Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ

НА ДЛЪЖНОСТТА

УПРАВИТЕЛ

Клас по  НКП: ръководни служители                                                    Код по НКП:1224

I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Ръководи организацията на труда и производството в смяната.

2.Контролира техническата и оперативната подготовка на работата и осигуряването на техническата и технологична документация, инструменти, приспособления, материали и енергийни ресурси.

3.Изпълнение на производствните задания в съответствие с утвърдените графици.
4.Контролира и анализира оперативните производствени и икономически резултати от работата на смяната.

5.Прави предложения при назначаването на работници и служители и за повишаване на тяхната квалификация.

6.Контролира спазването на трудовата и технологичната дисциплина и на правилата за безопастност на труда.

7.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

II.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Отговаря за правилното използване на оборудването.

2.Отговаря за правилното съхранение на материалните ресурси и за взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение.

III.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

1.Длъжността е подчинена на ръководителя.

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения  с персонала на предприятието.

IV.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Трябва да знае:

а)основните нармативни актове по трудовото и социалното законодателство;

б) нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, по противопожарна безопасност и опазване на околната среда;

г)компютърните и други автоматизирани системи за извършване на дейността .

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Образование: висше;

2.Друга квалификация: работа с компютър и доброто владеене на чужд език е с предимство;

3.Професионален опит: трудовия стаж е с предимство.

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Утвърдил:……………………….                                                 Изготвил:…………………

Работник:……………………………………………………………………………………

Подпис:…………..

Дата:…………….

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .