Skip to contentИзменение и допълнение наредба №10, наредба №11 и наредба №9

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г.)

(обнародвана в ДВ, бр. 78 от 2017 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

обнародвана в ДВ, бр. 78 от 2017 г.

(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.,
в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.,
в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.).

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Изменение и допълнение на Наредба №9, Наредба №10 и Наредба № 11

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г.)

(обнародвана в ДВ, бр. 78 от 2017 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

обнародвана в ДВ, бр. 78 от 2017 г.

(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.,
в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.,
в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.).

Подобни документи

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Наредба за изменение и допълнение на наредба №4 за нормиране и заплащане на труда

(Обн. – ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

В наредбата са указани:

1. Годишният норматив на учителите в центровете за личностно развитие и подкрепа-700 часа вкл.72 часа за индивидуална работа.

2. Таблица с новите минимални основни месечни заплати на директорите, помощник директорите и учителите.

Подобни документи

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Наредба за обучение на лицата пслучили международна закрила

(Обн. – ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. )
Отменя Наредба № 3 от 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България (ДВ, бр. 74 от 2000 г.)

От новата учебна 2017/2018 година приемането и обучението на лица, търсещи или получили международна закрила, следва да се осъществява съгласно Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила. С тази наредба се определят условията и редът за приемането и обучението на лицата, търсещи или получили международна закрила, които не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 3 приемането на малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, в задължителното предучилищно или училищно образование се извършва след подадено заявление по образец (Приложение № 1 от Наредба № 3) от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридруженото малолетно или непълнолетно лице, търсещо или получило международна закрила) до началника на съответното регионалното управление на образованието. Началникът на регионалното управление на образованието в срок до 7 работни дни след подадено заявление от родителя насочва малолетния или непълнолетния чужденец към определена детска градина или училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя.

Приемането на лицата, търсещи или получили международна закрила, се извършва в държавни и в общински детски градини и училища над утвърдения държавен или училищен план-прием.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 3 записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в подготвителна група на задължителното предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година.
Записването на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, в държавните или в общинските училища се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок.

Дейностите във връзка с приемането на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила, се осъществяват в училището, в което са насочени, от комисия, посочена от координатора или координиращия екип, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Комисията провежда събеседване и насочва малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, като прави предложение за профил или специалност от професия, по която чужденецът може да се обучава (където е приложимо), както и предложение за формата на обучение. В Приложение № 2 от Наредба № 3 се отразява становището на комисията за допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на малолетния или непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, както и за допълнително обучение по други учебни предмети при необходимост.

Провеждането на допълнителното обучение по български език като чужд за ученици мигранти и търсещи или получили международна закрила е регламентирано в Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 10, ал. 3, т. 3 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването се осигурява за деца и ученици, граждани на чужди държави в задължителна училища възраст, което обхваща децата и учениците до първи гимназиален етап включително. Обучението по български език като чужд се осъществява в училища, определени със заповед на началника на съответното регионално управление на образованието съгласно условията и реда на Наредба № 6.

Съгласно чл.13, ал. 12 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за децата и учениците на мигранти и за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, се провежда в часове извън училищния учебен план в рамките на 12 месеца.

Обучението може да бъде проведено изцяло или частично интензивно и по време на ваканциите или в друго неучебно време при желание, изявено от родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) в подаденото заявление.

Според разписаното в чл. 13, ал. 13 от Наредба № 6 допълнителното обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на децата и учениците мигранти и на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, е с продължителност, както следва:

1. за децата от подготвителните групи – до не повече от 60 педагогически ситуации, по 2 ситуации седмично;
2. за ученици, обучаващи се в начален етап на основното образование – до не повече от 90 учебни часа, по 3 часа седмично;
3. за ученици, обучаващи се в прогимназиален етап на основното образование – до не повече от 120 учебни часа, по 4 часа седмично;
4. за ученици, обучаващи се в първи гимназиален етап на средното образование – до не повече от 180 учебни часа, по 5 часа седмично.

Обучението по български език в тези случаи се финансира чрез бюджетите на училищата на базата на проведен лекторски час, като след приключването му изразходваните средства се възстановяват по бюджетите на училищата.

За възстановяване на изразходваните средства следва да подадете доклад до началника на РУО, към който да се приложени  следните документи:
-           копие от заповедта на директора за определяне на учителя, който да проведе обучението;
-           копие от допълнителното споразумение между директора и учителя по смисъла на Кодекса на труда или договор по реда на Закона за задълженията и договорите;
-           справка за проведените часове по български език и извършения разход във връзка с обучението (възнаграждение, осигурителни вноски и ДОД, съгласно приложената таблица);
-           копие от заявлението на родителя (настойника, попечителя, представителя); до директора;
-           информация за номера на банковата сметка на училището, когато училището не е второстепенен разпоредител с бюджет на МОН.

Докладът следва да бъде внесен:
- в края на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален етап включително, но не по-късно от 30 юли;
- в началото на учебната година за всеки образователен етап до първи гимназиален, ако обучението е проведено през лятната ваканция, но не по-късно от 15 септември.

Обобщената информация началникът на РУО предава в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“.

По повод прилагането на Наредба № 3/ 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, следва да подавате информация за броя на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, през месец октомври, през месец февруари и през месец юли. Формата и конкретните срокове за подаване на справката ще бъдат оповестявани чрез писмо на електронната страница на РУО

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , .


Постановление №186 за допълнителни средства за физическо възпитание и спорт

(Обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2017 г., в сила от 1.09.2017 г.)

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , , .