Skip to contentДлъжностна характеристика на ДЕФЕКТОСКОПИСТ

Длъжностна характеристика на ДЕФЕКТОСКОПИСТ

315614 Дефектоскопист Разряд 4

Характеристика на работа: радио-графична дефектоскопия на заваръчните съединения и метали посредством преносими и механизирани дефектоскопии, за получаване на стандартни радиограми; дефектоскопия за контрол на плътността на заваръчните съединения чрез вакуумни, халогенни и други методи на контрол; дефектоскопия на повърхността на заваръчните съединения на около-шевна зона чрез капилярни методи; ултразвукова дебело-метрия; съставяне на технически протокол за резултатите от контрола при измерването.

Длъжностни задължения: да знае основните положения на не-разрушаващият контрол; физиката на йонизиращите лъчения; основни положения на дози-метрията и радиационната защита; основите на металознанието и заваряването; основите на контрола за плътност; основите на магнитните, капилярните и електро-индукционните методи; ултразвуковата дебело-метрия; методите за провеждане на различни видове контрол; апаратурата и средствата, с които се изпълняват различните видове контрол; свойствата на материалите; нормативните документи, стандартите и инструкциите за изпълнението на изброените методи на контрол, по радиационна и техническа безопасност и охрана на труда.

315615 Дефектоскопист Разряд 5

Характеристика на работа: извършва ултразвуков контрол на заваръчни съединения и детайли за откриване на вътрешни дефекти; дава заключения за качеството на заваръчните съединения при радио-графичната дефектоскопия и изпълнява функциите на дози-метрист; извършва качествен и полу-качествен спектрален анализ на стоманени детайли и на повърхностния слой на заваръчните съединения; издава технически протоколи за резултатите от извършения контрол.

Длъжностни задължения: да знае основите на електротехниката и електрониката, основите на физиката на ултразвука и светлината; видовете апаратура за ултразвуков контрол, за спектрален анализ и за определяне на потъмняването на филмовия материал; изискванията към подготовката на металите и заваръчните съединения за извършване на ултразвуков контрол и спектрален анализ; нормативните документи, стандартите, инструкциите, методиките и технологиите за извършване на ултразвуков контрол и оценяване на радиограмите.

315616 Дефектоскопист Разряд 6

Характеристика на работа: дава заключения на заваръчните съединения при радио-графичната дефектоскопия; радиационна дефектоскопия на заваръчните съединения, посредством радиационни дефектоскопии; оценява качеството на контролните заваръчни съединения и съставя технически протокол за резултатите от проведения контрол; извършва ултразвукова дефектоскопия на заваръчните съединения, оценява качеството им и издава технически протоколи за резултатите от контрола; извършва спектрален анализ на стоманени детайли и на повърхностния слой на заваръчните съединения; презарежда гама-дефектоскопи от контейнер или в гореща камера.

Длъжностни задължения: да владее основите на електрониката, физиката на светлината, физиката на йонизиращите лъчения и на ултразвука; да познава и прилага методика и технология на радио-графична дефектоскопия; методи на ултразвукова дефектоскопия; видовете апаратура за ултразвуков и спектрален анализ на отговорни стоманени детайли; нормативните документи, стандартите, методиките за извършване на не-разрушаващия контрол и за оценяване на радиограмите.

315617 ДефектоскопистРазряд 7

Характеристика на работа: извършва ендоскопия; прилага методите за не-разрушаващ контрол и дава заключение за качеството на заваръчните съединения; извършва контрол по изискванията на радиационна безопасност и ТБОТ; извършва дозиметрични измервания и радиационно защитни изчисления; води съгласно действащите нормативни документи съответната документация; изготвя технологични карти за изпълнение на всички видове не-разрушаващ контрол; ръководи бригада или звено по не-разрушаващ контрол; издава технически протокол и контролира оформянето на техническата документация; обучава нови дефектоскописти.

Длъжностни задължения: да знае устройството и да може да работи с ендоскоп; да познава в детайли радиалната безопасност, видовете технически филмови материали; действащите нормативни документи, стандарти, инструкции; да може да борави с чужди нормативни документи и стандарти; да работи с чертежи и с друга техническа документация; да владее НОТ в строителството.

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети .