Skip to contentДЕТСКИ КУХНИ

Раздел I.
Изискване към устройството и дейността на детските кухни

Чл. 34. (1) Детските кухни са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 месеца до тригодишна възраст.

(2) Храните по ал. 1 трябва да отговарят по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.

Чл. 35. (1) С оглед броя на порциите храна, които се приготвят, детските кухни биват следните категории:

1. комплекси за детско хранене с капацитет до 2400 порции дневно, в които се приготвя рационално и диетично храна за деца от десетмесечна до тригодишна възраст и храна за децата в детски ясли и яслени групи в обединени детски заведения (ОДЗ);

2. детски кухни с капацитет до 900 порции;

3. детски кухни към детски ясли и яслени групи в ОДЗ с капацитет до 300 порции дневно.

(2) В детските кухни се приготвя храна за неорганизиран и организиран контингент деца.

Чл. 36. (1) Управлението и ръководството на детска кухня се осъществява от директор.

(2) Директор на комплекс за детско хранене може да бъде лице с висше образование по специалност „Медицина“.

(3) Директор на детска кухня по чл. 35, ал. 1, т. 2 може да бъде лице с висше образование по специалност „Медицинска сестра“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене“.

(4) Директорът на комплекси за детско хранене и детски кухни по чл. 35, ал. 1, т. 2:

1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително и спазването на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната;

2. представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

3. отговаря за хигиенния и противоепидемичен режим;

4. сключва, изменя и прекратява трудови договори на лицата, които работят в детската кухня;

5. утвърждава щатното разписание на детската кухня;

6. утвърждава правилник за вътрешния ред в детската кухня;

7. отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на детската кухня.

(5) Детските кухни по чл. 35, ал. 1, т. 3 се ръководят от директора на детското заведение, който контролира и отговаря и за цялостната дейност на детската кухня, включително и спазване на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Директорът на общинска детска кухня се назначава и освобождава от кмета на общината или района.

Чл. 37. (1) В детските кухни се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, БДС и Кодекс Алиментариус. Храните се придружават с необходимите документи, доказващи тяхната безопасност съгласно законодателството.

(2) В детските кухни се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението.

(3) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 часа.

(4) Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.

(5) Не се допуска използване на генетично модифицирани храни, генетично модифицирани организми, използвани във или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от генетично модифицирани организми.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Транспортирането на суровините и готовата храна до раздавателните пунктове се извършва с транспортни средства, които отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.).

(7) Детските кухни и пунктовете за раздаване на храна се регистрират съгласно Закона за храните.

Чл. 38. (1) Регистрация на желаещи от неорганизиран контингент за получаване на храна от детска кухня се извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от следните документи:

1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим;

2. копие от удостоверението за раждане на детето.

(2) При удовлетворяване на молбата по ал. 1 се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график.

(3) Заявката за храна се прави ежедневно от абонатите чрез заверка на купоните.

Раздел II.
Здравни изисквания към детските кухни

Чл. 39. Детските кухни се разкриват в строени за целта или преустроени сгради при спазване изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Чл. 40. Детските кухни се изграждат по начин, който осигурява последователност на извършваните дейности – получаване на суровините, приготвяне на храната и изхвърляне на твърдите отпадъци, като не се допуска кръстосване на чисти и мръсни потоци.

Чл. 41. (1) Стените и таванът на помещенията се изграждат от негорими и нетоксични материали с добри топлоизолационни свойства, които позволяват лесно почистване и дезинфекция и се боядисват в светли тонове.

(2) Подовите настилки се изграждат от подходящи за целта материали с добра механична устойчивост, които позволяват лесно почистване и дезинфекция. Поставят се по начин, създаващ наклон към подовия сифон.

(3) Работните повърхности се изграждат и покриват с подходящи за целта материали, лесни за почистване и дезинфекция.

(4) В помещенията се осигурява топла и студена вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

(5) В помещенията се осигурява естествена и механична вентилация за отвеждане на замърсения въздух, а прозорците се обезопасяват с мрежи за предпазване от насекоми.

Чл. 42. (1) В помещенията на детските кухни се осигурява микроклимат със следните параметри:

1. температура на въздуха 18 – 26 °С (оптимално 21 – 23 °С);

2. относителна влажност 45 – 60 %;

3. скорост на движение на въздуха 0,15 – 0,25 m/s;

4. допустимо ниво на шум – 80 dB.

(2) В помещенията се осигурява осветление, което е естествено и изкуствено (луминесцентно) и осигурява осветеност не по-малко от 300 Lx.

Чл. 43. (1) В детските кухни се обособяват следните помещения:

1. вход за получаване на стоки от доставчиците;

2. вход за абонати;

3. изход за изнасяне на готовата продукция;

4. склад за зеленчуци, плодове, консерви и бакалски стоки;

5. помещения за продукти, подготвени за следващия ден;

6. помещения за обработка на зеленчуци и плодове;

7. помещения за обработка на яйца;

8. помещения за обработка на птици;

9. помещения за обработка на месо;

10. топла кухня;

11. помещения за смилане и пасиране на варени зеленчуци и варено месо;

12. помещения за измиване и дезинфекциране на кухненския инвентар;

13. помещения за раздаване на готова храна;

14. помещения за измиване и дезинфекциране на бурканчета за готова храна, когато храната се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба;

15. помещения за стерилизиране на бурканчета за готова храна, когато храната се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба.

(2) Списъкът на оборудването, което има критично значение за осигуряване безопасността на храните, е посочен в приложението.

Чл. 44. (1) В детската кухня се обособяват и следните санитарни помещения:

1. тоалетна, оборудвана с мивка със студена и топла течаща вода, сапун и дезинфектанти;

2. баня, оборудвана с душ с течаща топла и студена вода;

3. стая за личния багаж на работниците;

4. складови помещения за други нехранителни стоки.

(2) Входът за санитарните помещения е различен от входа за помещенията за доставка и обработка на продуктите и топлата кухня.

Чл. 45. Събирането и изнасянето на твърдите отпадъци стават в полиетиленови торби за еднократна употреба разделно и завързани. Съдовете за отпадъци се съхраняват извън помещенията на кухнята на специално предназначено за целта място.

Чл. 46. (1) Приготвената в детската кухня храна се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба или пластмасови съдове за еднократна употреба.

(2) Когато храната се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба, върнатите от абонатите бурканчета се измиват, дезинфекцират и стерилизират в сухи стерилизатори при 160 °C за два часа. Капачките се измиват и стерилизират чрез водна или суха стерилизация.

(3) Пластмасовите съдове за еднократна употреба по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.).

Чл. 47. (1) Работещите в детската кухня носят по време на работа специално работно облекло, обувки и средства за прибиране на косата, като не се допуска носенето на накити върху работното облекло.

(2) Работното облекло не се носи извън територията на детската кухня.

(3) Преди започване на работа, след всяко посещение на тоалетна и при всяко замърсяване работниците измиват ръцете си и ги дезинфекцират.

(4) Не се допуска персоналът, извършващ почистването на детската кухня, да се ангажира в приготвянето на храна.

(5) В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на директора на детската кухня и използването на специално облекло.

Приложение към чл. 43, ал. 2

Спиък на оборудването, което има критично значение за осигуряване безопасността на храните

1. За съхранение на хранителни продукти:

1.1. Хладилни шкафове с режим на работа от 2 до 8 градуса:

- за продукти – масло, сирене, кашкавал, мляко;

- за зеленчуци на склад;

- за месо за следващ ден;

- за кисело мляко за следващ ден.

1.2. Фризер с режим на работа -18 градуса:

- фризер за месо;

- фризер за масло.

2. За подготовка на хранителни продукти:

- картофобелачка;

- зеленчукорезачка;

- месомелачка;

- универсална машина;

- сокоизстисквачка.

3. За топлообработка:

- ел. парен казан с режим на работа (0,5 – 4 АТМ) налягане за определено време;

- ел. пекарни;

- ел. печки.

4. За обработка на амбалажа:

- стерилизатори (за суха и водна стерилизация) с режим на работа 160°C за 2 часа.

Забележки: 1. Определянето на температурните параметри става чрез инсталиране на контролни термометри за хладилните шкафове и фризерите.

2. Техническото оборудване се почиства, измива и дезинфекцира след максимално разглобяване.

Публикувано в Наредби и постановления.

Етикети , , , .