Skip to contentДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ

…………………………………………………………………………

(име, адрес на детската градина)

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата………………………………………………………………….

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител

на………………………………………………………………………………………………

(посочват се трите имена на детето)

От ………………………

(посочва се група)

Запознат/а съм , че:

  • ·не съм задължен/а да подновя посещението  на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
  • ·детската градина осигурява спазването на всички необходими  хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания,в т.ч. и COVID-19
  • ·трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура,по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
  • ·следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
  • ·при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла  да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
  • ·е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични меркии контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

  • ·приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
  • ·не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
  • ·не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
  • ·при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

Дата:                                                                                                                   Подпис:

……………………..                                                                                                ………………………

Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .