Skip to contentДлъжностна характеристика на администратор в хотел

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

Клас по НКПД: 4 – административен персонал
Код по НКПД: 4222 3001
Структурно/териториално звено, в което се намира:

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
1. Посреща и настанява гостите на хотела, следи за регистрирането и оказване на необходимото им съдействие.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Регистрира новопристигналите гости на хотела:
- попълва регистрационните картони;
- следи за правилното водене на регистърните книги и точното записване на данните от документите за самоличност на регистрираните гости.
3. Предава ключовете от стаите на гостите и следи за недопускане на външни лица.
4. Води сметките за нощувки, рум-сервиз и останалите предоставени допълнителни услуги.
5. Приема заявки и предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на предоставяните допълнителни услуги.
6. Приема за съхранение в касата на хотела ценности и документи на гостите.
7. Следи за спазване на графика за освобождаване на стаите и информира своевременно камериерките при необходимост от почистване и зареждане.
8. Оказва съдействие на административните органи във връзка с паспортния контрол и регистрационните режими за временно пребиваване.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела и салонния управител.

С кои други длъжности си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с гостите и служителите на хотела.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с туроператорските фирми и клиенти на хотела, относно осъществяване на работата им.

.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на хотела и салонният управител.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на хотела и салонният управител писмено и устно с необходимите документи, всекидневно.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови (по опазване имуществото и активите на фирмата):
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на рецепцията.
По безопасността на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в хотела правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиент, ръководител, работник или служител в хотела. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното водене на регистрите и осигуряването на допълнителни услуги на гостите на хотела за периода на тяхното пребиваване.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при сменен режим на труд и почивка 30 минути за обяд/вечеря, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодател

.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на хотела и салонният управител.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на хотела и салонният управител писмено и устно с необходимите документи, всекидневно.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Материални и финансови (по опазване имуществото и активите на фирмата):
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на рецепцията.
По безопасността на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в хотела правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиент, ръководител, работник или служител в хотела. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното водене на регистрите и осигуряването на допълнителни услуги на гостите на хотела за периода на тяхното пребиваване.

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при сменен режим на труд и почивка 30 минути за обяд/вечеря, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Задължително използва униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.

Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ваучери за храна.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално, специалност „Хотелиер“, „Администратор в хотел“ или друга подходяща за заеманата длъжност.

Б) Трудов опит:
- минимум ……………………………………г. трудов стаж по специалността.
- минимум ………………………………г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност – познания за работа с MS Office и специализиран софтуер за регистрите;
- езикови умения: да владее писмено и говоримо най-малко един чужд език.

Г) Поведенчески характеристики: комуникативност, способности за работа в екип и с клиенти.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, лоялен към работодателя, прецизен, дискретен.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за туризма;
- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: …………………………………………..
(                                                              )

Утвърдил: ……………………………………….
(                                                                   )

Дата: ……………………

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: …………………………………….
(                                                                                     )

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .