Признаване на ДЗИ за кандидатстудентски изпити

14.04.2014 Указания

РЕШЕНИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА относно приемането на държавните зрелостни изпити В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентската кампания 2014 в акредитираните висши училища в Република България. За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище. Подобни документи Кои ВУЗ признават матурата за приемен [...]

Виж целия документ

кандидатстване ВУЗ 2014, Кои ВУЗ признават матурите за приемен изпит, признаване на ДЗИ за кандидатстудентски изпити,

Платен отпуск при осиновяване на дете

11.04.2014 Указания

От 1 януари 2014 г. родителите могат да ползват 365 дни отпуск, когато осиновят дете между 2- и 5-годишна възраст. Този отпуск е създаден с промени в Кодекса на труда (ДВ бр. 104 от 2013 г.) с приемането на новите разпоредби на чл. 164б от КТ. Досега законът не предвиждаше ползването на майчинство за осиновено [...]

Виж целия документ

отпуск осиновяване, Платен отпуск при осиновяване на дете,

Примерна атестационна карта на служител

10.04.2014 Бланки

АТЕСТАЦИОННА КАРТА (СЛУЖИТЕЛ) На: Длъжност: No. Критерии за оценка Оценка (брой точки) 1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 1.1. Съответствие на професионалните знания и умения с изискванията за заемане на длъжността 1.2. Познаване и прилагане на методиката на работа и нормативните изисквания 1.3. Поддържане на професионалната компетентност и адаптиране на модерни методи и похвати 2. МОТИВАЦИЯ [...]

Виж целия документ

атестационна карта бланка, атестационна карта на служител, Примерна атестационна карта,

ЗАЯВЛЕНИЕ към фонд за лечение на деца

06.04.2014 Молби и заявления

Приложение No 1 към чл. 30, ал. 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТЪР „ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА“ ПК 19 СОФИЯ 1000 ЗАЯВЛЕНИЕ за организационно и финансово подпомагане на български гражданин на възраст до 18 години Заявител: (имена, ЕГН на родител/настойник/лице, предоставящо заместваща грижа – роднина, близък, приемен родител, със съгласие на Дирекция „Социално подпомагане“/директор на [...]

Виж целия документ

ЗАЯВЛЕНИЕ към фонд за лечение на деца, заявление лечение дете в чужбина, фонд лечение деца чужбина,

Заявление за настойничество бланка

28.03.2014 Бланки

ДО ОРГАНА ПО НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО ПРИ ОБЩИНА …………………………….. Вх. № …………………… Дата:…………………….. ЗАЯВЛЕНИЕ От ………………………………………………………………………………………………………………………. с настоящ адрес в …………………………………………………………………………………………………………… ЛК № ……………………………, издадена на ……………………………, от ……………………………………….. ЕГН:…………………………………………………. Господин Кмет, С настоящото заявявам, че желая да бъда назначен/а/ за настойник/попечител на ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… с настоящ адрес в ………………………………………………………………………………………………………….. ЛК № …………………………….., издадена на [...]

Виж целия документ

заявление за настойник, Заявление за настойничество бланка, заявление за попечителство,

Длъжностна характеристика на психолог

26.03.2014 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Длъжност: ПСИХОЛОГ I. Длъжностни изисквания. Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства. Осъществява индивидуално консултиране на деца и младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие. Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПСИХОЛОГ, длъжностна характеристика психолог работещ с деца, психолог задължения,

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЪЗПИТАТЕЛ

24.03.2014 Длъжностни характеристики

ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЪЗПИТАТЕЛ Издадена от Министерството на народната просвета 1989 г. I. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Работи с поверената му група ученици от училище-полуинтернат, училище-интернат, полуинтернатна група, Дом за деца и юноши, общежитие или пансион; организира самоподготовката на учениците в групата, изгражда у тях умения и навици за самостоятелен учебен труд; оказва [...]

Виж целия документ

възпитател, ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ВЪЗПИТАТЕЛ, длъжностни характеристики в образованието, ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА за длъжността ресурсен учител на деца и ученици със специални образователни потребности,

НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

20.03.2014 Наредби

НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В сила от 21.11.2003 г. Приета с ПМС № 256 от 07.11.2003 г. Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от [...]

Виж целия документ

задължения доставчици социални услуги за деца, КРИТЕРИИ социални услуги за деца, НАРЕДБА ЗА КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, социални услуги за деца, СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА,

Преизчисляване на пенсия

17.03.2014 Наредби

чл. 102 КЗОО, Чл. 21, ал. 1 от Наредбата за пенсиите: „(1) Преизчисляване на пенсията по реда на чл. 102 КЗОО за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление на пенсионера не повече от веднъж в една календарна година. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението по реда на чл. [...]

Виж целия документ

преизчисляване инвалидна пенсия, преизчисляване на пенсия, преизчисляване пенсия работещ пенсионер,

Срокове за внасяне на осигурителни вноски за 2014 год.

16.03.2014 Указания

Срокове за внасяне на осигурителни вноски  2014 г.: 1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът. 2. За самоосигуряващи се лица – 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 3. За извънтрудови правоотношения (граждански договори) – 25-то число на [...]

