училищата могат да поискат продължаване на обучението в електронна среда.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .