Skip to contentПроект за късометражен студентски филм

проект късометражен филм

Кликни върху картинката!

„Магдалена“ е късометражен филм, проследяващ историята на Магдалена, момиче на 20 години от Белгия, което е продадено като дете на наемен убиец. Филмът разкрива историята на Магдалена, която открива коя е, от къде идва и каква ще стане. Екшън – трилърът разкрива премеждията на младата жена, която трябва да се научи как да живее, след като отнема живот.

Последвайте Магдалена в нейната история изпълнена с предателство, неудобни откровения и напрегнати ситуации.

„Магдалена“  е филмов проект на малък екип от студенти от Бреда, Холандия. Екипът се състои от Бояна Тошева – Продуцент, Куин ван дер Прием – Режисьор, Симона Гардева – Оператор, Лиса Мартенс – Редактор и Лаура Линдърс – Сценарист. Младият екип е изключително развълнуван и обнадежден за реализацията на проекта, който ще влезе в тяхното портфолио и ще им помогне да навлязат във Филмовата индустрия.

Помогнете им като ги последвате в Инстаграм: https://www.instagram.com/magdalenamovie// и ги подкрепете в набирането им насредства:   https://gofund.me/22f77302 !

Публикувано в Без категория и заповеди, Други.

Етикети , , .


Годишна програма за спортни съоръжения в държавните и общинските училища

Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища

Допустими бенефициенти по програмата са общините (за общинските училища), както и държавните училища, финансирани от МОН, МК и ММС.

По програмата е предвидено изпълнението на три модула, а към всеки модул са разработени по две дейности, както следва:

 • Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“
 • ДЕЙНОСТ I „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на голям физкултурен салон“;
 • ДЕЙНОСТ II „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“.
 • Модул 2 „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“
 • ДЕЙНОСТ I „Цялостен ремонт на физкултурен салон“ – включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив и вътрешен ремонт (подмяна на спортна настилка, подмяна на ОВК, ВиК и/или електроинсталациите, боядисване, ремонт на съблекални и/или санитарни възли и др.);
 • ДЕЙНОСТ II „Вътрешен ремонт на физкултурен салон“ – включва подмяна на спортна настилка, подмяна на осветление и отоплителна инсталация, боядисване, ремонт на съблекални и/или санитарни възли и др.
 • Модул 3 „Изграждане и ремонт на открити спортни площадки“
 • ДЕЙНОСТ I „Изграждане на нова спортна площадка“;
 • ДЕЙНОСТ II „Ремонт на съществуваща спортна площадка“.

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата:.

 • общинските училища подават документите към първостепенния разпоредител – съответната  община;
 • държавните училища, финансирани от МК и ММС, следва да подадат в МОН до 15.11.2021 г. попълнен формуляр за кандидатстване с приложени към него съпътстващи документи;
 • държавните училища, финансирани от МОН, до 09.11.2021 г., подават попълнения формуляр за кандидатстване с приложените към него съпътстващи документи в РУО – София-град.

Програмата е качена на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“, раздел „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“.

За въпроси и пояснения, директорите на държавните и общинските училища може да се обръщат към членовете на екипa за управление на програмата.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


Кандидатстване за физкултурни салони и спортни площадки

Четири милиона лева от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки. Средствата, заложени в съвместната Годишна програма на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта, се отпускат за 2021 г. Основание е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10% от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Министерството на образованието и науката (МОН) кани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември т.г. в съответното РУО. РУО ще подреждат постъпилите проектни предложения по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година“. До 15 ноември т.г. общинските и държавните училища, които се финансират от министерствата на културата и на младежта и спорта, подават документи за кандидатстване директно в МОН.

Програмата ще финансира дейности в три различни модула.

Може да се кандидатства за ремонт на съществуващ физкултурен салон. В зависимост от това дали се предвижда цялостна или само вътрешна реконструкция, допустими дейности могат да бъдат мерки за енергийна ефективност, ремонт на покриви, съблекални и/или санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, вентилация и климатизация, на водопроводна и/или електроинсталация, боядисване.

Програмата ще финансира също проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както и изграждането и ремонта на открити спортни площадки в училищата.

Целта на програмата е да се подобри спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез мерки за модернизиране на спортната база в училищата. Идеята е да се създадат пълноценни условия за спорт на децата не само в часовете по физическо възпитание, но и извън учебната програма.

Програмата, условията и документите за кандидатстване можете да видите ТУК.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Насоки за училища, детски градини и ЦПЛР

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в центровете за подкрепа на личностното развитие през учебната 2021-2022 година (публ. 28.09.2021 г.)

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 08.09.2021 г.)

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Аргументирано предложение за преминаване към обучение от разстояние

 1. Преди изпращането на аргументираните предложения до РУО –……….. е необходимо да попълните изискуемите данни в https://karantina.mon.bg/
 2. При изготвянето на аргументираните предложения е задължително да опишете номера на Ваша заповед или заповед на министъра на образованието и науката, както и периода на карантиниране за паралелките, за които вече е получено разрешение и са преминали в обучение от разстояние в електронна среда.

Съгласно чл. 40 а, ал.1 и ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката в случаите, когато :

 • имате една паралелка, карантинирана и отразена в модул „Карантина“ като паралелка в ОРЕС/ ПВРЕС – заповедта се издава от директора.
 • При две и повече паралелки – заповедта се издава от министъра на образованието и науката.
 • Докладите до началника на РУО – …………….трябва да бъдат изпратени в деня, от който започва карантината и учениците от паралелката преминават в ОРЕС/ ПВРЕС до 14:00 часа, най-късно. Подадените по-късно доклади остават за следващия ден. Докладите, които не са подадени в срок, няма да получат разрешение от министъра на образованието и науката за деня. Задължително в  посочения формуляр на доклад се попълват:

т. 1. Преминаване на отделни паралелки в ОРЕС – упоменават се причината и периода.

Решението за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда е взето от:

 1. Педагогическия съвет ……………………………………………………..

(номер и дата на решението)

 1. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – ……………………….

(номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието на РЗИ )

 1. Областния/общинския кризисен щаб………………………………………….

(номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието)

Маркирайте решението за преминаване в ОРЕС/ ПВРЕС от кого е взето и приложете съответния документ, ако имате такъв.

 1. Докладите (Приложение 1 или Приложение 2 към заповедта) изпращайте по Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в WORD формат. Документи, изпратени в различен формат и/или неподписани, няма да се приемат.
 2. Докладите се подписват с електронен подпис на директора на образователната институция на определеното място за подпис на директора в доклада (WORD формат). За полагането на електронния си подпис директорът изпълнява следните стъпки:
  • (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора (обозначено e с Х)  избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“;
  • (2) Въвежда име и фамилия и длъжност;
  • (3) Директорът полага своя електронен подпис – с десен бутон върху полето за подпис  на директора (обозначено e с  Х) избира „Подпиши/ Sign“.
  1. Приложение 1 Доклад от директор на училище (Аргументирано предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда).
  2. Приложение 2Доклад от директор на детска градина (Аргументирано предложение за преминаване към провеждане на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда)

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .