Skip to contentПравила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас

С писмо на МОН № 0522-872/ 29.11.2019 г., са дадени:

- Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2020/ 2021 година;

Свали документ

- Списък на STEM професии и профили;

Свали документ

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Средищни и защитени детски градини и училища 2019/20

Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Решение № 721 на Министерския съвет от 04 декември 2019 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Вижте още:

Списък на защитените и средищни детски градини и училища 2018/19

Критерии за Средищни и Защитени Детски Градини и Училища

Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , .


Наредба №24 от 2019 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. – ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019)
Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 г.).

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Постановление №266 на МС от 22.10.2019 г. за допълнителни средства за физическо възпитание

Постановление №266 на Министерския съвет от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Свали документ

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , .


Анекс към КТД в образованието подписан на 12.11.2019 г.

Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., подписан на 12.11.2019 г.

Разгледайте анекса тук.

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=4786

Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020 г. Минималното увеличение за всички педагогически длъжности ще бъде 17%. Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор (КТД), подписан от Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

С Анекса към КТД се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове. Въвежда се и изискване 50% от средствата за квалификация в бюджетите на детските градини и училищата да бъдат използвани за вътрешни или междуинституционални обучения под формата на методически семинари, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други. Целта е учителите да обменят добри практики, да се учат взаимно, да споделят и насърчават иновации.

АНЕКС от 29.11.2018 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 11 юни 2018 г.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование (11 юни 2018 г.)

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , .