ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ

26.11.2015 Закони и правилници

ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ Обжалване на Актовете по Пенсионното Осигуряване Подаване на Жалба за Неотпусната Пенсия или Неправилно Спиране, Определяне и Изменение на Пенсията или Добавките към нея На основание:чл. 117-120 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), реда, по който се обжалват актовете по пенсионното производство за отпускане или отказ за отпускане на пенсия, неправилно определяне [...]

Виж целия документ

жалба за добавки към пенсия, жалба за неотпусната пенсия, жалба неправилно изчислена пенсия, жалба спиране пенсия, обжалване пенсия,

Утвърждаване на Маломерни и Слети Паралелки в Училищата

18.11.2015 Наредби

Съгласно чл .11 от Наредба No7 / 29.12.2000г . за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, изключения от миниманилния брой на учениците в паралелките от І-ХІІ клас, които са: ( за І-ІVкл. – 16 ученика, за [...]

Виж целия документ

как се разрешават Маломерни и Слети Паралелки, Маломерни и Слети Паралелки, разрешение маломерна паралелка,

Нови заплати в образованието

17.11.2015 Наредби

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета Група Длъжност Минимална основна заплата от 1 октомври 2015 г. Минимална основна заплата до 30 септември 2015 г. Педагогически специалисти на ръководни длъжности директор на училище, детска градина и обслужващо звено 750 [...]

Виж целия документ

заплати в просветата от 1.10.2015, нови заплати в образованието, проект изменение Наредба №1,

Данъчни Облекчения за Родители с Непълнолетни Деца за 2015 година

17.11.2015 Закони и правилници

Данъчни Облекчения за  Деца за 2015 година Според чл.22в и чл.22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за финансовата 2015 година родителите на непълнолетни деца могат да ползват следните данъчни облекчения: 1.Приспадане от годишната данъчна  основа на единият родител сумите както следва: За едно дете-200 лв. За две деца-400 лв. За [...]

Виж целия документ

данъчни облекчения 2015, Данъчни Облекчения за Деца 2015, декларации данъчни облекчения за деца, чл.22в и чл.22г от ЗДДФЛЗ,

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

16.11.2015 Бланки

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.) В сила от 01.01.2009 г. Обн. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември [...]

Виж целия документ

декларация за конфликт на интереси, ЗАКОН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ЗПУКИ,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.