Skip to contentИзменени учебни програми

V клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

VI клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г.,започват да се прилагат от учебната 2022/2023  година за учениците, които постъпват в VI клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

VII клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2023/2024  година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

Утвърдени са осъвременените учебни програми по география и икономика за V и VI клас, математика за V, VI и за VII клас, и по биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда за VII клас.

Целта на промените е учениците да придобият практически умения, особено в областта на математиката и природните науки. В подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на задачите за прилагане на наученото се препоръчва да преобладават ситуации от практиката и решаване на житейски казуси.

Отпадат подтемите към отделните теми и се ограничава броя на учебните статии в учебниците, което дава повече свобода на учителя да прецени колко урочни единици да посвети на дадена тема в зависимост от интересите и потребностите на учениците. Наред с това във всички учебни програми някои нови понятия отпадат, тъй като присъстват под формата на очаквани резултати от обучението, усвоени са в предходни класове и е важно да се познават и използват на практическо равнище, а не да се възпроизвеждат под формата на дефиниции.

Независимо от увеличаването на броя на часовете по математика в V и в VI клас и по география и икономика в VI клас, утвърдено още преди началото на учебната година, допълнителни теми не са предвидени. Част от темите са преразпределени в класовете от етапа за по-тясно осъществяване на междупредметни връзки, а други отпадат.

По математика признаците за делимост на 9 и на 10 отпадат, но остават признаците за делимост на 2, 3 и 5. Отпада и темата в VII клас „Построения с линия и пергел“, като за тези умения се работи на практическо равнище в темите „Еднакви триъгълници“, „Неравенства“ и „Успоредник“.

По география и икономика „Антарктида“ се премества за изучаване от V в VI клас във връзка с увеличения брой часове.

Учебните програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021 – 2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


Правила за определяне заплатите на директорите на училища

заповед № РД 09-137/15.01.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложени:

Правила за определяне на работните заплати на директорите на  общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Платформа за взаимопомощ на учители

Фондация „Световен образователен форум – България” с подкрепата на Министерство на образованието и науката разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, достъпна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация на линк  https://www.teacherwef.bg

Платформата за взаимопомощ дава възможност:

 • да се ползват готови ресурси в шест направления:
  • иновативни методи в класната стая;
  • STEM образование;
  • коучинг;
  • лидерство;
  • медии, комуникации, пиар;
  • умения на 21 век.
 • да се участва в обмен на разработени от учителите уроци по всички предмети  от I до XII клас, при запазване на авторските им права;
 • да се споделят новини, да се обменя информация за проекти,  професионални съвети чрез включване в създадения форум за професионални дискусии.

За да подкрепи допълнително усилията на учители и директори, фондация „Световен образователен форум България“ ще организира и проведе през месец април 2021 г. безплатен семинар за най-активното в платформата за взаимопомощ училище. Това ще бъде училището  с най-голям брой споделени до края на февруари 2021 г. уроци в Платформата.

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , .


Заявки за подпомагане храненето на децата и учениците

Подаване заявки за средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 04.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Писмо с № 9105-9/07.01.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката и във връзка с предоставянето на средства по реда на чл. 14 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с цел осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 04.01.2021 г. – 30.06.2021 г., следва САМО ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, второстепенни разпоредители с бюджет към министьра на образованието и науката, да подадат заявки по образец на Министерството на образоването и науката (Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.)  в срок до 13.01.2021 г. (сряда)  в РУО –…………..

Приложение: Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


Кандидатстване за иновативно училище за 2021/22 учебна година

писмо на МОН с № 9105-3/04.01.2021 г.,  относно информация за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или ще разширяват обхвата на вече съществуваща иновация.

писмо на МОН с № 9105-14/12.01.2021 г., вх. № РУО 1-1888/13.01.2021 г., относно допълнителна информация за иновативните училища, чиито четиригодишен срок на иновативен проект приключва през учебната 2020/2021 година

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , , , .