Skip to contentДекларация при прехвърляне на собственост върху МПС

ДЕКЛАРАЦИЯ

(при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства )

ПО ЧЛ. 264, АЛ. 2 ОТ ДАНЪЧНО – ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Долуподписаният (та)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(име ,презиме ,фамилия)

л.к. №……………………….издадена от……………..на…………………….валидна до……………………….

Постоянен адрес…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….

(ЕГН, осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин)

регистриран при ТД на НАП – .……………………………………………………………………………..…

с адрес за кореспонденция по чл. 28 от ДОПК: гр………………област…………….община……………район……………………………………………………

ул. (бл.)……………………………………………………………№…..ап. №………………………………….…..

в качеството на ……………………………………………(представляващ, управител)

на фирма………………………………………………………………………………………………………,

(наименование на фирмата )

с ЕИК по БУЛСТАТ

Декларирам, че:

  • аз лично нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и

задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.

  • представляваната от мен фирма няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.
  • лично и като едноличен търговец нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с МПС.

(ненужното се зачерква)

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата …….месец………год……

……………………………………

Гр…………………………………

(подпис, печат на декларатора)

Образецът на декларацията е утвърден от МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ и съгласуван с МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРАВНАТА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ на основание чл. 264 ,ал. 3 от ДОПК.

Декларацията се попълва в два екземпляра, от които един за нотариуса и един за службата по вписвания.

Подобни документи

Публикувано в Декларации.

Етикети , , , .