Skip to contentДекларация за отказ за полагане на извънреден труд

Вх. № …………….. / …………. 201… г.
ДО
……………………………………………..
ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ
………………………………………………
Гр./с/ ……………………………………..
ОТКАЗ
за полагане на
от
…………………………………………………………………………………………………….
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН …………………………………….., на длъжност …………………………………………………………………………, в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(фирма, отдел, звено)
УВАЖАЕМИ(А) Г-Н (Г-ЖА) ………………………………….,
На основание чл.148 от Кодекса на труда и във връзка с чл.17 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските
ОТКАЗВАМ да полагам на извънреден труд по Ваша Заповед № ………. / …………….. г. за периода от ……………………….. г. до …………………………… г.
Мотивите за отказа ми са:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/сочат се конкретни мотиви/
……………….. 201 … г.
гр./с. …………………… ПОДПИС: …………………………….

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Декларации.

Етикети , , .