Skip to contentГраждански договор

Договор за услуги

Днес, ……………………………………………….. (изписва се датата и годината с думи) в …….. (изписва се населеното място), между:

…………………………………………………………………………………………………………. …. (изписва се номерът, видът и наименованието на фирмата )

с адрес за кореспонденция: ………………………………………………….., БУЛСТАТ ………………………….., представлявано от Директора …………………………………………………………………………………………………, наричан  по-долу в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга страна:

…………………………………………………………………………………………………………. ……., (изписват се  трите имена, ЕГН, лична карта, адрес и банкова сметка на изпълнителя)

наричан/а по-долу в договора  изпълнител, се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЗАПЛАЩАНЕ И СРОКОВЕ

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да…………………………………………………………………………………………………………………(изписват се областта, конкретната форма  на дейността).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  спазва……………………………………………………………………………………………………….

Чл. 2. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер …………………………………………………………………………………………………………., след удържането на: ДОО Фонд „Пенсия“, Фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ и Здравно осигуряване, съгласно вътрешните правила за изплащане на възнаграждения.

Чл. 3. Срокът на изпълнение на договора е …………………………………… (изписва се общата продължителност, началната и крайната дата) .

Чл. 4……………………………………………………………………………………………….. (други изисквания)

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното по чл. 2 от настоящия договор възнаграждение.

(2)Да предоставя на необходимата информация, касаеща изпълнението на настоящия договор.

(3) Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ползване ………………………………………………………………………………………………………….. (изписва се какво)

за целите на конкретната дейност, при спазване на изискванията, а именно: … …………………………………………………………………………………………………………….

ПРАВА:

Чл.6.(1) При поискване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текуща информация и документи в изпълнение на настоящия договор  като: ……………………………………………………………………….. (отчети ; план-сметки за материали и фактури, ПП за доставка, документ за разпределение на материалите; план сметка за външни услуги; договор за наем; договор за транспорт).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава:

(1) да спазва стриктно СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ;

(2) да ……………………………………………………………………………………………..;

(3) да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за …………………………………………………………………………………………………………………

(4) да изготвя и предоставя своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансово –отчетни документи като план-сметки за материали и фактури, ПП за доставка, документ за разпределение на материалите; план сметка за външни услуги; договор за наем и договор за транспорт (при спазване на изискванията на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари).

ПРАВА:

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по чл. 2 и чл. 5, от настоящия договор.

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва конкретно определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ……………………………………………………………………………….база на ………………………………………………………. (изписва се адресът) за целите на конкретната  дейност, при спазване на изискванията, а именно: … …………………………………………………………………………………………………………………

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 9. Изменения и допълнения на настоящия договор могат да се правят само по взаимно съгласие на страните, обективирани в писмена форма.

Чл. 10. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото в РБългария законодателство.

Договорът се състои от три страници, на български език, в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………… ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Договори.

Етикети , , .