Skip to contentДигитален инструмент Платформа SELFIE

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 28997/14.11.2018 г. и писмо изх. № РУО1-30338/29.11.2018г., относно прилагане на дигиталния инструмент SELFIE всички училища трябва да направят своята регистрация в платформата в срок до 28.03.2019 г. и да създадат организация учениците (над 9 години), учителите и училищните ръководители да участват в SELFIE като попълнят анкетите.

В приложение  вижте  „Стъпки за работа в SELFIE“ и „Какво представлява SELFIE“ с указания за извършване на регистрацията в платформата на SELFIE и попълване на анкетните карти.

Приложения:

  1. „Стъпки за работа в SELFIE“;

Свали документ

2. „Какво представлява SELFIE“.

Свали документ

SELFIE България: Инструмент в подкрепа на училищата в ерата на дигиталните технологии

Вашето училище използва ли в максимална степен дигиталните технологии за целите на преподаването и обучението? Искате да откриете цифровия потенциал на Вашето училище и да го развиете, заедно – училищно ръководство, учители и ученици?

Научете всичко за SEFLFIE България на специалният портал на изследването на български език, създаден от организаторите на SELFIE, Европейската Комисия, в партньорство с МОН: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg

SELFIE накратко

SELFIE е безплатен, лесен за използване инструмент, който може да се адаптира, с чиято помощ училищата могат да оценят своето равнище на преподаване в ерата на дигиталните технологии.

В SELFIE участва цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — в многоаспектен процес, в който са обхванати множество области от училищната практика.

Тъй като всяко училище е уникално, инструментът може да бъде персонализиран. Вашето училище може да избира и добавя въпроси и твърдения, които отговарят на нуждите Ви.

SELFIE дава възможност на всички участници да отговарят на въпроси, които отговарят на техния опит като ученици, учители или училищни ръководители.

SELFIE e безплатен. Отговорите са анонимизирани и данните са защитени.

Платформата позволява едновременна работа на стотици потребители, и лесна и лека за работа, по данни от пилотиралите я в България училища.

При попълването на SELFIE всяко училище получава специален интерактивен доклад, който предоставя както задълбочени данни, така и бърза информация за силните и слабите страни.

SELFIE се основава на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии.

Основни насоки за въвеждане на SELFIE България

SELFIE България обхваща шест ключови за дигиталното образование области: преподаване и учене; училищно управление; инфраструктура и оборудване; професионално развитие; практики за оценяване; дигитална компетентност на учениците.

Инструментът е предвиден да се използва в началото и в края на всяка учебна година, за да може всяко училище да проследи своя напредък. Попълването му отнема между 20 и 30 минути.

Когато дадено училище реши да използва SELFIE, инструментът обединява учениците, учителите и ръководството в платформа, в която трите групи заедно обмислят и оценяват как като общност могат да използват в максимална степен дигиталните технологии за целите на преподаване и учене – учене чрез и учене на технологии. Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни.

Пълна информация:

  • за това как да използвате SELFIE във Вашето училище на български език;
  • какви са въпросниците и как да добавите въпроси само за Вашето училище;
  • как да въведете учителите и учениците в проекта чрез ангажиращи видеа;
  • отзивите от използването на инструмента до момента,
    можете да намерите тук (https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg)

За директна връзка към самият инструмент SELFIE, и за да създадете SELFIE изследване за вашето училище, моля да натиснете тук (https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/signup?lang=bg )

Цели на SELFIE България

Първите аналитични данни от SELFIE България 2018 г. се очаква да бъдат готови през м. март 2019 г. Посредством SELFIE България 2018 г. МОН си поставя за цел да подкрепи иновативните училища, отворени към основано на дигиталните технологии преподаване и учене. В допълнение, посредством инструмента МОН цели да създаде първата представителна карта на различните технологиите в българските училища, информация която ще бъде използвана за планираните през 2019 г. проекти за подкрепа на иновативните училища в страната.

За повече информация за SELFIE България

Към момента във всички РУО има обучени експерти, които могат да окажа методическа подкрепа на всяко училище, желаещо да се включи и срещащо затруднения.

За допълнителна информация, моля обърнете се към координатора на проекта в МОН, г-жа Силвия Кънчева държавен експерт ([email protected]).

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .