Skip to content290 лева месечно за запазване на заетостта

Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лева месечно за запазване на заетостта на служителите си

24 юни 2020 г.

Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите. Това реши правителството с одобряването на условията и реда за изплащане на компенсации в директно засегнатите от ограничителните мерки за борба с епидемията от коронавирус предприятия.

Очаква се близо 22 000 работещи да получат такава подкрепа. Финансовите средства, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като определеният бюджет е в размер на 40 млн. лв. Съгласно Решението на Министерския съвет компенсациите ще се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., но за не повече от шест месеца.

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, следва да отговарят на няколко основни изисквания – да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември 2019 г.; през периода на изплащане на компенсациите да не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.

Право да получат компенсации имат самоосигуряващи се лица, които не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към 31 декември  2019 г. Друго задължително условие е да запазват дейността си, докато получават компенсации, както и за допълнителен период, равен на половината от времето, през което получават средствата. Условието за запазване заетостта е валидно и за работодателите.

Заявленията за изплащане на компенсации ще се подават в бюрата по труда, обслужващи територията по мястото на работа на работниците и служителите.

Средствата ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз.

Публикувано в Указания.

Етикети , .


Заповед за провеждането на спортни мероприятия

23.06.2020 г. – Заповед за провеждането на колективни и индивидуални спортни мероприятия

З А П О В Е Д

№ РД-09-632/23.06.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка със Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването и Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

Н А Р Е Ж Д А М

I. Считано от 23 юни 2020г. до 30 юни 2020 г.:

1. Съгласно т. I, 2 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

2. Съгласно т. I, 3 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, при провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

3. Съгласно т. I, 6 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички закрити обществени места (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, търговски центрове тип МОЛ и други) е задължително.

II. Дейностите по т. I се провеждат при всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването и съобразно указанията по т. III от настоящата заповед.

III. На основание т. II от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването утвърждавам, съгласувано с министъра на здравеопазването:

  1. Указания – Концепция и насоки за възобновяването на тренировъчния и състезателен процес в професионалния футбол, предложени от Българския футболен съюз съгласно приложение № 1.
  2. Указания за прилагане на противоепидемични мерки във фитнес центрове и зали за фитнес съгласно приложение № 2.
  3. Указания за прилагане на противоепидемични мерки на спортни обекти и съоръжения съгласно приложение № 3.

IV. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-09-616/15.06.2020 г.

V. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

КРАСЕН КРАЛЕВ (П)

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Публикувано в Заповеди.

Етикети , , , , .


Заповед за задължителни маски за персонала в закрити спортни зали

Министърът на младежта и спорта издаде заповед, която налага задължителното поставяне на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за служителите, персонала, треньорите и длъжностните лица в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес. Мярката се отнася и за публиката във всички закрити спортни обекти и съоръжения.

Заповедта допуска спортисти и спортуващи да не поставят маски и други защитни средства, покриващи носа и устата при състезателни и тренировъчни дейности в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес.

З А П О В Е Д

№ РД-09-681/24.06.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и необходимостта от конкретизиране на изпълнението на разпоредбата на т. I, 6 от Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването в спортни обекти и съоръжения и фитнес центрове и зали за фитнес

Н А Р Е Ж Д А М

I. За периода на oбявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.:

  1. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за служителите, персонала, треньорите и длъжностните лица в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес.
  2. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за публиката във всички закрити спортни обекти и съоръжения.
  3. Допуска се, при състезателни и тренировъчни дейности в спортни обекти и съоръжения за практикуване на спорт на закрито, в зали за танци, басейни и фитнес центрове и зали за фитнес, спортисти и спортуващи да не поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

II. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Публикувано в Заповеди.

Етикети , , , .


Проверка за неплатени актове и глоби

Портал за електронни административни услуги  на Министерство на вътрешните работи

https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index

Проверка на задължения по СУМПС -Свидетелство за управление на МПС (шофьорска книжка) или ФИШ/АУАН- Акт за установяване на административно нарушение /НП с възможност за извършване на плащане

За извършване на справки и плащания в Портала (включително за дължими глоби по Закона за движение по пътищата, наложени от органите на Пътна полиция), не се изисква КЕП и Java.

Порталът предоставя достъп до „МОИТЕ Е-УСЛУГИ“ чрез „Вход в системата“ с индивидуален потребителски профил.

Издадените от системата електронни документи могат да бъдат визуализирани чрез меню „Преглед на е-документи“.

Публикувано в Указания.

Етикети , , .


График на дейностите ДЗИ август-септември

ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2018/2019 г.

Заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката в частта т. 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 г.“.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .