Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВЕН ГОТВАЧ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ГЛАВЕН ГОТВАЧ

3434 Главни готвачи

Главните готвачи изготвят менюта, приготвят ястия и контролират планиране, организиране и приготвяне на ястия в хотели, ресторанти и други места за обществено хранене, на борда на кораби, в пътнически влакове и в частни домове.

Главните готвачи изпълняват следните основни задачи:

•планират и разработват рецепти и менюта, изготвят оценки за разходи, поръчват хранителни продукти;

•наблюдават качество на ястия на всички етапи от приготвяне и представяне;

•обсъждат въпроси, свързани с приготвяне на храни с ръководители, диетолози, кухненски и сервитьорски персонал;

•контролират и координират дейности на готвачи и други служители, заети в приготвяне на храни;

•извършват проверки на доставки, оборудване и работни помещения за осигуряване спазване на установени стандарти;

•определят начини и видове представяне и сервиране на храни и създават кулинарни изложби;

•инструктират готвачи и други служители за подготвяне, приготвяне, украсяване и представяне на храни;

•участват в набиране на кухненски персонал и осъществяват наблюдение и контрол върху неговата работа;

•подготвят, подправят и приготвят специалитети;

•разясняват и изпълняват разпоредби по хигиена и безопасност на храни.

Примерни длъжности в единичната група:

–Главен готвач

–Майстор готвач

–Главен сладкар

Не включва:

–Готвач – 5120

–Готвач, заведение за бързо хранене – 941

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Управителя
Длъжността ръководи:
Готвачи и работници в кухня
Място в структурата:

Управител
ГЛАВЕН ГОТВАЧ
Готвачи
Работници в кухня

Цел на длъжността:
Отговаря на потребностите от организиране на рационално приготвяне на храната.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Има служебни контакти с всички служители и управителя на фирмата.
Външни:
Контактува с клиенти, доставчици и контролни органи.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Осигурява рационалното хранене, като спазва медицинските изисквания за технологията за приготвяне на храната.
2. Получава от домакина хранителните продукти по количества, посочени в заявките, отговаря за пълното им оползотворяване при приготвянето на храната по съответната рецепта.
3. Да познава нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с организацията и технологията на кулинарното производство.
4. Да е запознат и спазва хигиенно-санитарните изисквания при производството на готварска продукция.
5. Да познава и спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност при работа в кухнята.
6. Да следи и използва рецептури, грамажа и нормативите за влагане на продукти и подправки в продукцията.
7. Приготвя храната навреме и правилно я разпределя по групи.
8. Разпределя работата между кухненските работници и следи за изпълнението по установения график.
9. Организира и координира работата в кухнята.
10. Организира и участва в производството на собствена готварска продукция и разработване на менюто.
11. Контролира готвачите и кухненските работници за изпълнение на определените менюта и поръчки.
12. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията.
13. Следи и контролира правилното и рационално изразходване на продуктите и подправките.
14. Извършва производствения инструктаж на работещите в кухнята.
15. След приключване на смяната, организира почистване и подреждане на помещението, оборудването и посудата.
16. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
17. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
18. Спазва фирмения стил на обличане – работно облекло, лични предпазни средства и приличен външен вид.
19. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на кулинарната дейност и др.
20. Поддържа професионалната си квалификация.

Отговорности:

1. Грамажа, количеството и качеството на вложените продукти и подправки и съответствието им, съгласно установените рецептури;
2. предоставената некачествена готварска продукция и за липси на продукти и подправки;
3. запазване доброто име на заведението/фирмата;
4. разнообразието в предлаганото меню;
5. точно и в срок изпълнение на поставените задачи;
6. неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от управителя на фирмата;
7. разкриване на фирмена тайна пред други лица.

Права:
1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
4. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.
Критерии за оценяване на трудовото представяне:
1. Разнообразно меню.
2. Красиво поднесени ястия.
3. Рационално използване на продуктите.
4. Липса на рекламации.
5. Чистота на работното място.
6. Дисциплина на работното място.
7. Проява на необходимата инициативност.
8. Работа в екип.
Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Средно специално образование
Професионален опит:
Наличие на професионален опит като готвач.
Специални умения:
Специализации в областта на ресторантьорството, умения за работа в екип, решаване на конфликти.
Владеене на чужди езици: предимство
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Самостоятелност, организираност, сръчност, отлични комуникативни умения, дипломатична непринуденост, аналитично мислене, отговорност, инициативност, лоялност, емоционална устойчивост, творчество, оперативност, честност.
Други специфични изисквания:
1. Здравна книжка, издадена и заверена по надлежния ред.
2. Умения за решаване на конфликти.
3. Умения за работа с клиенти.
4. Умения за работа в екип.
5. Умение за поемане на лична отговорност.
Условия на труд и производствена среда:
Специфични условия на труд:
Използване на работно и специално облекло и лични предпазни средства при работа на обекта, съобразно действащото законодателство.
Режим на труд и почивка:
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/…………………./ /…………………/ /………………../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
……………………………………………………………………………………………………………
(трите имена)
…………………………………………..
(подпис, дата)

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .