Skip to contentДекларация за отговорност от придружител на дете

Декларация

на основание чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗЗДет, във връзка с

Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места

Долуподписаният/та: …………………………………………………………………………………………,

/име, презиме, фамилия/

адрес по л. к.: ………………………………………………………………………………………………, дата на раждане:  ………………………………..

Декларирам, че съм:

v родител,

v настойник,

v попечител,

v друго лице, което полага грижи,

v придружител – пълнолетно дееспособно лице,

и като такъв нося пълна отговорност за детето:

……………………………………………………………………………………………………………………….,

/име, презиме, фамилия/

дата на раждане:  ………………………………..

Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.

Охранителната фирма се ангажира да съхранява тази декларация при условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други органи, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

гр. ……………….                                               Декларатор: ……………….

дата ……/ ……/ 2018 год.

Публикувано в Декларации.

Етикети , , .