Skip to contentДанъчни Облекчения за Родители с Непълнолетни Деца за 2018 година

Данъчни Облекчения за  Деца за 2018 година

Данъчните облекчения можете да ползвате с подаването на    годишната данъчна декларация

Данъчно облекчение за деца

Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ:

1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия по отношение на детето за което ще се ползва данъчното облекчение:

- към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- детето не е навършило пълнолетие;

- към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение се ползва при условие, че лицето, което ще ползва облекчението, представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Такава декларация не се представя, в случаите, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:

1. е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;

2. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия и когато представи писмена декларация от другия родител.

Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Данъчното облекчение за деца може да се ползва и от еднолични търговци.

Всички обстоятелства и условия за ползването на данъчното облекчение за деца се декларират с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005).

Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган, като облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Облекчението се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

- към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;

- към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че лицето, което ще ползва облекчението представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Такава декларация не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:

- е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;

- не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице необходимите условия и когато представи писмена декларация от другия родител.

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва и от еднолични търговци.

Всички обстоятелства и условия за ползването на данъчното облекчение за деца с увреждания се декларират с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

ВНИМАНИЕ: Когато данъчните облекчения за намалена работоспособност, за закупуване на осигурителен стаж, за дарения, за деца и за деца с увреждания, са ползвани в пълен размер при определянето на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения и съответно необходимите за ползването им документи са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение, същите не следва отново да се прилагат към годишната данъчна декларация.

Според чл.22в и чл.22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за финансовата 2015 година родителите на непълнолетни деца могат да ползват следните данъчни облекчения:

1.Приспадане от годишната данъчна  основа на единият родител сумите както следва:

 • За едно дете-200 лв.
 • За две деца-400 лв.
 • За три и повече деца -600 лв.

Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ)

2. Приспадане от годишната данъчна  основа на единият родител сумата 2000 лв за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението.

Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за деца се ползва с подаване на годишна данъчна декларация.

Условията да се ползва данъчното облекчение са следните:

 • Към 31 декември на данъчната година детето да е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • детето да не е навършило пълнолетие;
 • към 31 декември на данъчната година детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение може да се ползва от следните лица :

 • Родител , който към 31 декември на данъчната година не е лишен от родителски права и при условие, че детето живее заедно с родителя.
 • Настойник или попечител – в случаите на настойничество
 • Член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.
 • Приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство.

Родителят /приемен родител/роднина, който ползва облекчението, трябва да представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че той няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Ако другият родител е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, декларация не се изисква.

Другият родител/приемен родител/роднина не представя декларация, ако през данъчната година не е получавал доходи от работна заплата, хонорари, наеми, продажба на имоти и други ,подлежащи на облагане доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато родителите са в процес на развод , данъчното облекчение може да се ползва от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските, ако представи писмена декларация от другия родител.

Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина:

 • Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден). Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация:

-Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или

Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ)
-Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006).

Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ)

 • Вторият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.

Данъчното облекчение цели да бъде намален годишния размер на данъка. В такива случаи правилото на чл.49, ал.6 ЗДДФЛ предвижда, че когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.

Когато данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ е ползвано чрез работодателя, но данъчнозадължените лица имат и други облагаеми доходи, освен дохода от работна заплата , те трябва да подадат годишна данъчна декларация по чл.50 ЗДДФЛ и заедно с нея и декларацията по чл. 22г ЗДДФЛ, ако са я представили пред работодателя.

Ако родителите, получаващи доходи само от работна заплата по една или друга причина не са упражнили правото си на данъчно облекчение за деца пред работодателя си, могат да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ заедно с декларацията по чл. 22г ЗДДФЛ.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г., изм. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 24 Март 2015г., доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.

Данъчно облекчение за деца

Чл. 22в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:

1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

(2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. детето не е навършило пълнолетие;

3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

(5) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:

1. е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;

2. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.

(6) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 – 3 и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител.

(7) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

(8) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 7 се декларират с декларация по образец.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Чл. 22г. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

(2) Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:

1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. детето не е навършило пълнолетие;

3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

(4) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че лицето по ал. 3 представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

(5) Декларация по ал. 4 не се представя, когато другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина:

1. е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;

2. не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.

(6) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 – 3 и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител.

(7) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 6 се декларират с декларация по образец.

Ползване на данъчните облекчения

Чл. 23. Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:

8. (нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) декларация по чл. 22в, ал. 8 – за данъчното облекчение по чл. 22в; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач;

9. (нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) декларация по чл. 22г, ал. 7, както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение по чл. 22г; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице – местно на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22г, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

Публикувано в Закони и правилници, Указания.

Етикети , , , .