Декларация на родител за съгласие

20.08.2012 Бланки

ДЕКЛАРАЦИЯ

От…………………………………………………………………………………………………………………….

Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………

тел. …………………………………………..,  GSM …………………………………..

родител /настойник/ на ……………………………………………………………………………………………………….,

ЕГН ……………………….., ученик/чка  в ………………. клас на

СОУ/ОУ/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Гр./с/………………………………………………………………………………………….

Разрешавам на сина/дъщеря си да участва в организираният/ата ………………………………….., от………………………… до ……………………………………………г.

Запознат/а съм с инструктажа за поведението на учениците по време на пътуването и престоя.

Родител /настойник/:          ………………………..

/подпис/

Дата: …………………..

Декларация на родител за съгласие, декларация родител пътуване ученик, съгласие на родител за екскурзия,


Powered by WordPress. Designed by elogi.