Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

НА ДЛЪЖНОСТТА

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Код по НКПД: 41912014                                          Клас по НКПД: Административен персонал

1. ОСНОВНИ  ФУНКЦИИ И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Събира всички материали, информация и документация, съгласно дневния ред на заседанията и ги подготвя за внасяне и разглеждане.
 • Уведомява членовете на Дружеството за предстоящите заседания и ги подсигурява с необходимите за тях информационни материали.
 • Води протоколите от заседанията, като ги оформя съгласно възприетите форми.
 • Осигурява надлежното подписване на протоколите от заседанията на.
 • Прилага разглежданите материали като неразделна част от протоколите.
 • Свежда взетите на заседанията решения до преките им изпълнители, следи и контролира изпълнението на поставените задачи и отчитането им в указания срок и по определения начин.
 • Поддържа и съхранява информационен архив от всички заседания.
 • Води протокола от заседанията, като режима по контрола и координацията на взетите решения се изпълнява по установения с вътрешна заповед ред.
 • Разработва нови и актуализира съществуващи презентационни материали.
 • Разработва поздравителни адреси и картички.
 • Извършва предпечатна подготовка на големи по обем  материали.
 • Сканира предоставените му вестникарски материали и ги поставя в сайта на Дружеството.
 • Поддържа информационна банка от данни за състоянието на поверения му за администриране софтуер в Дружеството.
 • Поддържа информационна банка от данни за новостите и състоянието на пазара в областта на администрирания от него презентационен  софтуер.
 • Архивира и съхранява програмните продукти в областта за която отговаря.
 • Познава организацията на управлението и структурите му в клоновете и предприятията на Дружеството.
 • Познава принципите на формирането и движението на информационните потоци в управлението на Дружеството.
 • Спазва вътрешноведомствените нормативни актове.
 • Познава и спазва вътрешноведомствените нормативни актове.

2. ОТГОВОРНОСТИ

2.1 Общи отговорности:

 • Носи административна отговорност за нанесени щети на Дружеството в съответствие с действуващата нормативна уредба.
 • За лоялността към Дружеството, посредством ефективното изпълнение на задълженията си.
 • За качественото, оперативно и точно изпълнение на задачите.
 • За достоверността на информацията и документите, изготвяни от него.
 • За срочно изпълнение на възложените му задачи.
 • За конфиденциалността при работа с поверителна информация и документи.

2.2.Специфични отговорности

 • За надлежното и законосъобразно водене на документацията от заседанията.
 • За информационния архив от заседанията.
 • За стопанисването на компютърната техника и програмните продукти, с които работи.
 • За достоверността на оперативната информация, създавана от него.
 • За съхраняване на програмните продукти, които са му поверени.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

3.1 Образователно-квалификационна степен: Средно специално, Висше

3.2 Специалност: Машинна обработка на информацията; Бизнесадминистрация; Икономика и мениджмънт.

3.4 Квалификация.

3.4.1 Трудов стаж и професионален опит: препоръчва се 1 година по специалността.

3.4.2 Професионална квалификация: препоръчва се Икономист.

3.4.3 Езикова квалификация:  препоръчва се ползването на английски език.

3.4.4 Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност.

- Да има общи познания за дейността на Дружеството. Познава вътрешноведомствената нормативна база и документооборота, свързани с изпълняваната длъжност.

4. ИНФОРМАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1 Йерархически връзки:

Пряко подчинен на Управителя.

4.2 Функционални връзки:

Вътрешни: С всички отдели в Дружеството.

Външни: С институции, организации и лица, свързани с осъществяваната дейност.

Изготвил: ………………                                 Утвърдил: ………………….

(подпис)                                                                    (подпис и печат на работодателя)

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Работник (служител): …………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): …………………………………

Дата …………..

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .