Skip to contentГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2012 година
Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2013 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет само в териториалното статистическо бюро.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2013 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2012 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез попълване на електронни формуляри на отчетите (в offline режим) и изпращането им по електронна поща повече

http://www.nsi.bg/files/GOD2012/P4/Prilojenie%2004_2012_NTO_web.pdf

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки.

Етикети , , .