Skip to contentДлъжностна характеристика на ГОТВАЧ

512302

Длъжностна характеристика на ГОТВАЧ

I. Длъжностни задължения

Характеристика на изпълняваната работа: участва в производството на готварската продукция самостоятелно или под ръководството на главния готвач, съобразно установената технология, оформя в добър вид, с точен грамаж и необходимата температура порциите; борави съобразно организацията на труда с машините, съоръженията, приборите, инструментите и измервателните прибори при производството и предаването на готварската продукция; поддържа и следи за състоянието на производствената хигиена; дава указания на помощния персонал в кухнята в процеса на работа; взема участие в товарно – разтоварните работи и вътрешно – транспортни операции.

Отговорности: отговаря за: спазването на разходните норми и технологията съгласно Единния сборник за рецепти; правилната експлоатация и поддържане на машините и съоръженията, икономичното изразходване на материалните ресурси, без да се нарушава технологията; спазването на санитарните и хигиенни изисквания при работа с хранителните продукти.

II. Изисквания за заемане на длъжността: Трябва да знае: качествата, предназначението и изискванията за съхранението на хранителните продукти; рецептите и технологията на готварството; предназначението, правилата за ползване и опазването на оборудването, инвентара, инструментите и приборите; санитарно-хигиенните изисквания за работа с хранителните продукти; правилата за безопасност и хигиена; сроковете и начина за водене на първичната отчетност. Да има завършено средно образование и курс за професионална подготовка. Трудов стаж по специалността 5 години.

ІІ. Подчинен е на главния готвач.

ІІІ. Подчинена длъжност - работник кухня

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .