Skip to contentДекларация от собственик за изплащане на бели петна

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ната:

………………………………………………………………………………………………………………………….

с ЕГН: ……………………………………

Адрес: гр./с: ………………………………….., обл.: …………………………………….

ул./ж.к. …………………………………………………………………………………………………………….,

в качеството ми на: собственик/ съсобственик/ наследник или

пълномощник на: …………………………………………………………………………………………,

чрез пълномощно с рег.№: ……………….., от дата: …………………….., издадено от …………………………………………………………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към настоящия момент не съм/сме извършвал/ли разпоредителни сделки (продажба, дарение и др.) със следните земеделски имоти, за които подавам заявление за изплащане на полагащите се суми за „бели петна“ за стопанската 201../201 г., а именно:

Вид на имота(НТП)

Землище

ЕКАТТЕ

Имот №

Площ /дка/

Кат.

Местност

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: …………………….

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………. (подпис)

………………………………………………………………………………

(саморъчно изписване на име, презиме, фамилия)

Публикувано в Декларации.

Етикети , , .