Skip to contentДекларация-съгласие за максимална продължителност на работното време

Вх. № …………….. / …………. 201… г.
ДО
……………………………………………..
ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ
………………………………………………
Гр./с/ ……………………………………..
ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ
от
…………………………………………………………………………………………………….
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН …………………………………….., на длъжност …………………………………………………………………………, в ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(фирма, отдел, звено)
УВАЖАЕМИ(А) Г-Н (Г-ЖА) ………………………………….,
На основание чл.113, ал.3 от Кодекса на труда с настоящата декларация изразявам СЪГЛАСИЕТО СИ максималната продължителност на работното ми време по трудов договор за допълнителен труд № ………. / …………….. г., заедно с продължителността на работното време по основното ми турдово правоотношение, при подневно изчисляване, да бъде повече от 48 часа седмично.
……………….. 201 … г.                        ДЕКЛАРАТОР
гр./с. ……………………
ПОДПИС: …………………………….

Публикувано в Бланки, Декларации.

Етикети , , .