Skip to contentАктуални Ограничения и Разрешения в епидемичната обстановка

Според Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.от 23.06.2020 г. носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др., е задължително на всички закрити обществени места. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения  нарежда здравният министър в издадената днес

В същата заповед се посочва, че всички спортни мероприятия могат да се провеждат пред публика при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м.

При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор при условията, посочени по-горе.

Правилото за до 50% заетост от общия капацитет на местата важи и за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и др.

За провеждането на културни и развлекателни мероприятия на закрито и открито също важи условието за до 50% заетост на местата. Това се отнася и за дейността на дискотеките и нощните заведения, както и за сватби, балове други масови събирания.

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г.

Въведени ограничения

 • Не се разрешават посещенията в дискотеки. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Разрешават се посещенията в закрити площи на ресторанти,  заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при определените условия и спазването на противоепидемичните мерки.(Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а  висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика  и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. Изключение се допуска и по отношение на присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч занимални, клубове, детски центрове и други, при спазване на определените условия. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Считано от 05.06.2020г. се разрешава провеждане на първенството за първа и втора професионална футболна лига, с публика при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания във фитнес центрове и зали, без състезателен характер, без ограничения на  заетост на местата и брой спортуващи на кв.м. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Считано от 10.06. 2020 г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки или при спазване на дистанция от 1,5 м. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Считано от 15.06. 2020 г. се разрешават колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на закрито, с публика, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания за всички възрастови групи и в самостоятелни плувни  комплекси и басейни.(Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Считано от 30.05. 2020 г. се разрешава провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия,. при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, и при спазване на условията. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Считано от 26.05. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви,  занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само  лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките. (Заповед № РД-01-302 от 03.06.2020 г.)
 • Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в заповедта на министъра на здравеопазването. (Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.)
 • Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние). Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на противоепидемичните мерки в работните помещения, определени в заповедта на министъра на здравеопазването. (Заповед№РД-01-262 от 14.05.2020 г.)
 • Въведена е временна забрана за влизане на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт (забраната не важи за българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия, Босна и Херцеговина, и Черна Гора членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства. Определени са и други изключения, с които можете да се запознаете в заповедта на министъра на здравеопазването. Изключенията важат и по отношение на транзитното преминаване. (Заповед-РД-01-314 от 04.06.2020 г.)
 • Всички лица, които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, и Черна Гора, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице. (Заповед-РД-01-314 от 04.06.2020 г.)

Публикувано в Указания.

Етикети .