Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

Код по НКПД: 22653002

Работно място: АДМИНИСТРАЦИЯ И КУХНЯ

2.Длъжностни задължения
а/ Характеристика на работата:
Контрол по приготвянето на храната на потребителите, настанени в ДСП. Изготвя две седмични менюта и се грижи за обезпечаването им с необходимите хранителни продукти.
б/ Основни задължения:
1.Съставя две седмични менюта съвместно с определената за целта комисия.
2.Изготвя и дава заявки за снабдяване с хранителни продукти.
3.Ръководи непосредствено работата на кухненския персонал.
4.Изготвя месечен график на кухненския персонал.
5.Води УФ 76 да явяването на работа на кухненския персонал.
6.Следи за спазването на санитарно-хигиенните изисквания при приготвянето на храната като контролира качеството и количеството на ястията и разпределението им.
7.Контролира санитарно-хигиенното състояние на кухнята,складовете и автомобилите за пренасяне на хранителни продукти.
8.Контролира мероприятията по дезинфекцията на съдовете и кухненските помещения и дезинсекцията на хранителните складове и кухнята.
9.Контролира качеството на закупените продукти, приемането на продуктите от доставчика в склада и от склада в кухнята.
10.Вода заповедна книга за требване на храната на потребителите.
11.Води тетрадка за количеството и качеството на готовата храна и тетрадка за сверяване на контролните везни.
12.Води Дневници по системата за самоконтрол.
13.Изготвя месечен отчет за хранодните.
14.Изготвя справка за празничен труд на кухненския персонал..
15.Изготвя калкулационна ведомост въз основа на седмичните менюта.
16.Изчислява дневния оклад на потребителите и изготвя справка за стойността на храната на диета № 9.
17.Следи за редовността на здравните книжки на кухненския персонал

в/ Допълнителни задължения:
1.Участва в комисия по приемане на даренията,отправени към ДСП, изготвя и съхранява документацията за тях.Води дневник на даренията.

3.Основни отговорности:
Приготвената храна да е съобразена с изискванията за диетично хранене,да отговаря на нормативите по количество и качество

4.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
а/ йерархически:
В ежедневната работа е подчинен на директора на ДСП.
б/ функционални:
- в ежедневната работа е във връзка и взаимоотношения с потребителите на социални услуги , персонала на ДСПи фирмите – доставчици на хранителни продукти.

5.Отчетност:
Работата се отчита пред главния счетоводител и директора на ДСП
6.Задължения във връзка с условията на труд:
а/ Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд
Работникът е длъжен да спазва утвърдените в ДСП правила за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл. 126,т.6 от КТ .
Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции, съгласно чл.33 от ЗЗБУТ.
Ежегодно да се явява на периодични профилактични прегледи.

б.Задължения във връзка със социално-битовото обслужване:
Работно облекло – осигурява се от работодателя

7.Основни документи,които работникът трябва да познава:
- Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му;
- Закона за храните;
- Закона за счетоводството;
- Закона за здравето,
- Наредба № 7/ 08.04.2002 г.
- Указания за водената задължителна документация

8.Професионална етика
Зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител,работник или служител в ДСП. При изпълнение на своите задължения не разпространява информация от личен характер,която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник,служител или потребителите . Работникът е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на специализираната институция.

9.Изисквания за заемане на длъжността:
а/ образователни изисквания за длъжността: Образователно и квалификационно ниво 3 – трета степен на професионална квалификация и минимално образователно равнище средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование;
б/квалификационни изисквания за длъжността: придобита специалност: инструктор по хранене
в/ стаж по специалността: не се изисква
г/ Други изисквания за длъжността: Няма
д/ личностни качества: Умение за работа в екип и с възрастни хора, лоялност
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни, структурни, технологични и други промени.


Дата на утвърждаване:……………………

Утвърдил:……………………..

Служител:………………………………

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .