Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ

26.07.2014 Наредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 10 май 2014 година за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2014-2015 година

Виж целия документ

такси висше образование 2014-2015, Такси за кандидатстване във ВУЗ, Такси за обучение във ВУЗ, такси обучение 2014/2015,

Разпореждане с пенсиите на настанените в специализирани институции

23.07.2014 Наредби

Разпореждане с личните средства на настанените в специализирани институции: Доставчикът на социални услуги в специализираните институции води регистър на настанените лица (чл. 40д, ал.1 ППЗСП). Съгласно ал. 3, той води и книга, прономерована, прошнурована и подпечатана с печата на специализираната институция, която съдържа: 1. опис на паричните средства и материалните ценности, предоставени от настанените лица [...]

Виж целия документ

пенсии на настанените в специализирани учреждения, пенсии нстанени в старчески дом, Разпореждане с пенсиите на настанените в дом,

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ЛИЦА, НАСТАНЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

21.07.2014 Указания

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ЛИЦА, НАСТАНЕНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ Изплащане на пенсиите: Получаването и разходването на пенсиите на лица, настанени в специализирани институции става лично. Пенсиите и добавките към тях се изплащат от пощенските станции по постоянния или настоящия адрес на пенсионера. 1. Настанените в специализирани институции лица, които [...]

Виж целия документ

получаване пенсия в дом, получаване пенсия в старчески дом,

Проверка на резултатите от второ класиране след VII клас

04.07.2014 Указания

ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7. КЛАС 04 юли 2014 г. Резултатите от второ класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg. Срокът за записване в съответното училище на учениците ,класирали се на желаното място след втори етап е: от 07.07.2014 г. до 09.07.2014 г. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от [...]

Виж целия документ

кандидатстване след VII клас, прием в гимназия проверка, проверка второ класиране, срок записване втори етап класиране,

Заявление за участие в конкурс за директор на училище

01.07.2014 Бланки

Вх. № ________/_________201…г. ДО НАЧАЛНИКА НА РИО ГР. ……………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ от …………………………………………………………………………………………………………………………………… Адрес за кореспонденция: гр. (с.)………………………………………………. област………………………………….п.к……………………….. ул…………………………………………………………………………………………………….№……………………….. ж.к. ……………………………………………………………..бл……………., вх…………, ет………….., ап……… Телефон за контакти :………………………………………………………………………………………………….. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/  НАЧАЛНИК, Заявявам желанието си да участвам в обявения конкурс за длъжността „директор” на ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Прилагам следните документи: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

заявление директор училище конкурс, заявление за директор на училище бланка, заявление участие конкурс директор,

Втори и трети етап на класиране на ученици

27.06.2014 Указания

Първи етап на класиране завършва със записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори  етап на класиране. СРОКЪТ за ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ УЧЕНИЦИ ИЛИ  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ Е: 27 юни – 01 юли 2014г. [...]

Виж целия документ

Втори и трети етап на класиране на ученици, записване в гимназия указания, кандидатстване след 7 клас, класиране в гимназии втори етап,

Проверка на резултатите от първо класиране

26.06.2014 Указания

Резултатите от първо класиране на кандидатсващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg. Подобни документи Как се образува балът за класиране ?

Виж целия документ

кандидатстване след VIIклас, приемане в гимназии резултати, Проверка на резултатите от първо класиране,

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

26.06.2014 Бланки

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка Подписаният/ната/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/трите имена/, с лична карта №…………………….., изд. на……………………….от……………………………………………………., с постоянен адрес……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., в качеството си на взискател /родител, настойник, пълномощник/ на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… /трите имена/, български гражданин, роден на ……………………………….в гр./с………………………………………………. [...]

Виж целия документ

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето-УКАЗ № 191

25.06.2014 Закони и правилници

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето УКАЗ № 191 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от ХLI Народно събрание на 17 май 2012 г. Издаден в София на 23 май [...]

Виж целия документ

забрана пушене, Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, закон забрана на пушенето, заповед забрана пушене, указ за забрана на пушенето,

Заявление за участие при класиране в гимназия след VII клас

19.06.2014 Бланки

Заявление с указания за попълване ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ – РАЗШИРЕНО http://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/appl_files/appl_main.htm Подобни документи Проверка на резултатите от второ класиране след VII клас

Виж целия документ

заявление за класиране бланка, Заявление с указания за попълване гимназия, кандидатстване след VII клас,

Как се образува балът за класиране ?

18.06.2014 Указания

Как се образува балът за класиране по различните профили? Съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва: профил „Хуманитарен“ – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по [...]

Виж целия документ

Как се образува балът за класиране ?, кандидатстване в гимназии бал, кандидатстване след VIIклас,

2144 Машинни инженери основни задачи

15.06.2014 Длъжностни характеристики

2144 Машинни инженери основни Машинните инженери провеждат проучвания, съветват, проектират и управляват производство на машини, самолети, кораби, промишлени съоръжения, оборудване и системи; контролират тяхното функциониране, поддръжка и ремонт. Те изучават и консултират относно материали, продукти и процеси. Машинните инженери изпълняват следните основни задачи: •консултират и проектират машини и съоръжения за преработващата и добивната промишленост, строителството, [...]

Виж целия документ

инженер корабни двигатели длъжностна, машинен инженер длъжностна, Машинни инженери основни задачи,

Водачи на тежкотоварни автомобили

14.06.2014 Длъжностни характеристики

8332 Водачи на тежкотоварни автомобили Водачите на тежкотоварни автомобили управляват и обслужват тежкотоварни автомобили за превоз на стоки, течности и тежки материали на къси или дълги разстояния. Водачите на тежкотоварни автомобили изпълняват следните основни задачи: •управляват и обслужват тежкотоварни автомобили като камиони със или без ремаркета или автомобили за превоз на стоки, течности или тежки [...]

Виж целия документ

8332 Водачи на тежкотоварни автомобили, Шофьор камион 12 тона, шофьор самосвал 12 тона, шофьор цистерна длъжностна, шофьори длъжностни характеристики,

722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях

13.06.2014 Длъжностни характеристики

722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Ковачите, производителите на инструменти и сродни на тях коват и щамповат пръти, или заготовки от желязо, стомана и други метали за изработване и ремонтиране на различни инструменти, оборудване и други изделия, изготвят инструменти за металообработващи машини, полират и острят различни повърхности. Ковачите, производителите на инструменти и [...]

Виж целия документ

722 Ковачи, 7221Ковачи с чукове и преси длъжностна, ковачи основни задачи, Работник ковашка преса задачи,

Корабни и авиационни специалисти

11.06.2014 Длъжностни характеристики

315 Корабни и авиационни специалисти Корабните и авиационните специалисти управляват и пилотират кораби и самолети, изпълняват технически функции за осигуряване безопасно и ефективно движение и работа; разработват електрически, електромеханични и компютризирани системи за въздушен контрол. Корабните и авиационните специалисти изпълняват следните основни задачи: контролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване на борда на кораби [...]

Виж целия документ

авиационни специалисти основни задачи, Главен механик кораб, Корабни механици и техници основни задачи, Корабни специалисти длъжностна, основни задачи механик кораб,

Заявление за кандидатстване след VIII бланка

10.06.2014 Бланки

Заявление за кандидатстване след VIII клас в профилирани и непрофилирани паралелки и в паралелки за професионално образование http://rio-varna.bg/images/files/zaiavlenie_04042014.pdf

Виж целия документ

Заявление за кандидатстване в професионални гимназии, Заявление за кандидатстване в профилирана паралелка, Заявление за кандидатстване след VIII, Заявление за кандидатстване след VIII бланка,

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас

09.06.2014 Бланки

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ КЪМ РИО – …………………… ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи(трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в общинските училища след завършен VII клас От………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. ЕГН пол м ж входящ номер пощенски код Живущ/а: област……………………………..…..………….., община……………..…………………………………………….., гр./с. ……………………………………………., ж.к./ул. ……………………………………………………………………..№ ………., бл. ……., вх. …., ет……, ап……, [...]

Виж целия документ

ЗАЯВЛЕНИЕ за за приемане след VII клас, ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране след VII клас, прием след 7 клас заявление,

Проверка на резултатите от матурите 2014

07.06.2014 Указания

Резултатите от Държавните зрелостни изпити, майска сесия 2014 г. можете да проверите на http://rezultati.zamaturite.bg/. Подобни документи Проверка на резултати от ДЗИ-май 2013

Виж целия документ

ДЗИ резултати, матури 2014, матури резултати, Проверка на резултатите от матурите,

Водолази и гмуркачи

05.06.2014 Длъжностни характеристики

7541 Водолази и гмуркачи Водолазите и гмуркачите работят под вода като проверяват, инсталират, ремонтират и преместват различни съоръжения и оборудване, провеждат тестове или експерименти, фотографират морски структури или организми, събират различни морски организми с търговски или изследователски цели, намират и спасяват загубени предмети или хора. Водолазите и гмуркачите изпълняват следните основни задачи: •вземат предпазни мерки [...]

Виж целия документ

Водолази длъжностна характеристика, Водолази и гмуркачи основни задачи,

Проверка на резултатите от НВО VII клас, 2014

04.06.2014 Без категория

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VII КЛАС, 2014 г. можете да проверите на http://7klas.mon.bg Учениците ще могат да проверят оценките си и в училищата, където учат  или в определени от РИО училища . Учениците, които ще кандидатстват с тези оценки в гимназии с прием след VII клас, трябва да вземат служебни бележки и да [...]

Виж целия документ

Проверка на резултатите от НВО VII клас 2014, проверка резултати НВО, резултати НВО 7 клас 2014,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.