Skip to contentДлъжностна характеристика на аниматор

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на  длъжността АНИМАТОР

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:

 • Организира и координира цялостната дейност по изпълнение на анимационната програма;

Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:

 • изготвя програми- оперативни и по браншове ,като следи  за изпълнението им;координира програмите на отделните обекти;
 • изучава и установява потребностите,интересите и желанията на гостите от анимация;
 • установява контакти с други фирми и институции,имащи отношение към програмите;подбира и осигурява музикално оформление;танцови състави;изпълнители;
 • грижи се за техническата  изправност на материалната база и техническите съоръжения,необходими за реализиране на анимационните прояви;
 • осигурява рекламна обезпеченост на програмата;доставя на обектите необходимите рекламни средства- афиши,плакати,листовки.
 • води необходимата отчетна документация;
 • носи утвърденото униформено облекло и фирмени отличителни знаци;
 • изпълнява и други конкретно възложени задачи от  прекия ръководител;

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 • подчиненост – комплексен управител
 • връзки във фирмата – всички служители
 • връзки  с други- контактува с гости на  хотела  във връзка с изпълняваната работа при спазване на  установени правила;
 • при кризисни  ситуации изпълнява разпорежданията  на кризисния  щаб
 • получава задачи от комплексния управител  и   отчита извършената работа пред него;

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:

 • носи  материална отговорност  във връзка с опазване на повереното му  имущество и СМЦ
 • отговорност за носенето и опазването на униформеното облекло;

По безопасност и охрана на труда:

 • служителят  е длъжен да спазва  утвърдените в хотела  правила за здравословни и безопасни  условия на труд и правилата  за противопожарна безопасност;

По опазване здравето и работоспособността на другите:

 • придружава групата постоянно ,като се грижи за нейната безопасност;

познава схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и оказва необхо-димото съдействие на гостите на хотела;

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация

 • при изпълнение на своите задължения служителят  е длъжен да не разпрост-ранява информация от личен характер,която  би могла да накърни  личното достойнство на ръководител,служител или клиент на хотела;
 • служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,както и да пази доброто име на работодателя;
 • длъжен е да не разпространява сведения,факти и информация,определени като фирмена или търговска тайна;

По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:

 • качество на извършваната работа-обслужване на  гостите на хотелския комплекс;

IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд

 • няма

Режим на труд и почивка

 • работа  на едносменен режим   на труд и почивка, с 30 минути почивка

Работно и униформено облекло,лични предпазни средства

 • задължително използва униформено облекло и отличителен знак,съдържащ името му и името на хотела;

Битови придобивки

 • Периодични медицински прегледи
 • Безплатна  храна
 • Транспортно обслужване
 • Отстъпка при  ползване на услуги в комплекса

V.СИСТЕМА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.

VI.ТРУДОВИ СТАНДАРТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 • вид и равнище на образование – висше или средно  образование
 • да притежава свидетелство за правоспособност;
 • трудов опит и умения – професионален опит не по – малко от една година.
 • комуникативност и умение за работа в екип.
 • да владее един чужд език,удостоверен с документ за езикова квалификация
 • отговорен ,лоялен към работодателя,способен за бърза  и адекватна реакция;
 • основни нормативни документи – да познава и прилага фирмените  стандарти,да познава КТ, Закон за туризма,Правилник за вътрешен трудов ред,правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията,произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил:……………..                                                       Утвърдил:……………………

Запознат:…………………………………………

Дата:

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , .