Skip to contentДОГОВОР за организиране на детски и ученически пътувания с обща цена

ДОГОВОР

за организиране на детски и ученически пътувания с обща цена

Днес, ………………….г

в гр…………………….. се подписа настоящият договор за организирано пътуване  между:

1.………………………………, притежаващ удостоверение за регистрация № ……………адрес на управление:………………………………., ЕИК……………………….., ИД по ДДС……………………………., офис: ………………………………………, представлявано от ……………………………………, фирма и адрес на застрахователя:…………………………………………………………………………., от една страна, наричан в договора ТУРОПЕРАТОР/ОРГАНИЗАТОР

и

2. ………………………………………….., адрес: ……………………………………….., ЕИК ……………………….., представлявано от …………………………………………… – директор, на /детска градина, училище и обслужващо звено/ от друга страна, наричан ПОТРЕБИТЕЛ. Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да организира групово туристическо пътуване на …………………….. ученици с …….. ръководители от ………………………, при следните условия:

1.1. Маршрут: ………………………………

1.2. Начален пункт, час и място на тръгване…………………………………

1.3.Очаквано време на пристигане до крайния пункт……………………………….

1.4. Очаквано време, час и сборно място за тръгване от крайния пункт………….

1.5. Продължителност на престоя……………………………………….

1.6. Брой лица ………, от които ………… ученици и ………….. ръководители

1.7. Брой нощувки: …………… в  ………………………… /вид и категория на местата за настаняване/ при спазване на чл. 84 от Закона за туризма.

1.8. Брой закуски: …………….., брой обеди……………….., брой вечери ……………… в…………….. /вид и категория на местата за хранене/.

1.9. Местоположение и вид на туристическите обекти, които ще се посещават с цени на билети……………………………………………………………………………………………

1.10. Други услуги /трансфери, посещения, пътувания /, включени в общата цена……………..

1.11. Други изисквания на Потребителя, за които е постигнато съгласие…………………………..

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Страните се договориха пътуването по т. 1, Раздел I да се осъществи със следния вид транспорт: самолет/автобус:

марка……………………., модел…………., рег. №……………………, лиценз №…………………….., брой места……………., застраховки: „Гражданска отговорност“, „Злополука на пътниците в обществен транспорт“………………………………………………..

2. Цената на организираното пътуване се определя на ……………….. лв. общо.

3. Цената по т. 2 включва:…………………………………………………

4. Определената в т. 2 цена се заплаща, както следва:………………………………., в брой/по банков път на следната банкова сметка на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА ………………………………………………………………..

5. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения  договорената обща цена на пътуването подлежи на промяна при спазване на разпоредбите на чл. 88 от Закона за туризма, като промяната в цената следва да е икономически обоснована като се запазят интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. Други условия: /минимален брой участници и др./…………………………………………..

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА

1. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА:

1.1. Да получи  договореното в настоящия договор възнаграждение в доворените срокове и след представяне на разходо – оправдателен документ.

1.2. Да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на предмета на договора.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА:

2.1. Да организира и изпълни пътуването качествено и в договорените срокове като координира цялостния процес в съответствие с графика на дейностите и действащата нормативна уредба в РБългария за организиране на ученически отдих и туризъм, за опазване живота и здравето на пътуващите.

2.2. Да осъществи пътуването само през светлата част на денонощието.

2.3. Да осигури не по-малко от 8 часа нощувка на денонощие в категоризирано място за настаняване.

2.4. Да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали в хода на изпълнението на предмета на настоящия договор, като няма право да извършва непредвидени услуги, извън посочените в настоящия договор.

2.5. Да носи пълна отговорност за безопасността на участниците при организиране на пътуването.

2.6. Да възстанови за своя сметка причинените по негова вина щети.

2.7. Да има сключена застраховка съгласно Закона за туризма, покриваща отговорностите за причинени вреди.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.  ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1.1. Да проверява по всяко време изпълнението на настоящия договор.

1.2. Да участва със свои представители при организиране на пътуването.

1.3. Да развали едностранно настоящия договор в случай на неизпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА на възложеното в уговорения обем, срок и при условията на настоящия договор.

1.4. Да не приеме изпълнението по договора, ако не съответства в значителна степен по обхват и качество на уговореното в настоящия договор.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

2.1. Да изплати на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА уговореното в настоящия договор възнаграждение.

2.2. Да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА всички необходими за осъществяване на пътуването документи като: списъци с участници с данните им, копие от проведен инструктаж и др.

2.3. Да предоставя на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА информацията, необходима за изпълнение на договора.

2.4. Да определи ръководител на групата, който да приеме и одобри програмата на пътуването и да следи за нейното изпълнение.

V. ОТГОВОРНОСТИ

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ  не носи отговорност при промяна на работно време на музеи, при промяна на размера на входните такси на посещаваните обекти, при загуба на лични вещи.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ носи отговорност за качеството на услугите, включени в пътуването в т.ч. предоставянето им в уговорените срокове и обем.

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ  не носи отговорност при промени в пътуването, които се дължат на форсмажорни обстоятелства – обстоятелства, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития като природни бедствия, аварии, стачки и др. и които не могат да бъдат предвидени предварително.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА в резултат на възникнала смърт, злополука на участник в пътуването или на трето лице извън тях.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носи отговорност за загуба или нанесена вреда на имущество при изпълнение на предмета на договора през времетраенето на пътуването.

VI. АНУЛИРАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Анулиране на пътуването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да се извърши в срок от ………………………… без да дължи неустойки и обезщетение.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да предяви рекламации при неизпълнение или неточно изпълнение на договора в писмен вид в …………… дневен срок след завръщане на пътуващите. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да даде писмен отговор по направената рекламация в срок до ………………… след получаване на рекламацията.

VII. НЕУСТОЙКИ

1. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ не изпълни пътуването или част от него съгласно договора, дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка в размер на ……………………….

2. При прекратяване на договора по вина на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА, същият дължи връщане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на преведената сума, пропорционално на неизвършената работа.

3. При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА, същият дължи неустойка в размер на ………. % от цената. При некачествено изпълнение, ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ дължи неустойка в размер на  ………………. % от стойността на договора.

4. Заплащането на договорените неустойки не лишава ПОТРЕБИТЕЛЯ от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди по общия ред.

5. При забавяне на плащанията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият дължи на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА законната лихва.

6. Наложените глоби от държавни институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

2. Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един от страните по него.

3. Настоящият договор може да бъде променян, допълван, изменян само по взаимно съгласие на страните, изразено писмено и след одобрение на промените от началника на Регионално управление на образованието – ………………………….., одобрил настоящия договор на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за туризма.

4. Неразделна част от настоящия договор са следните документи:………………………………….

ТУРОПЕРАТОР/ОРГАНИЗАТОР:…………….

име, фамилия, длъжност, подпис, печат

ПОТРЕБИТЕЛ:…………………………..

име, фамилия, длъжност, подпис, печат

Публикувано в Договори.

Етикети , , , .


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

( Д В бр.12 от 03.02.2017 г.)

§ 1. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „въз основа на“ се добавя „желанията на учениците и при отчитане на“, а думите „и желанията на учениците“ се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“

§ 2. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) При балообразуването по ал. 1, т. 1 по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:

1. удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;

2. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;

3. утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;

4. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1;

5. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета, определени по реда на ал. 1, т. 1;

6. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1.“

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН в случаите по ал. 2 се включват в балообразуването само когато е избран вариант по ал. 3, т. 2 или 6.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5, като в нея думите „по български език и литература или по математика“ се заличават.

6. Досегашната ал. 4 става ал. 6, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 – 4“.

7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.“

§ 3. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст се изменя така:

„(1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:“.

2. В т. 3 думата „предмети“ се заменя с „учебни предмети“, а след думите „изучавани в“ се добавя „раздел А от учебния план в“.

§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „средноаритметичната оценка от“ се добавя „оценките по“, след думите „в VII клас“ се добавя „в раздел А на учебния план“, а думата „превърнат“ се заменя с „превърнати“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.“

§ 5. В чл. 62, ал. 1 след думите „се организира от училището“ се добавя „по чл. 61, ал. 1“.

§ 6. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване и от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година;“

б) създава се нова т. 4:

„4. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;“

в) досегашната т. 4 става т. 5;

г) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:

„6. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Служебната бележка по ал. 1, т. 3 се издава от училището, в което ученикът се е обучавал в VII клас, а служебната бележка по ал. 1, т. 4 – от директора на училището, в което е проведен изпитът за проверка на способностите.“

§ 7. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:

„(1) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:

1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или

2. поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.“

§ 8. В чл. 74, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:

„2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;

3. резултатите от най-малко:

а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73, или

б) две състезания в областта на математиката или на природните науки, определени по реда на чл. 73.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. За учебната 2016 – 2017 г.:

1. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73 се оповестяват на интернет страницата на училището в срок до 7 дни от влизане в сила на тази наредба.

2. Балообразуването по чл. 57, ал. 1 – 4 се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до 15 февруари 2017 г.

§ 10. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.) думите „до обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО“ се заличават.

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Меглена Кунева

Подобни документи

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , , .


НАРЕДБА № 2 от 24 януари 2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАРЕДБА № 2  от 24 януари 2017 г.

за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят обстоятелствата, които се вписват в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и редът за тяхното вписване.

Чл. 2. (1) Регистърът на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, наричан по-нататък „регистъра“, се създава и се води в Министерството на образованието и науката (МОН).

(2) В регистъра се вписват:

1. държавните детски градини, държавните и общинските училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промени и закриване;

2. духовните училища – въз основа на решението на Министерския съвет за тяхното откриване, преобразуване и закриване;

3. частните детски градини и училища – въз основа на разрешението за вписване, промени, заличаване и отписване, издадено от министъра на образованието и науката.

(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите промени в тях.

Чл. 3. Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от служители, определени от министъра на образованието и науката. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.

Чл. 4. Регистърът е публичен. Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез интернет страницата на МОН.

Глава втора

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 5. За държавните детски градини, държавните и общинските училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа в регистъра се вписват:

1. при откриване или преобразуване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) адресът на сградата, в която ще се провежда обучението;

в) видът на училището по чл. 38 и чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) или предметът на дейност на центъра по чл. 49, ал. 2 ЗПУО;

г) условията и редът за пренасочване на децата и на учениците – при преобразуване;

д) условията и редът за съхраняване на задължителната документация и за разпределение на имуществото – при преобразуване;

е) финансиращият орган;

2. при закриване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) условията и редът за пренасочване на децата и учениците;

в) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

г) условията и редът за разпределяне на имуществото;

3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 311, ал. 2, 3 и 5 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието;

б) официалния адрес;

в) адреса на сградите, в които се провежда обучението;

г) финансиращия орган – за професионалните гимназии и спортните училища, както и за неспециализираните училища в случаите на придобиване или отпадане на статут на училище с национално значение;

д) предмета на дейност по чл. 49, ал. 2 в съответствие с чл. 49, ал. 6 ЗПУО – за центровете за специална образователна подкрепа.

Чл. 6. За специализираните обслужващи звена в регистъра се вписват:

1. при откриване или преобразуване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) предметът на дейност;

в) финансиращият орган;

г) общата численост на персонала;

2. при закриване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

в) условията и редът за разпределяне на имуществото;

3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 311, ал. 4 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието;

б) официалния адрес;

в) предмета на дейност по чл. 50 ЗПУО.

Чл. 7. За духовните училища в регистъра се вписват:

1. при откриване или преобразуване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) адресът на сградата, в която се провежда обучението;

в) условията и редът за пренасочване на учениците – при преобразуване;

г) условията и редът за съхраняване на задължителната документация и за разпределение на имуществото – при преобразуване;

д) финансиращият орган;

е) данни за призната религиозна институция в страната и за нейния централен орган;

ж) профилите или професиите, по които се организира обучението;

з) правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация;

и) данни за директора на училището;

2. при закриване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) условията и редът за пренасочване на децата и учениците;

в) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

3. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 324, ал. 3 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието;

б) официалния адрес;

в) адреса на сградите, в които се провежда обучението;

г) наименованието на религиозната институция;

д) професиите, по които се организира обучението;

е) директора на училището.

Чл. 8. За частните детски градини и училища в регистъра се водят следните обстоятелства:

1. при вписване:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ;

в) адресът на сградата, в която ще се провежда образователният процес, както и идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър; при използване на част от сграда се конкретизират помещенията;

г) видът на училището по чл. 38 или чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3 ЗПУО;

д) профилите или професиите, по които се организира обучението;

е) правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация;

ж) директорът на детската градина или училището;

2. при промени на вписване подлежи промяната в обстоятелствата съобразно чл. 336, ал. 1 ЗПУО, свързани със:

а) наименованието (фирмата), седалището и официалния адрес;

б) директора на детската градина или училището;

в) помещенията или сградите, където се провежда образователният процес;

г) профилите или професиите, по които се организира обучението;

д) авторските учебни програми за предучилищно образование, съответно авторските учебни програми по професионална подготовка;

е) вида на училището по чл. 38, ал. 1 и 2 или по чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3;

3. при отписване или заличаване в регистъра се вписват:

а) наименованието, седалището, официалният адрес;

б) единният идентификационен код или кодът по БУЛСТАТ;

в) условията и редът за пренасочване на децата и учениците;

г) условията и редът за съхраняване на задължителната документация;

4. при преобразуване в регистъра се вписват съответните обстоятелства по чл. 8, т. 1, свързани с новоучреденото или приемащото юридическо лице, както и други такива, свързани с преобразуването съгласно издаденото разрешение от министъра на образованието и науката.