Виж целия документ

срок внасяне осигурителни вноски, срок подаване болнични, срокове 2014,

Дни за провеждане на национално външно оценяване 2013/2014 г

13.03.2014 Указания

Дни за провеждане на национално външно оценяване 2013/2014 г : IV клас Български език и литература 7 май 2014 г. Математика 8 май 2014 г. Човекът и природата 12 май 2014 г. Човекът и обществото 13 май 2014 г. VII клас Български език и литература 21 май 2014 г. Математика 23 май 2014 г. КОО [...]

Виж целия документ

график матури 2013/2014 г, дати външно оценяване 2013/2014 г, Дни за провеждане на национално външно оценяване 2013/2014 г, НВО 2013/2014 г,

Заявление за разрешително за стопански риболов

11.03.2014 Бланки

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ/МЗХ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ/ИАРА Издадено разрешително № До Началника на териториално звено на ИАРА гр. снимка ЗАЯВЛЕНИЕ за разрешително (удостоверение) за стопански риболов в Черно море и река Дунав от (трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице) Адрес: (постоянен адрес на физ. лице или [...]

Виж целия документ

заявление за разрешително бланка, Заявление за разрешително за стопански риболов, заявление за риболов, стопански риболов,

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2013-2014 година

10.03.2014 Указания

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2013-2014 година Сесия май – юни Дейност Срок Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на ДЗИ до 07.02.2014 г. Определяне състава на училищната зрелостна комисия до 14.02.2014 г. Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори [...]

Виж целия документ

График на дейностите за организацията провеждането и оценяването на ДЗИ 2014, дейности ДЗИ 2014 г, зрелостни изпити 2013-2014 година,

Пенсиониране на учителите

09.03.2014 Закони и правилници

Ред за пенсиониране на учителите До 31 декември 2020 г. включително учителите могат да ползват специален ред за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, регламентиран с разпоредбите на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) и чл. 19 и 19а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж [...]

Виж целия документ

кои длъжности са учителски, Пенсиониране на учителите, Пенсиониране на учителите 2014, Ранно пенсиониране на учителите, учителски осигурителен стаж,

Разлика между трудов стаж по КТ и осигурителен стаж по КСО

08.03.2014 Указания

Има разлика между трудов стаж по Кодекса на труда (КТ) и осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Трудов стаж според Кодекса на труда е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда или в друг закон, както и времето, през което [...]

Виж целия документ

осигурителен стаж, Разлика между трудов и осигурителен стаж, трудов стаж,

ОЦЕНКА НА ЛИЦЕТО ПРЕДИ ПЛАНИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ

07.03.2014 Указания

ОЦЕНКА НА ЛИЦЕТО ПРЕДИ ПЛАНИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ: 1. Комуникативни умения. 2. Социални умения – взаимодействие с околните. 3. Умения и способности за самообслужване. 4. Хранене – навици и изградени умения. 5. Дейности с горните и долните крайници. 6. Дейности, свързани с функционирането на опорно-двигателния апарат. 7. Социални умения.

Виж целия документ

ОЦЕНКА НА ЛИЦЕТО, ОЦЕНКА НА ЛИЦЕТО ПРЕДИ ПЛАНИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ, ОЦЕНКА ПРЕДИ ПЛАНИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ГРИЖИ, показатели оценка за рехабилтация,

Наредба за обектите с обществено предназначение

04.03.2014 Наредби

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.) Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., [...]

Виж целия документ

Наредба за обектите с обществено предназначение, наредба обекти контролирани от РЗИ, наредба регистър обществени обекти, НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005 г., регистриране обекти в РЗИ,

Работно време

28.02.2014 Закони и правилници

Работно време Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на работното време е до 8 часа. 1.УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ Работодателят, при производствени причини, може едностранно да удължи работното време през някои работни дни и да го компенсира чрез намаляването му през други работни дни. Продължителността на [...]

Виж целия документ

намалено работно време, Ненормиран работен ден, непълно работно време, работно време, удължено работно време,

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КНИГИ И ДНЕВНИЦИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

27.02.2014 Указания

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КНИГИ И ДНЕВНИЦИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 1.РЕВИЗИОННА КНИГА За вписване констатации и предписания на контролните органи за спазване на трудовото законодателство. Заверява се от Областната инспекция по труда, като предварително е прономерована, прошнурована и заверена с подпис на работодателя. 2. ДНЕВНИК ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ТРУДОВИ КНИЖКИ В приложение № 1 към Наредбата за трудовата книжка и [...]

Виж целия документ

задължителни книги за работодателя, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КНИГИ И ДНЕВНИЦИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ,

Заявление за прекратяване лиценз доставчик социални услуги за деца

25.02.2014 Бланки

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ За прекратяване на лиценз от: …………………………………………………………………………………………………………………..……………………… (пълно наименование на лицето) регистрирано:……………………………………………………………………………………………………………………… (акт за регистрация) седалище и адрес на управление:…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….телефон: ……………………………….факс:……………………………….данъчен номер:……………………………. Булстат/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………………… юридическото лице се представлява от:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. Моля да бъде прекратен лиценз № ……….., издаден на дата ………………………………, за предоставяне на социална [...]

Виж целия документ

доставчик социални услуги за деца, заявление прекратяване лиценз, прекратяване лиценз бланка, фирми социални услуги за деца,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.