Skip to contentДиференцирано заплащане на педагогическия персонал

НАРЕДБА № 1 ОТ 4.01.2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2010 г.

Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал

Чл. 12. (1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена, с изключение на директорите, въз основа на оценяване, извършено по показатели (приложение № 2) и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет.

(2) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена въз основа на оценяване, извършено по показатели (приложение № 3) и критерии към тях, определени от работодателя в зависимост от вида и  спецификата на детската градина, училището или обслужващото звено.

(3) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 15 октомври.

Чл. 13. (1) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическия персонал, с изключение на директора, са включени в единните разходни стандарти за едно дете или ученик и се планират в рамките на бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в размер между 3% и 4% от годишния размер на средствата за работни заплати.

(2) Средствата за изплащане на допълнителното  възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на училищата, детските градини и обслужващите

звена се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и се

изплащат в зависимост от получения брой точки при оценяването.

Чл. 14. (1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат лицата от педагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с детската градина, училището или обслужващото звено към края на учебната година и имат действително отработени при същия работодател най-малко 7 месеца за учебната година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск).

(2) Право на допълнително възнаграждание за постигнати резултати от труда имат и лицата от педагогическия персонал, чието трудово правоотношение е прекратено преди края на учебната година, но имат действително отработени (без различните видове отпуск) най-малко 7 месеца за учебната година при същия работодател.

Оценяването на резултатите от труда за тези лица се извършва в срока по чл. 12, ал. 3 за периода преди прекратяване на трудовото правоотношение, а размерът на допълнителното им възнаграждение се определя по реда на чл. 17, ал. 1 и се изплаща като дължима сума за изминал период от време.

(3) Лицата, изпълняващи норма задължителна преподавателска работа в повече от една детска градина, училище или обслужващо звено, получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда там, където е разкрито работното

място.

Чл. 15. (1) Оценяването на постигнатите резултати от труда в детски градини, училища и обслужващи звена с педагогически персонал до 10 души се извършва от директора.

(2) Оценяването на постигнатите резултати от труда в детски градини, училища и обслужващи звена с педагогически персонал над 10 души се извършва от комисия, председател на която е директорът. Броят на членовете и съставът на комисията се

избират от педагогическия съвет.

(3) Оценяването на постигнатите резултати от труда на помощник-директорите и на членовете на комисията се извършва от директора.

(4) Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите се определя откомисия, която включва:

1. експерти от съответния регионален инспекторат по образованието и от общинската администрация – за общинските училища и обслужващи звена;

2. експерти от съответния регионален инспекторат по образованието и от финансиращия орган – за държавните детски градини, училища и обслужващи звена;

3. експерти от Министерството на културата – за училищата по изкуствата и

училищата по култура, финансирани от Министерството на културата;

4. експерти от общинската администрация и от съответния регионален инспекторат по образованието – за общински детски градини.

(5) Комисиите по ал. 4, т. 1 и 2 се определят със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието, а комисиите по ал. 4, т. 4 – със заповед на кмета на общината.

(6) Представителите на общинската администрация – в случаите по ал. 1, на финансиращия орган – в случаите по ал. 2, и на регионалния инспекторат по образованието – в случаите по ал. 4, се определят по предложение съответно на кмета на общината, на финансиращия орган и на началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл. 16. (1) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез попълване на карта за всяко лице, съдържаща показателите за оценка и критериите към тях.

(2) Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията по чл. 15, ал. 2 и 4, съответно от директора – в случаите по чл. 15, ал. 1 и 3.

(3) С картата за оценка на резултатите от труда се запознава оценяванато лице, което се удостоверява с подписа му.

(4) Картата за оценка на резултатите от труда се съхранява в личното трудово досие на оценявания.

Чл. 17. (1) Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия персонал, с изключение на директора, се определя в рамките на средствата по чл. 13, ал. 1 пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището.

(2) Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическия персонал се определят със заповед на директора на детската градина, училището или обслужващото

звено.

(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по ал. 3.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.;

попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.) или със свидетелство по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Индивидуалните основни работни заплати на персонала в системата на народната просвета, договорени до влизане в сила на тази наредба, не се намаляват.