Глава трета

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 9. (1) Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се отразяват в 7-дневен срок от влизането в сила на акта, от който те произтичат. В регистъра се вписва и датата, от която влиза тв сила съответното обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, когато същата е различна от датата на влизане в сила на акта.

(2) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.

Чл. 10. (1) Министърът на образованието и науката създава необходимите условия за извършване на предвидените в наредбата вписвания и за осъществяването на пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

(2) Действията по вписването в регистъра се извършват от лица, определени от министъра на образованието и науката. Министърът на образованието и науката определя и длъжностно/длъжностни лице/лица, което/които ще осъществява/осъществяват пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

Чл. 11. (1) Регистърът се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(2) Регистърът показва състоянието на посочените в глава втора обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.

(3) Регистърът позволява генериране на справки относно обстоятелствата, подлежащи на вписване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Съществуващите държавни детски градини, държавни и общински училища и специализирани обслужващи звена, както и предходните промени по отношение на посочените в глава втора обстоятелства се вписват в регистъра по данни от модул „Институции“ на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

(2) В случаите по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО в регистъра се вписват съответните обстоятелства по чл. 8, т. 1 въз основа на заповедта на министъра на образованието и науката за продължаването на дейността на частната детска градина или частното училище.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 345, ал. 2 ЗПУО.

Министър: Меглена Кунева

Публикувано в Наредби.

Етикети , , .


Наредба за транспортните разходи на учителите

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.).

Публикувано в Наредби.

Етикети , , .


НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г.

за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Чл. 1. С тази наредба се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист.

Чл. 2. Длъжност на педагогически специалист не може да се заема от лице, страдащо от заболяване и/или отклонение, което застрашава живота и здравето на децата и учениците, както следва:

1. шизофренно разстройство: изходно състояние (шизофренен дефект), резидуална шизофрения, шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения;

2. разстройства на настроението (афективни разстройства): чести тежки епизоди с психотични симптоми, алтернантно и хронично протичане;

3. психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества (злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества с последващи когнитивни и личностови промени);

4. епилепсия – чести припадъци и промяна на личността;

5. персистиращи налудни разстройства, свързани с личностова и поведенческа промяна;

6. психични разстройства на личността и поведението, дължащи се на мозъчно заболяване;

7. разстройства на сексуалното влечение – педофилия;

8. органични психични разстройства – деменция при болестта на Алцхаймер, съдова деменция, други деменции;

9. белодробна туберкулоза с бацилоотделяне.

Чл. 3. Заболяванията и отклоненията по чл. 2 се установяват, както следва:

1. по т. 1 – 7 – от лекар с придобита специалност по психиатрия;

2. по т. 8 – от лекар с придобита специалност по психиатрия или по нервни болести;

3. по т. 9 – от лекар с придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.

Чл. 4. При заемане на длъжност на педагогически специалист за първи път лицата представят документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, издаден до три месеца преди постъпване на работа.

Чл. 5. (1) Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на заболяванията по чл. 2.

(2) Лицата по ал. 1 представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2, ежегодно в срок до 30 септември.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист към влизане в сила на наредбата, преминават на задължителен медицински преглед и представят документ по чл. 5, ал. 2 в срок до 30 септември 2017 г.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Министър: Петър Москов
В случай, че дадено лице страда от заболяване, различно от изброените в чл. 2 от Наредба № 4, няма пречка то да заема длъжност на педагогически специалист. При възникване на съмнение дали заболяване, посочено в представен документ от компетентен орган по чл. 3 от Наредбата попада в обхвата на чл.2 от същата, работодателят следва да поиска извършване на преценка за това от компетентния орган, издал документа.

Отговорност да следи за спазването на изискването на чл. 2 от Наредба № 4 носи лицето, което сключва трудов договор за заемане на тази длъжност в качеството му на работодател.

Публикувано в Наредби.

Етикети , , , , .