Skip to contentУКАЗАНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В ПАНДЕМИЯ

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , .


Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки до 14 юни 2020 г.

МЗ: Заповед РД-01-277/26.05.2020 г. (отменя Заповед РД-01-272/20.05.2020 г. , която отменя Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. , която отменя Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. , която отменя Заповед РД-01-263/14.05.2020 г. )

-Разрешават се от 26.05.2020 г. културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица), при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито.

-Разрешеният максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други), според квадратурата на помещението, е при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. метра площ.

-Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти,  заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар.

-Считано от 1 юни се разрешават всички извънкласни занимания като занимални, клубове, детски центрове и други.

- разрешават се дейности на обучителни организации
- отпада ограничението за организирани събития

З А П О В Е Д

№ РД-01-277 от 26 май 2020 г.

На основание чл. 63, ал. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на на територията на страната

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:

1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход;

2. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, , в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, съгласно указанията по т. II.

3. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика  и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно указанията по т. II.

4. Считано от 01.06. 2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч занимални, клубове, детски центрове и други, съгласно указанията по т. II.

5. Не сe разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.  Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, аквапаркове, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, считано до 01.06.2020 г.

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и  колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика.

Допуска се възстановяването на тренировъчния процес за спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021 г. единствено в определените за целта специализирани спортни бази.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

7. Считано от 26.05. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. при условията на т. II.

8. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

9. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

10. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност могат да дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на всяка община,  при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II.

IV. Тази заповед отменя Заповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г.

V. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите и на кметовете на общини и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

VI. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

VII. Областните управители, кметовете и държавните органи да оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

Подобни документи

Публикувано в Заповеди.

Етикети , , , , .


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ

…………………………………………………………………………

(име, адрес на детската градина)

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата………………………………………………………………….

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител

на………………………………………………………………………………………………

(посочват се трите имена на детето)

От ………………………

(посочва се група)

Запознат/а съм , че:

 • ·не съм задължен/а да подновя посещението  на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
 • ·детската градина осигурява спазването на всички необходими  хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания,в т.ч. и COVID-19
 • ·трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура,по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
 • ·следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
 • ·при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла  да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
 • ·е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични меркии контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

 • ·приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
 • ·не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
 • ·не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
 • ·при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

Дата:                                                                                                                   Подпис:

……………………..                                                                                                ………………………

Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


Мерки на социалното министерство след извънредното положение

Еднократна помощ за семейства с деца

 • Запори върху трудови възнаграждения и пенсии не се налагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна, т.е. до 14 юни 2020 г. Изключение е предвидено само за задължения за издръжка и за вреди от непозволено увреждане.
 • Неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 60 работни дни (досега се зачитат до 30 работни дни). През 2020 г. за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни, без да се дължат осигурителни вноски. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време.
 • За получаване на месечна помощ за отглеждане на дете до 1г. отпада изискването за имунизации и профилактични прегледи.
 • До 30 септември 2020 г. за получаване на детски надбавки няма да се взимат предвид имунизации, профилактични прегледи и редовно посещаване на детска градина или училище.
 • Удължават се сроковете за получаване на помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (до 30 юни), както и помощи за майки студентки (до 31 декември).
 • Са гарантирани всички социални плащания, включително еднократни помощи, за хора с увреждания (вкл. по механизма „лична помощ“, пенсии, финансова подкрепа), за отопление, за технически пособия (инвалидни колички и др.)

Безплатни детегледачки за работещи родители

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .


Помощ за семейства с деца

1.Проект „Родители в заетост“

Безплатни детегледачки на деца на работещи родители


Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12 годишна възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца.

Дейности:

- Набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 12-годишна възраст;

- Осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца;

- Подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 12-годишна възраст;

- Организиране на срещи с цел одобрение на безработните/неактивните лица от родителите за полагане на грижи за детето/децата им.

- Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. вкл., непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата е допустима до 8 часа на ден);

- Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли, заведения, както и училище, на заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители/майки (грижата е допустима до 4 часа на ден).

- Методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата;

- Информация и комуникация.

Целева група:

Родители

 • Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;
 • Многодетни родители (с три или повече деца на възраст до 12 г.) на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.
 • Безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, които са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Детегледачи

- Търсещи работа безработни лица – младежи до 29 г. вкл.; търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30 г.;  лица в неравностойно положение на пазара на труда.

Бюджет на проекта: 35 000 000 лв.

-      Средства от ЕСФ – 29 750 000 лв. (85%)

-      Национално съфинансиране – 5 250 000 лв. (15%)

Продължителност: до 2023 г.

Индикатори:

 • Индикатор за изпълнение: Безработни и неактивни лица – 4 200 бр.
 • Специфичен индикатор за изпълнение за процедурата: Брой подкрепени родители с деца – 3 740 бр.
 • Индикатор за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 3 740 бр.

За въпроси относно изпълнението на проекта: [email protected]

2.Еднократна помощ от 375 лв. за семейства с деца

Еднократна помощ за семейства с безработни родители

Във връзка с удължаването на срока на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична обстановка, както и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите,  се отпуска еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер, в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г.

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, също могат да получат еднократна помощ от 375 лв. Обхватът на целевите групи, на които приоритетно се отпуска тази подкрепа, се разширява с цел да се намалят негативните последици върху семействата с деца, които изпитват финансови затруднения  по време на извънредното положение.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

Заявления могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, по пощата с известие за доставяне и на [email protected]. Подробна информация за това можете да намерите на страницата на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Коронавирус COVID -19“.

3. Още социални

Помощи за деца и възрастни

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .