Skip to contentВъзстановяване средства за допълнително обучение по български език като чужд

Възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г.

Във връзка с писмо на МОН №9105-279/01.08.2022 г.   относно възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език на деца и ученици, търсещи или получили закрила, деца в задължителна предучилищна възраст (подготвителни групи) и ученици в задължителна училищна възраст, в това число на деца и ученици от Украйна, получили временна закрила в Р България :

С оглед на значително повишения брой деца и ученици, получили закрила, за които следва да се осигури допълнително обучение по български език като чужд, и предвид намаляване на административната тежест Министерството на образованието и науката разработи нова форма за предоставяне на информацията за възстановяване на средствата, която включва:

  • Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1);
  • Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2).

Данните за проведеното от детските градини и училищата до края на учебното време на учебната 2021/2022 година допълнително обучение по български език като чужд следва да бъдат подадени до РУО – ………. до 04.08.2022 г.

*Информацията, която вече е постъпила в Министерството на образованието и науката с приложени копия на съответните документи, ще бъде обработена и средствата ще бъдат възстановени на съответните институции.

За проведено допълнително обучение по български език като чужд на деца и ученици, получили закрила, през лятната ваканция на учебната 2021/2022 година информацията следва да бъде бъдат подадени до РУО – …………….. до 05.09.2022 г.

Моля да попълните точно таблицата (Приложение 2), като вземете предвид, че в съответните клетки е интегрирана формула, която не трябва да се изтрива.

Изпратете  в посочените срокове сканираната таблица с информация за проведеното допълнително обучение по български език (Приложение 1) и таблицата (Приложение 2) във формат EXCEL

Приложения:

  1. Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1)
  2. Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2)

Публикувано в Други, Указания.

Етикети , , .


Модернизация на образователна среда

ДО 4 МЛН. ЛЕВА ЗА МОДЕРНИ КЛАСНИ СТАИ

До 4 млн. лева ще могат да получат училищата за модернизация на материалната си база по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). За детски градини с до две групи максималният размер е 1,3 млн. лева, а за градини с три и повече групи – 1,8 млн. лева.

Това става ясно от проекта на насоките за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ на НПВУ, публикуван за обществено обсъждане.

Общият бюджет за създаване на съвременни училища и детски градини е 326,1 млн. лева. В училищата ще се финансира изграждане на инфраструктура за бъдеща STEM среда – лаборатории, центрове за млади изследователи, свързани класни стаи с високотехнологично оборудване и др.

На общините с недостиг на места в училища и детски градини ще се отпускат средства за пристрояване и надстрояване на вече съществуващи сгради. Това ще се прави и ако училището учи на две смени заради липса на достатъчно класни стаи.

Чрез своите проекти училищата и детските градини трябва да подобрят също достъпа на хората с увреждания до своите сгради.

Проекта на условия за финансиране можете да видите  ТУК

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Нови учителски заплати от 1 септември

1486 ЛВ. НАЧАЛНА ЗАПЛАТА ЗА УЧИТЕЛ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ

Най-малко 1486 лв. ще получават учителите от 1 септември 2022 г. Това е увеличение с 5% в сравнение със сегашното стартово равнище. Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Ръстът на заплатите в средното образование от 1 септември т.г. е втори за тази година – над вече дадените 12,3 на сто от 1 април т.г.

Повишението беше договорено между министъра на образованието и науката и социалните партньори в анекс към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Повишението стана възможно след актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. 54,5 млн. лв. от предвидените в нея допълнителни средства се разпределят за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, детските градини и центровете за подкрепа.

Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в образователните институции. Минималната основна заплата за старши учител и старши възпитател ще бъде 1533 лв., а за главен учител и главен възпитател – 1592 лв. За заместник-директор се предвиждат най-малко 1675 лв., а за директор -1810 лв.

Индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал се увеличават с 4%.

Минимални основни заплати на педагогическия персонал

До 31 август 2022 г. От 1 септември 2022 г.
Учител 1415 лв. 1486 лв.
Старши учител и старши възпитател 1460 лв. 1533 лв.
Главен учител и главен възпитател 1516 лв. 1592 лв.
Заместник-директор 1595 лв. 1675 лв.
Директор 1724 лв. 1810 лв.

Анекса към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование можете да видите  ТУК

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , .


Наредба за конкурсите за директори

НАРЕДБА № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.52 от 5 юли 2022 г.) В сила от 05.07.2022 г. (публ. 05.07.2022 г.)

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА ОБУЧЕНИЕТО В КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Заповед РД09-3095/18.05.2022 г. за утвърждаване на Списък на специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2022/2023 г.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .