Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА БАРМАН

НА ДЛЪЖНОСТТА

БАРМАН

Клас по  НКП:персонал, зает с услуги  на                                       Код по НКП:5124

населениевто,охрана и търговия

I.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Разлива напитки и приготвя мелби и коктейли.

2.Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара.

3.Измива  и полира посудата, издавана от бара.
4.Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания.

5.Спазва санитарно-хигиенните хорми и правила и грамажа на издаваната продукция.

6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Отговаря за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара.

2.Носи отговорност за констатирани липси на напитки и други стоки, заприходени в бара.

III.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

1.Длъжността е подчинена на управителя на заведението.

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала в бара и клиентите.

IV.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Трябва да знае:

а)нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със стандартите и на получаваните напитки и други стоки;

б)реда и изискванията за извършване на приемане и отчитане на стоки;

в)нормативните изисквания за съхраняването на стоките и хигиената в бара;

г)компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейноста при издаване на стоки от бара.

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Образование: средно;

2.Друга квалификация: работа с касов апарат и доброто владеене на чужд език е с предимство;

3.Професионален опит: трудовия стаж е с предимство.

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Утвърдил:……………………….                                                 Изготвил:………………………

Работник:……………………………………………………………………………………

Подпис:…………..

Дата:…………….

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .