Skip to contentДекларация за гарантирани вземания

до

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ

НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ

ПО ПРИХОДИТЕ

ГР……………………………..

ТД на НАП гр. …………..

Вх. № …………/ ………… 20 …. г.

Длъжностно лице,

приело декларацията

……………………………………………………………….

(име, фамилия, подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/та ……………………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

енужното се зачертава)

л.к. № ………………………….., издадена на ……..………………… от ……….………………………………………..,

живеещ/а в гр.(с.) ……..…………………………….. ул………….…………………………………………. № …………..бл. ……….…………вх. .…..……., ет. .….………. ап. ..……………….. представляващ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(пълно или съкратено наименование на работодателя)

адрес ………………………………………………………………, телефон ……………………………,

ЕИК по БУЛСТАТ

Д Е К Л А Р И Р А М,

че лицето ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

енужното се зачертава)

притежава/не притежава качества по чл. 7, т. ….. от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, считано от ……. д. …… м ………. г. до ……. д. …… м ………. г.

Декларацията се попълва на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Известно ми е, че в 3-дневен срок от придобиването или изгубването на съответното качество на лицето съм длъжен да уведомя ТД на НАП.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………… Декларатор: ………………………………

(подпис и печат)

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация  и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: ……………………………………………………….. и на информационните табла в териториалните дирекции.

Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”

Публикувано в Декларации.

Етикети , .