Skip to contentДекларация при сключване на граждански договор

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ната)……………………………………………………………………………………………….
ЕГН………………………………………………
Постоянен адрес………………………………………………………………………………………………………….
Лична карта №………………………………,издадена на …………………..200….г. от…………………….

ДЕКЛАРИРАМ,че

1.Работя по трудов договор…………………………………………………………….да……………не…..
2.Работя по служебно правоотношение……………………………………………….да……………не…..
3.Упражнявам трудова дейност като член-кооператор,земеделски
производител или тютюнопроизводител………………………………………….да …………..не…..
4.Работя по договор за управление и контрол

на търговско дружество……………………………………..да……………не…..
5.Упражнявам свободна професия и/или

занаятчийска дейност по регистрация…………………………………………………;…….да……………не….
6.Упражнявам трудова дейност като

едноличен търговец, собственик
или съдружник в търговско дружество…………………………………………………………..да…………..не….
7.Полагам труд без трудово правоотношение

и получавам месечно възнаграждение,

равно или над една минимална работна

заплата, след намаляването му с

нормативно признатите разходи и

не съм осигурен на друго през съответния месец…………………………………………………………………да……………не…
8.Получавам/придобил съм право на/ пенсия

за осигурителен стаж и
възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране………………………………………………………да……………не…
9.Безработен съм………………………………………………………………………да……………не..

Вярното се отбелязва с знака „Х”

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.313 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯТ КОДЕКС.

Дата:……………………..                                 Декларатор:………………………
Гр…………………………                                                   /подпис/

Публикувано в Декларации.

Етикети , .