Skip to contentДлъжностна характеристика -ел.заварчик

ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

За  длъжността

ЕЛ. ЗАВАРЧИК

Клас по НКП: квалифицирани п-вени работници  Код по НКП: 7213

I. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

1.Образование – средно общо или средно-специално, завършили курс за заварчици с документ за правоспособност / III – I / степен.

2.Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.

3.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

4.Редовно да повишава квалификацията си самостоятелно или в определени форми на обучение.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Дейността на ел.заварчика се състои в ръчно електродъгово заваряване на статично натоварени детайлни конструкции; заваряване на поднадзорни съоръжения, съдове под налягане, тръбопроводи; отстраняване на малки повреди по електроженовия апарат; разчертаване и изразване на заготовки от различни видове стомана, заваряване на ламарини и укрепващи профили; рязане с електроди и отстраняване на външни дефекти по заварките; прилагане мерки за предотвратяване на деформации, дефекти и напрежения, направа на прихвати за заварки.

2. Да знае изискванията за заваряване на тръбопроводи и съдове подлежащи на високо налягане, технологията за заваряване на разнородни стомани.

3. Да знае изискванията на Правилника на котлонадзора, отнасящи се до заваръчните съединения, видове дефекти, откривани чрез механични изпитвания и металографски контрол.

4. Електродите, изискванията за съхранение и подготовката им за заваряване, подготовка за детайлите за заваряване.

5. Строежа и свойствата на дъгата и процесите протичащи в нея, структурата на шева и околошевната зона, да разчита схеми и чертежи.

6. Да знае Правилника по Техническа безопастност за работа по електрически машини и съоръжения; Правилника за противопожарна охрана

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:

  1. Всеки работник има право:

1.1. При постъпване на работа, новоназначения да се обучава в продължение на 20 дни под ръководството на опитен такъв и се контролира от техническия ръководител.

1.2. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.

1.3. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опастност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Носи отговорност за безаварийна, безопастна работа по обектите, на които работи.

2. Носи отговорност за допуснатите от самия него грешки и брак в работата, които са предпоставка или могат да причинят производствени аварии, трудови травми и зполуки.

3. За неизпълнение на разпореждания по реда на административна подчиненост.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМО-ОТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител и бригадира.

2.При необходимост може да бъде включван в групите за изолационни и армировъчни работи, като общ работник.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .