Skip to contentНационални програми в образованието за 2018

Одобрени с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Правила за координацията и контрола на дейностите

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Лица за контакт:
Емилия Григорова  – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 569, е-mail: [email protected]
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 453, е-mail: [email protected]3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: [email protected]

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“
Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 1 – 28 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 1 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: [email protected]
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected].


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“
Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 2 – 18 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 2 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 425, e-mail: [email protected]
Илиана Танева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 786, e-mail: [email protected]
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: [email protected]
Румяна Костадинова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: [email protected]
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: [email protected]
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: [email protected]
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: [email protected].


Модул „Музеите като образователна среда“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 746;  02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Радостина Николова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 743; е-mail: [email protected]


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 21.05.2018 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – младши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: [email protected]


Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Формулярът за кандидатстване е достъпен на адрес https://np2018.mon.bg/ – след натискане на бутон „Подай“ за модул „Осигуряване на ученически шкафчета – Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
Срок за кандидатстване – 05.06.2018 г. вкл.

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174750, 02/8174758, email: [email protected]

Лица за контакт:
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174760, email: [email protected]
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174767, email: [email protected]
Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174766, email: [email protected]


4. Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Национална програма „С грижа за всеки ученик“


Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 9217 499,  [email protected]


Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]
Лице за контакт: Красимира Александрова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02/9217575; [email protected]


5. Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 443; е-mail:  [email protected]


6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


8. Национална програма „Квалификация“

Национална програма „Квалификация“


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул „Екипи за обхват“

Дейност 1 „Подпомагане на екипите“

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват (от директорите на училища и детски градини)
Заявка за осигуряване финансирането за екипите за обхват (от началниците на РУО)


Дейност 2 „ Популяризиране на работата на екипите“

Заявка за финансиране на Дейност 2 „Популяризиране на работата на екипите“ (от началниците на РУО)


Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

Формуляр за кандидатстване


10. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Приложение 1 – Формуляр за участие
Приложение 2 – Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 – Декларация за условията
Приложение 4 – Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 – Отчет за получените и изплатените средства през 2018 г.

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: [email protected]
Лица за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected]
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected]


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Модул: „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – 2018 г.

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел „Ремонтни дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 684, [email protected].
Лица за контакт:
Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, [email protected];
Виржиния Хубчева – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 603, [email protected];
Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, [email protected];
Тодор Петров – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, [email protected];
Константин Бояджиев – младши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, [email protected].


12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 04 юни 2018 година

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]


13. Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“

Модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“

Ръководство за изпълнение на дейностите по НП „Без свободен час“

  1. Заявка до РУО за финансиране
  2. Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители
  3. Справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители за периода
  4. Окончателен отчет
  5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия
  6. Справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове
  7. Карта за мониторингово посещение

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

От 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика). Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/ccf1405201800002.pdf

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Декларация за отговорност от придружител на дете

Декларация

на основание чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗЗДет, във връзка с

Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места

Долуподписаният/та: …………………………………………………………………………………………,

/име, презиме, фамилия/

адрес по л. к.: ………………………………………………………………………………………………, дата на раждане:  ………………………………..

Декларирам, че съм:

v родител,

v настойник,

v попечител,

v друго лице, което полага грижи,

v придружител – пълнолетно дееспособно лице,

и като такъв нося пълна отговорност за детето:

……………………………………………………………………………………………………………………….,

/име, презиме, фамилия/

дата на раждане:  ………………………………..

Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.

Охранителната фирма се ангажира да съхранява тази декларация при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

гр. ……………….                                               Декларатор: ……………….

дата ……/ ……/ 2018 год.

Публикувано в Декларации.

Етикети , , .


Tестове и верни отговори Национално външно оценяване IV клас 2017/2018 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2017/2018 година

Български език и литература, 10 май 2018 г.

Математика, 14 май 2018 г.

Човекът и обществото, 16 май 2018 г.

Човекът и природата, 17 май 2018 г.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Служебна бележка – бланка за резултати на състезание или олимпиада по математика

Служебна бележка за представяне на състезание или олимпиада по математика на четвъртокласник, кандидатстващ в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2018/2019 година:

В изпълнение на заповед №РД-627/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2018/2019 година на учениците от IV клас, явили се на някое от посочените състезания в областта на математиката или олимпиада по математика, при поискване трябва да се издадат служебни бележки от училищата-домакин на провеждане на съответното състезание.

Протоколите с резултати от областния кръг на олимпиадата по математика и на състезанията в областта на математика и на състезанията в областта на математиката от календара на министерството на образованието и науката са изпратени на електронната поща на  съответните училища. Служебната бележка има следния вид и съдържание:

slujebna-belejka.pdf

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .