Skip to contentДлъжностна характеристика бояджия и тапетаджия

ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

За  длъжността

СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ И ТАПЕТАДЖИЯ

Клас по НКП: квалифицирани работници Код по НКП: 7141

I. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1.Образование – средно общо или средно-специално, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност.

2.Професионален опит – над една година трудов стаж .

3.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Да е запознат с правилата за работа с пистолет и свойствата на разтворителите, лепилата, химикалите.

2. Да познава правилата за смесване на бои, химикали и тяхното съхранение.

3. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопастна работа по които е обучен и инструктиран.

4. Да прегледа състоянието на аспираторната вентилация и противопожарните средства в помещенията, преди започване на работа.

5. Да спазва забраните за: – работа без аспирация; – бъркане в боя или разредител с гола ръка; – пушенето и паленето на огън в бояджийски помещения.

6. След работа да почиства работното си място; да съхранява на едно определено място всички остатъци от бои, разредители, тапети.

8. При констатиране на нередности да докладва на прекия си началник.

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:

Всеки работник има право:

1. При постъпване на работа, новоназначения да се обучава в продължение на 20 дни под ръководството на опитен такъв и се контролира от техническия ръководител.

2. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.

3. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опастност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

4. Да изисква от прекия си ръководител осигуряване на подходящо работно облекло и ЛПС, както и инструменти и материали за работа.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Носи отговорност за безаварийна, безопастна работа по обектите, на които работи.

2. Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.

3. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМО-ОТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител, бригадира или управителя.

2. При необходимост може да бъде пренасочван за: – озеленяване; – почистване на сгради, машини и съоръжения;

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .