ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

18.09.2014 Закони и правилници

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г. Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., [...]

Виж целия документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г, УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ, ученически стипендии,

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

18.09.2014 Наредби

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В сила от 06.06.2014 г. Издадена от Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за [...]

Виж целия документ

наредба ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, наредба извънучилищна спортна дейност, НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г.,

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

17.09.2014 Наредби

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ В сила от 01.09.2014 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г. Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните [...]

Виж целия документ

изисквания седмично разписание, наредба за здравните изисквания седмично разписание, НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г., оценка седмично разписание, протокол седмично разписание РЗИ,

Наредба №1 от 23 май 2014г. за транспортните разходи на педагогическия персонал

17.09.2014 Наредби

НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2014г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) [...]

Виж целия документ

Наредба за безплатния транспорт на учителите, наредба транспортни разходи педагогически персонал, Наредба №1 от 23 май 2014г,

НАРЕДБА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

16.09.2014 Наредби

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.) В сила от 01.09.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г. § 1. Приложение № 1 към чл. 4, [...]

Виж целия документ

изменение РЗ в образованието, наредба заплати в народната просвета, нови заплати в просветата,

Заявление-декларация за ученическа стипендия

16.09.2014 Декларации

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ от ………………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., ученик в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (клас) Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ДЕКЛАРИРАМ: I. Успех ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (от предходния срок (година) – излишното се зачертава) II. Семейно положение: 1. Баща ………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Майка …………………………………………………………………………………………………………………….., живуща ………………………………………………………………………………………………………………………, работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Брат ………………………………………………………………………………………………………………………., живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в [...]

Виж целия документ

заявление за стипендия, заявление-декларация стипендия ученик, молба ученическа стипендия,

Едноличен търговец

16.09.2014 Закони и правилници

ТЪРГОВЕЦ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Определение Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Ограничения Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което: 1.  е в производство за обявяване в несъстоятелност; 2.  (изм. – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си [...]

Виж целия документ

Едноличен търговец, ЕТ, ЕТ регистрация, ТЪРГОВЕЦ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,

Прекратяване и ликвидация на дружество

15.09.2014 Бланки

ПРОТОКОЛ от Извънредно Общо събрание на съдружниците на ………………… ООД Днес, ……………….. г. в гр. ……….. се проведе Извънредно Общо събрание на съдружниците на ……………………… ООД. На заседанието присъстваха всички съдружници: 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… Заседанието се проведе при следния дневен ред: 1. Обсъждане и вземане на решение за прекратяване на дейността на …………….. ООД [...]

Виж целия документ

бланка прекратяване ООД, бланка протокол, Прекратяване и ликвидация на дружество, протокл прекратяване дружество, протокол за прекратяване на ООД,

Дати за държавни изпити по теория на професията и специалността 2014/2015

12.09.2014 Без категория и заповеди

Определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2014/2015 година Заповед № РД09-1362/29.08.2014 г.

Виж целия документ

дати изпити професионална квалификация 2014/15, дати изпити професиятя 2014/15, дати изпити специалността 2014/15,

График за провеждане ДЗИ през учебната 2014/2015 година

11.09.2014 Без категория и заповеди

График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година ·  Заповед № РД09-1360/29.08.2014 г.

Виж целия документ

график ДЗИ 2014/15, дейности ДЗИ 2014/15, организация ДЗИ 2014-15,

График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2015/16 г.

10.09.2014 Без категория и заповеди

График на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.

Виж целия документ

График дейности прием ученици за 2015/16, дейности прием училища 2015-16, заповед за прием в гимназии,

УКАЗАНИЯ И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС

06.09.2014 Без категория и заповеди

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ Всички модули се провеждат в извън седмичното разписание на часовете и в почивните и празнични дни. Модулите с продължителност 1-2 часа се провеждат един път седмично / ако е с продължителност 1 час – се провежда всяка седмица, ако е с продължителност 2 часа – през седмица за конкретния [...]

Виж целия документ

РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС, ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС, трети час физкултура, УКАЗАНИЯ ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС,

График на учебната 2014/2015 година

03.09.2014 Указания

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2014/2015година: 31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. – есенна ваканция 24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. – коледна ваканция 31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. – зимна ваканция 02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас 08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – [...]

Виж целия документ

График на 2014/2015 година, График на учебната година, дати ваканции, дати ДЗИ 2014/15, дати НВО 2014-2015,

Заявление за кандидатстване „Старт на кариерата“

03.09.2014 Бланки

ДО ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ……………………….. Образец З А Я В Л Е Н И Е  № _ _ _ – _ _ _ от Име, презиме, фамилия ………………………………………………………………………………… Дата на раждане: ……………………………. рег.№ в Д “БТ”:…………………………………….. Адрес: ……………………………………………………………………………………………………… Телефон: ……………………………………………….e-mail: ………………………………………… Завършено висше образование: Специалност:……………………………………………………………………………………..Диплома/Уверение*/Академична справка №……………………………………………… издадена на: ………………………. от ……………………………………………………….. Специалност: [...]

Виж целия документ

заявление -бланка, заявление старт кариерата, кандидатстване старт кариерата бланка, Старт на кариерата,

ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата”

02.09.2014 Указания

Приложение № 3 към Заповед №РД01-631 от 29.08.2014г. на министъра на труда и социалната политика ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата” 1. В срок до 01.09.2014 г. включително дирекциите “Регионална служба по заетостта” осигуряват обявяването на стартирането на процедурата на информационните табла [...]

Виж целия документ

кандидатстване в администрации, ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”, ПРОЦЕДУРА за кандидатстване старт кариерата,

ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства по Програма “Старт на кариерата”

02.09.2014 Указания

Приложение № 2 към Заповед №РД01-631 от 29.08.2014г.   на министъра на труда и социалната политика ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства по  Програма “Старт на кариерата” 1.   В срок до 01.09.2014 г. включително Агенцията по заетостта публикува на интернет-страницата си съобщение за стартирането на Процедурата. Дирекциите “Бюро по труда” в [...]

Виж целия документ

КРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата” през 2014 г.

01.09.2014 Указания

Приложение № 1 към Заповед № РД01-631 от 29.08.2014 г. на министъра на труда и социалната политика КРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата”  през 2014 г. Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата”, през 2014 г., трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Критерии за кандидатстване А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите [...]

Виж целия документ

Дати за ДЗИ по желание 2014 септемврийска сесия

26.08.2014 Указания

Заповед № 1314 от 25.08.2014 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание

Виж целия документ

2014 септемврийска сесия, Дати за ДЗИ по желание, ДЗИ септември 2014,

Колективен трудов договор в системата на народната просвета 2014 г.

25.08.2014 Договори

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР за системата на народната просвета (26 юни 2014 г.)

Виж целия документ

колективен договор образованието 2014, колективен договор просвета 2014,

План за квалификационна дейност в училище

17.08.2014 Бланки

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ФОРМА /семинар, тренинг и др./ ТЕМА ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖ ДАНЕ ЦЕЛЕВА ГРУПА /брой/ ФОРМА / семинар, тренинг и др./ ОРГАНИ ЗАТОР ТЕМА ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖ ДАНЕ ЦЕЛЕВА ГРУПА /брой/ ФИНАНСИРАНЕ

Виж целия документ

вътрешноучилищна квалификация, план квалификационна дейност, план квалификация училище,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.