(2) Индивидуалните основни работни заплати на лицата, заели длъжностите „старши учител“ и „главен учител“, се увеличават от 1.I.2010 г., както следва:

1. за „старши учител“ – с не по-малко от 33 лв. над получаваната индивидуална основна работна заплата за длъжността „учител“;

2. за „главен учител“ – с не по-малко от 66 лв. над получаваната индивидуална основна месечна работна заплата за длъжността „учител“.

(3) Средствата за увеличението на работните заплати за длъжностите по ал. 2 са включени в единните разходни стандарти за едно дете/ученик и се планират като елемент на средствата за работна заплата в рамките на бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

§ 3. Когато при влизане в сила на тази наредба като елемент на основната работна заплата на лицата от педагогическия персонал е включено възнаграждение за притежавана професионално-квалификационна степен, не се договаря допълнителното трудово възнаграждение по чл. 8, ал. 1, т. 2, докато неговият размер е елемент на основната работна заплата.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Приложение № 1

към чл. 4, ал. 1

Група                           Длъжности                    Минимална

основна работна

заплата от

1.І.2010 г.

I. Педагогически       директор на училище,        – 590 лв

специалисти с           детска градина и

ръководни                 обслужващо звено

функции

помощник-директор            – 540 лв.

II. Педагогичес         младши учител,                     – 450 лв

специалисти              младши възпитател

учител, ръководител на         – 450 лв

компютърен кабинет,

ръководител на филиал в

междуучилищен център за

трудовополитехническо

обучение (МУЦТПО),

логопед, психолог,

педагогически съветник,

корепетитор, хореограф,

педагог, ресурсен учител,

възпитател

старши учител,                        – 483 лв.

старши възпитател

главен учител,                         – 516 лв.

главен възпитател

Приложение № 2

към чл. 12, ал. 1

Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите

специалисти (с изключение на директорите)

№         Показатели                                                     Точки

по

ред

1.  Планиране, организация и провеждане на          14

образователно-възпитателния процес

2. Използване на интерактивни методи, иновации и  8

ИКТ в образователно-възпитателния процес

3.  Работа в екип за създаване на подходяща               8

образователно-възпитателна среда (комуникация с

педагогическия съветник, психолога, участие в

комисии и др.)

4.   Работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от       8

отпадане; в риск; в мултикултурна среда;

със специални образователни потребности

и/или хронични заболявания и др.

5  Работа с деца и ученици за участие и заемане на      7

призови места в общински, областни, регионални,

национални и международни състезания, конкурси и

олимпиади

6.   Работа с родителите                                                     6

7.  Работа с деца и ученици в извънкласна и                   7

извънучилищна дейност

8.  Работа в методически обединения и подпомагане     7

на новопостъпили учители

9.  Разработване и реализиране на проекти                      5

10. Получени професионални отличия и награди през 30

оценявания период и избрани от детската градина,

училището, обслужващото звено показатели

Максимален брой точки: 100

Приложение № 3

към чл. 12, ал. 2

Показатели за оценяване на резултатите от труда на директорите

№          Показатели                                        Точки

по

ред

1                  2                                                       3

1.  Планиране, организация и контрол на       20

образователно-възпитателния процес

2.  Реализиране на план-приема и                    8

пълняемост  на паралелките

3. Управление на човешките ресурси и          10

реализиране на квалификационната

дейност

4. Привличане на алтернативни източници   10

на финансиране и обогатяване на

техническите,и на дидактическите

средства материалната база, сградния

фонд и дворното пространство

5.   Въвеждане на иновационни практики        8

и работа по проекти

6.  Ритуализация на училищния живот,            8

създаване на условия за целодневна

организация и за извънкласна работа

7. Координация, комуникация и                         8

сътрудничество с училищното,

настоятелство, социалните партньори

неправителствени организации

8.  Участие в дейности по развитие на              8

образователната система на общинско,

регионално и/или национално ниво.

9.   Получени професионални отличия и         10

награди през оценявания период и

избрани от работодателя показатели

10.  Осигурено заместване за часовете            10

на отсъстващите учители над 70 %

за учебната година

Максимален брой точки: 100__

http://www.minedu.government.bg/left_menu/documents/process/

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

Етикети , , , , .