Нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство

18.12.2014 Указания

Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че от 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство. Изменени и допълнени са образците на придружително писмо (Приложение № и опис на документите (Приложение № 9) към Наредбата за изчисляване и изплащане на [...]

Виж целия документ

нови документи за болнични, Нови образци за болнични, образци болнични 2015,

Допълнително споразумение към трудов договор

14.12.2014 Бланки

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на трудовото правоотношение № … / ……… г. ЕГН …………………………………………….. Днес ……….. 20… г., в. гр. …………………….. 1. ………………………………………………………….. (фирма), със седалище и адрес на управление ………………………………………………., регистрирано по ф.д. №………….. по описа на ……………….съд, дан. № ………….., БУЛСТАТ ………………………., представлявано от ………………………………; ЕГН………………, в качеството му на……………………………………………. (изпълнителен директор; управител) [...]

Виж целия документ

допълнително споразумение, допълнително споразумение % прослужено време, допълнително споразумение към ТД, промяна % прослужено време,

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

08.12.2014 Наредби

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО, Обн. ДВ. бр.17 от 17 Февруари 1995г. http://rio-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=95

Виж целия документ

ИНСТРУКЦИЯ за контрол в просветата, инструкция провеждане контролна дейност, ИНСТРУКЦИЯ № 1,

Издаване на епикриза и амбулаторен лист

29.11.2014 Указания

1.Издаване на епикриза При дехоспитализация изпълнителят на болнична помощ предоставя на пациента епикриза с машинен текст, като първият екземпляр от епикризата се предоставя на пациента или на членовете на семейството му, или на придружаващите го лица срещу подпис в „История на заболяването“. Копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се [...]

Виж целия документ

Издаване на амбулаторен лист, Издаване на епикриза,

Справка от работодател

28.11.2014 Бланки

Приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 (Предишно приложение № 2, изм., ДВ, бр. 54 от 2001г.) Справка от предприятието в което работи майката (бащата, настойника) Ръководството на …………………………………………………………… Удостоверява, че ………………………………………………………………………………………… (трите имена по документ за самоличност на майката, бащата, настойника) работи като осигурен/а за всички осигурени социални рискове с безсрочен (срочен) до………… [...]

Виж целия документ

отпуск гледане дете, справка бланка, Справка от работодател, Справка от фирмата, справка отпуск гледане дете,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.