Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

22.10.2014 Наредби

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на [...]

Виж целия документ

възнаграждение за трудов стаж, допълнително възнаграждение, трудов стаж и професионален опит, чл.12 наредба работна заплата, чл.12 от НСОРЗ,

Заплати на директори на училища 2014г.

17.10.2014 Указания

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014г. Заповед № РД09-1365/01.09.2014 г.

Виж целия документ

заплати в образованието 2014, Заплати на директори на училища 2014г, правила определяне заплата директор, РЗ директор училище 2014,

Карта за психологическа оценка на дете

16.10.2014 Указания

5.Семейни отношения: -контакт с родителите или други членове на семейството Тук се описва в подробности за децата ,които са настанени в СПИ или ДОВДЛРГ колко чести са контактите ; има ли такива; Тук е и мястото ,където се отбелязва нарушеното семейно функциониране  или пък живот  в разширено семейство По данни от лицата ,имащи знание за [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка, психологическа оценка дете СОП, психологическа оценка ученик СОП,

Карта за психологическа оценка на детето

15.10.2014 Указания

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП 4.Езиково и говорно развитие;комуникативни умения Тук се прави качествена оценка на възможностите за влизане в комуникация на основата на разбиране на речта и нивото на нейното развитие като цяло; при различните нива на развитие на експресивната реч се съобразяват методиките за диагностика;Прави се оценка до каква [...]

Виж целия документ

Езиково и говорно развитие, Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка СОП, карта психологичен статус, ученик СОП,

Карта за психологическа оценка на детето

14.10.2014 Указания

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП -Когнитивно развитие 3.Когнитивно развитие -памет Прави се оценка на вида памет развита към момента на оценката/ механична, логическа; кратковременна ,дългосрочна;зрителна, слухова/ вербална/; по-силно развитите страни на паметта / Стандартизирани методики за диагностика на памет и Нестандартизирани татива- Пр. наблюдение в процеса на учене; запаметяване на стих; [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка, Карта психологическа оценка СОП, Когнитивно развитие,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

13.10.2014 Закони и правилници

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г.) В сила от 23.05.2014 г. Обн. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: § 1. В чл. 6а се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се [...]

Виж целия документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г.,

Справка за неизвинени отсъствия

12.10.2014 Бланки

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 4 (наименование на учебното заведение, адрес, телефон) С П Р А В К А №…………………../…………………..200…г. Настоящата справка се издава на:………………………………………………………………………………………………………. (трите имена на детето) ЕГН …………….. Ученикът/ученичката е записан/записана в ……………………………. форма на обучение в ……………….. клас на учебната 200…./200….г. и е допуснал/допуснала 5 (пет) неизвинени отсъствия за [...]

Виж целия документ

бланка неизвинени отсъствия ученик, справка за детски помощи, Справка за неизвинени отсъствия, справка Приложение № 4 към чл. 17 ал. 4,

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП

11.10.2014 Бланки

Насоки / примерни указания / за попълване 2.Емоционално и социално развитие 2.Емоционално и социално развитие: -игрови умения; Прави се оценка на възможностите за включване в игра ;разбирането за нея  и се описват определените умения в нея ,като и тук се конкретизира отговарят ли те на съответната календарна възраст /Пр. за ранното детство и предучилищната възраст [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка на ученика със СОП, психологичен статус ученик,

Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП

10.10.2014 Бланки

1.Здравословно състояние Насоки / примерни указания / за попълване на Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП Данни за детето: Трите имена………………………………………………………………………………………………………………………… ЕГН…………………………… Дата на раждане………………Пол……………………………………………………………… Дата на предишна оценка/ако има такава/……………………………………………………………………………………….. Адрес……………………………………………………………………………………………………………………………….. тел.:………………………………… Данни за лицата, които упражняват родителски права: 1.Трите имена и връзка с детето:…………………………………………………………………………………………………; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Професионална помощ , включена в [...]

Виж целия документ

Карта за психологическа оценка на детето, Карта за психологическа оценка на ученика със СОП, Насоки за психологичен статус, СОП,

Ликвидация на търговско дружество

09.10.2014 Закони и правилници

ЛИКВИДАЦИЯ Начало на ликвидацията Чл. 266. (1) След прекратяване на търговското дружество се извършва ликвидация. (2) (Нова – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества – по единодушно решение на неограничено [...]

Виж целия документ

Вливане на дружество в ликвидация, Задължения на ликвидаторите, Ликвидация на ТД, Начало на ликвидацията,

Преобразуване на търговско дружество

08.10.2014 Закони и правилници

Преобразуване чрез промяна на правната форма Промяна на правната форма Чл. 264. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) Търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество).  Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което [...]

Виж целия документ

Вписване, Защита на кредиторите, Капитал на новоучреденото дружество, Преобразуване на търговско дружество, Промяна на правната форма на ТД,

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

06.10.2014 Закони и правилници

Раздел I Общи разпоредби Форми на преобразуване Чл. 261. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 103 от 1993 г., изм., бр. 84 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г.) (1) Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма. [...]

Виж целия документ

Защита на кредиторите, Изменение на дружествения договор, ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, Форми на преобразуване,

ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА

05.10.2014 Договори

Общи положения Определение Чл. 380. С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователното събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума. Форма Чл. 381. (1) Договорът за застраховка се сключва писмено като застрахователна полица или [...]

Виж целия документ

Давност при застраховане, ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА, Застрахователен интерес, Застрахователна премия, Застрахователно плащане,

ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

04.10.2014 Договори

Определение Чл. 342. (1) С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. (2) С договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение. (3) Лизингополучателят може да придобие вещта по време [...]

Виж целия документ

ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ, Задължения на лизингодателя, Задължения на лизингополучателя,

СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР

03.10.2014 Договори

Определение Чл. 361. (1) Със спедиционния договор спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар. (2) За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно разпоредбите на комисионния договор. Спедитор-превозвач Чл. 362. Спедиторът може сам да извърши изцяло или отчасти превоза. В този случай [...]

Виж целия документ

Спедитор-превозвач, СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР,

Сключване на търговска сделка

02.10.2014 Закони и правилници

Публична покана Чл. 290. (1) Каталози, ценоразписи, тарифи и други подобни, както и съобщения чрез средствата за масово осведомяване или отправени по друг начин до неопределен кръг от лица се смятат за покана да се направи предложение в съответствие с тях. (2) Ако предложението по ал. 1 не бъде прието без основателна причина, отправилият поканата [...]

Виж целия документ

Сключване на търговска сделка, търговска сделка,

Търговски обезпечения

01.10.2014 Закони и правилници

Търговски залог Чл. 310. (1) Договор за търговски залог, който обезпечава права, породени от търговска сделка, се смята сключен: 1.  при залог на движима вещ и на ценна книга на приносител – с предаването й на кредитора или за негова сметка на друго лице; 2.  при залог на ценна книга на заповед – чрез джиро [...]

Виж целия документ

Залог на бързоразваляща се вещ, Търговски залог, Търговски обезпечения, Търговско право на задържане, Удовлетворяване на заложния кредитор,

КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

29.09.2014 Договори

Определение Чл. 348. (1) С комисионния договор комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки. (2) Разпоредбите за договора за поръчка се прилагат съответно към отношенията между доверителя и комисионера, доколкото в тази глава не е предвидено друго. Действие Чл. 349.  [...]

Виж целия документ

делкредере, Задължения на доверителя, задължения на комисионера, КОМИСИОНЕН ДОГОВОР, Отказ на комисионера,

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ

28.09.2014 Договори

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ Определение Чл. 367. С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Задължения на превозвача Чл. 368. (1) Превозвачът е длъжен да извърши превоза в определения срок, да пази товара от приемането до предаването му, да уведоми получателя за пристигането на товара и [...]

Виж целия документ

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ, задължения на превозвача, Право на залог, Товарителен запис,

Търговски представител

27.09.2014 Длъжностни характеристики

Търговски представител Определение Чл. 32. (1) Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. (2) Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи [...]

Виж целия документ

Търговски представител, Търговски представител права и задължения, търговски представители длъжностна характеристика,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.