Skip to contentГраждански договор

Граждански договор
Основен отличителен белег на трудовите договори е, че се сключват съобразно Кодекса на Труда ( КТ ). Предмет на тези договори е предоставянето на работна сила, при която работникът или служителят е длъжен да спазва установена от работодателя трудова дисциплина, работно време, работно място. Трудовите договори се съставят задължително в писмен вид и се сключват преди постъпването на работа
Граждански договор е понятие от облигационното право и се сключва по реда Закона за задълженията и договорите. Основен отличителен белег на тези договори е, че те се съставят за извършването на определена дейност с установен краен резултат срещу възнаграждение.
Обикновенно под „граждански договор“ се има предвид „Граждански договор за извършване на работа чрез личен труд“. Това е вид договор, който е много удобен, когато взаимоотношенията между възложител и изпълнител нямат цикличен характер, а са еднокаратни в рамките на една услуга.
Граждански договор представлява споразумение на две страни нарични ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ, според което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението на дадена задача, поръчка или услуга.
Договорът задължително трябва да съдържа следните точки:
1. Общи условия на договора, в които се описва за какви услуги се сключва договора, размера на заплащането, което трябва да направи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и в какъв срок трябва да стане това заплащане.
2. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които се включва срока, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да издаде възложената му задача.
3. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които включват правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прави проерка за статуса на изпълнение на поставените задачи. В тази точка се описват още задължения, с които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всичката необходима информация за безпрепятственото изпълнение на поставената задача.

Данъци и осигуровки при граждански договор
- гражданските договори биват няколко вида:
договор за изработка
-договор за поръчка и комисионен договор от Закона за задълженията и договорите
-договор с търговски управител, договор с търговски пълномощник
-договор с търговски помощник от Търговския закон.
Когато става въпрос за осигуряване, това което трябва да се има предвид е, че гражданските договори се разрграничават основно като два типа: договори за управление и контрол и такива които са за извършавен на услуги с личен труд.
При договорите за управление и контрол, осигуровките, които се внасят са не по-малко от съответния осигурителен праг, в съответната инкономическа сфера.
- при трудов договор, работодателя е длъжен да внася всички необходими осигуровки, като те се изчисляват на базата на брутната заплата записана в договора.
При гражданските договори се удържа авансов данък ако сумата от всички доходи на лицето включително и по конкретния граждански договор превиши годишния необлагаемия минимум. Приспадат се от облагаемата сума и всички дължими и удържани за сметка на лицето осигуровки.
В края на годината се внася задължителна данъчна декларация. При граждански договор, се изваждат 35 на сто от дохода и разликата се облага с плосък данък от 10%, които са за сметка на човека работил на граждански договор. Също така се внася и задължително здравно осигуряване (ЗЗО)  в размер на 6%, както и Държавно обществено осигуряване (ДОО).
Основните ключови моменти, които трябва да се вземат предвид при подписването на един от тези два вида договори, са следните:
- при гражданския договор, трябва да бъде посочено какъв резултат се очаква и в какъв срок. Ако тези 2 величини са посочени, работодателя няма право да налага работно време, период за отпуска и други ограничения, които се налагат при трудовите договори.
- според Чл. 1 ал2. от КТ, отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения
- при трудовите договори, работодателят е длъжен да осигури работника или служителя за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон..
При сключване на граждански договор работодателят следва да има предвид посочените основни разлики, за да се избегне тъй нар.”прикриване на трудов договор”. Ето защо Кодексът на труда урежда възможността за обявяване на съществуването на трудово правоотношение. Съгласно чл. 405а, инспекцията по труда има право да обявява съществуване на трудово правоотношение, когато установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2 КТ (отношенията по предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения). Обявяването се извършва с постановление на инспекцията по труда, което се връчва на страните по трудовото правоотношение. Инспекцията дава предписание на работодателя да предложи на работника или служителя сключване на трудов договор. Изпълнителите по граждански договори набират само осигурителен стаж, но не и трудов. От гледна точка на общественото осигуряване, страните по граждански договор се осигуряват задължително за рисковете инвалидност, старост и смърт. Те не могат да се осигуряват за общо заболяване, майчинство и безработица. Това означава, че те нямат право да получават обезщетения за временна неработоспособност, майчинство, а при прекратяване на правоотношението и на безработица. Осигурителният стаж се отразява в осигурителна книжка.

Целта на сключване на граждански договор е извършване на дадена работа, която трябва да е определена по съдържание и обем, както и да е посочен критерий относно качествено изпълнение. Т. н. “Граждански договори” (договор за услуга, за изработка и др.) е сборно понятие за договори от облигационното право, които са уредени в Закона за задълженията и договорите.  При тях изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. Обикновено договорът за изработка се сключве за еднократно изпълнение.

Прибягването до граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. В тези хипотези би било налице нарушение на чл. 1, ал. 2 от КТ с цел заобикаляне на предвидената в нормативната уредба правна защита на трудовите правоотношения.

Справка: чл. 1, ал. 2, чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда; Закон за задълженията и договорите.

Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , .