Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОБЩ РАБОТНИК

ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ОБЩ РАБОТНИК

Клас по НКПД: професии, неизискващи специална квалификация

Код по НКПД: 91620003

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование – средно общо или основно.

2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.

3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки, машини и материали, както и пренасянето им от и до работни помещения и превозни средства.

2. Помага при извършване на ремонтни работи като доставя на специалистите необходимите за ремонта материали ( строителни материали, заготовки, платна, винкелно желязо, крепежни материали и инструменти и т.н. ) и подготвя площадката за извършване на ремонтната дейност.

3. Почиства складове, дворни площи и работни помещения от отпадъчни материали и брака, като ги отнася на предварително определените за това места.

4. Изпълнява и други задачи, свързани с длъжността, конкретно възложени му от ръководството на предприятието.

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.

1. Отговаря за своевременно и качествено изпълнение на възложената му работа.

2. Носи отговорност при нанесени вреди при осъществяване на дейността по пренасяне, товарене и почистване.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител и бригадира.

2. При изпълнение на задълженията си изпълнява връзки и взаомоотношения с водачите на моторни превозни средства, началниците на производствените звена и складовите работници и служители.

V.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Трябава да знае:

1. Правилата за товарене, разтоварване, пренасяне;

2. Нормативните изисквания за безопастност на труда.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Изготвил: ………………                                 Утвърдил: ………………….

(подпис)                                                                       (подпис и печат на работодателя)

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник (служител): …………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): …………………………………

Дата: ………………….

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .