Skip to contentНационалния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Изменение и допълнение на НАРЕДБА №5 за общообразователната подготовка

Наредба за изменение и допълнение на    НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Изменение и допълнение наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование

Наредба за изменение и допълнение на   НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.) (Обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

  • ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

Обн. – ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. в размер 6 750 000 лв. за ученически шкафчета за държавните и общинските училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят и предоставят на държавните и общинските училища за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас съгласно изисквания, определени от министъра на образованието и науката. Изискванията се публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

(5) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Средствата за осигуряване на ученически шкафчета се предоставят на държавни и общински училища, в които се обучават ученици от I до VII клас включително, като училищата следва да заявят необходимостта от предоставяне на средства за закупуване на шкафчета само за тези ученици, за които не са осигурени.

С цел своевременното осигуряване с ученически шкафчета за всички ученици от I до VII клас включително е необходимо  да попълните и да внесете приложената Заявка за предоставяне на средства (Приложение № 1) на хартиен носител в деловодството на РУО .

ЗАЯВКА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА, ОДОБРЕНИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18.09.2018 Г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС

1. Име на училището
2. Област/община/населено място
3. Код по НЕИСПУО
4. Общ брой ученици от I до VII клас вкл.
5. Общ брой на учениците от I до VII клас вкл., за които са осигурени ученически шкафчета*
6. Общ брой ученици от I до VII клас вкл., за които трябва да бъдат осигурени средства за закупуване на ученически шкафчета
7. Номер на банковата сметка на училището
8. Обслужваща банка

*В т. 5 се включват всички ученици, за които са осигурени шкафчета, независимо от източника на финансиране – средства от бюджета на училището, от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”, одобрена с Решение  271 от 20 април 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието или други източници на финансиране

Декларирам, че попълнените данни са верни.

ДИРЕКТОР:

(име, подпис и печат)

Публикувано в Наредби и постановления, ПМС.

Етикети , , , .