Търговски обезпечения

01.10.2014 Закони и правилници

Търговски залог Чл. 310. (1) Договор за търговски залог, който обезпечава права, породени от търговска сделка, се смята сключен: 1.  при залог на движима вещ и на ценна книга на приносител – с предаването й на кредитора или за негова сметка на друго лице; 2.  при залог на ценна книга на заповед – чрез джиро [...]

Виж целия документ

Залог на бързоразваляща се вещ, Търговски залог, Търговски обезпечения, Търговско право на задържане, Удовлетворяване на заложния кредитор,

КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

29.09.2014 Договори

Определение Чл. 348. (1) С комисионния договор комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки. (2) Разпоредбите за договора за поръчка се прилагат съответно към отношенията между доверителя и комисионера, доколкото в тази глава не е предвидено друго. Действие Чл. 349.  [...]

Виж целия документ

делкредере, Задължения на доверителя, задължения на комисионера, КОМИСИОНЕН ДОГОВОР, Отказ на комисионера,

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ

28.09.2014 Договори

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ Определение Чл. 367. С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар. Задължения на превозвача Чл. 368. (1) Превозвачът е длъжен да извърши превоза в определения срок, да пази товара от приемането до предаването му, да уведоми получателя за пристигането на товара и [...]

Виж целия документ

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ, задължения на превозвача, Право на залог, Товарителен запис,

Търговски представител

27.09.2014 Длъжностни характеристики

Търговски представител Определение Чл. 32. (1) Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка. (2) Договорът между търговеца и търговския представител трябва да се сключи [...]

Виж целия документ

Търговски представител, Търговски представител права и задължения, търговски представители длъжностна характеристика,

Търговски посредник

26.09.2014 Длъжностни характеристики

Търговски посредник Определение Чл. 49. (1) Посредник е търговецът, който по занятие посредничи за сключване на сделки. (2) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 1996 г.) За посредничество при договори за морски превоз, застраховане и при борсови сделки се прилагат разпоредбите за тези дейности, дори ако посредничеството е извършено от търговски посредник. Дневник на търговския [...]

Виж целия документ

Търговски посредник, Търговски посредник задължения,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

18.09.2014 Закони и правилници

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г. Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., [...]

Виж целия документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г, УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ, ученически стипендии,

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

18.09.2014 Наредби

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В сила от 06.06.2014 г. Издадена от Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за [...]

Виж целия документ

наредба ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, наредба извънучилищна спортна дейност, НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г.,

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

17.09.2014 Наредби

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ В сила от 01.09.2014 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г. Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните [...]

Виж целия документ

изисквания седмично разписание, наредба за здравните изисквания седмично разписание, НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г., оценка седмично разписание, протокол седмично разписание РЗИ,

Наредба №1 от 23 май 2014г. за транспортните разходи на педагогическия персонал

17.09.2014 Наредби

НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАЙ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В сила от 03.06.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2014г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (1) [...]

Виж целия документ

Наредба за безплатния транспорт на учителите, наредба транспортни разходи педагогически персонал, Наредба №1 от 23 май 2014г,

НАРЕДБА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

16.09.2014 Наредби

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.) В сила от 01.09.2014 г. Издадена от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г. § 1. Приложение № 1 към чл. 4, [...]

Виж целия документ

изменение РЗ в образованието, наредба заплати в народната просвета, нови заплати в просветата,

Заявление-декларация за ученическа стипендия

16.09.2014 Декларации

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ от ………………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., ученик в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (клас) Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ДЕКЛАРИРАМ: I. Успех ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (от предходния срок (година) – излишното се зачертава) II. Семейно положение: 1. Баща ………………………………………………………………………………………………………………………, живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Майка …………………………………………………………………………………………………………………….., живуща ………………………………………………………………………………………………………………………, работи в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Брат ………………………………………………………………………………………………………………………., живущ ………………………………………………………………………………………………………………………., работи в [...]

Виж целия документ

заявление за стипендия, заявление-декларация стипендия ученик, молба ученическа стипендия,

Едноличен търговец

16.09.2014 Закони и правилници

ТЪРГОВЕЦ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Определение Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Ограничения Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което: 1.  е в производство за обявяване в несъстоятелност; 2.  (изм. – ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си [...]

Виж целия документ

Едноличен търговец, ЕТ, ЕТ регистрация, ТЪРГОВЕЦ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,

Прекратяване и ликвидация на дружество

15.09.2014 Бланки

ПРОТОКОЛ от Извънредно Общо събрание на съдружниците на ………………… ООД Днес, ……………….. г. в гр. ……….. се проведе Извънредно Общо събрание на съдружниците на ……………………… ООД. На заседанието присъстваха всички съдружници: 1. ……………………………………… 2. ……………………………………… Заседанието се проведе при следния дневен ред: 1. Обсъждане и вземане на решение за прекратяване на дейността на …………….. ООД [...]

Виж целия документ

бланка прекратяване ООД, бланка протокол, Прекратяване и ликвидация на дружество, протокл прекратяване дружество, протокол за прекратяване на ООД,

Дати за държавни изпити по теория на професията и специалността 2014/2015

12.09.2014 Без категория и заповеди

Определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2014/2015 година Заповед № РД09-1362/29.08.2014 г.

Виж целия документ

дати изпити професионална квалификация 2014/15, дати изпити професиятя 2014/15, дати изпити специалността 2014/15,

График за провеждане ДЗИ през учебната 2014/2015 година

11.09.2014 Без категория и заповеди

График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година ·  Заповед № РД09-1360/29.08.2014 г.

Виж целия документ

график ДЗИ 2014/15, дейности ДЗИ 2014/15, организация ДЗИ 2014-15,

График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2015/16 г.

10.09.2014 Без категория и заповеди

График на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.

Виж целия документ

График дейности прием ученици за 2015/16, дейности прием училища 2015-16, заповед за прием в гимназии,

УКАЗАНИЯ И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС

06.09.2014 Без категория и заповеди

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ Всички модули се провеждат в извън седмичното разписание на часовете и в почивните и празнични дни. Модулите с продължителност 1-2 часа се провеждат един път седмично / ако е с продължителност 1 час – се провежда всяка седмица, ако е с продължителност 2 часа – през седмица за конкретния [...]

Виж целия документ

РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС, ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС, трети час физкултура, УКАЗАНИЯ ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС,

График на учебната 2014/2015 година

03.09.2014 Указания

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2014/2015година: 31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. – есенна ваканция 24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. – коледна ваканция 31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. – зимна ваканция 02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас 08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – [...]

Виж целия документ

График на 2014/2015 година, График на учебната година, дати ваканции, дати ДЗИ 2014/15, дати НВО 2014-2015,

Заявление за кандидатстване „Старт на кариерата“

03.09.2014 Бланки

ДО ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ……………………….. Образец З А Я В Л Е Н И Е  № _ _ _ – _ _ _ от Име, презиме, фамилия ………………………………………………………………………………… Дата на раждане: ……………………………. рег.№ в Д “БТ”:…………………………………….. Адрес: ……………………………………………………………………………………………………… Телефон: ……………………………………………….e-mail: ………………………………………… Завършено висше образование: Специалност:……………………………………………………………………………………..Диплома/Уверение*/Академична справка №……………………………………………… издадена на: ………………………. от ……………………………………………………….. Специалност: [...]

Виж целия документ

заявление -бланка, заявление старт кариерата, кандидатстване старт кариерата бланка, Старт на кариерата,

ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата”

02.09.2014 Указания

Приложение № 3 към Заповед №РД01-631 от 29.08.2014г. на министъра на труда и социалната политика ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата” 1. В срок до 01.09.2014 г. включително дирекциите “Регионална служба по заетостта” осигуряват обявяването на стартирането на процедурата на информационните табла [...]

Виж целия документ

кандидатстване в администрации, ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”, ПРОЦЕДУРА за кандидатстване старт кариерата,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.