Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността КАМЕРИЕР

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на  длъжността КАМЕРИЕР

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:

 • Извършва почистване  и подреждане на хотелските стаи,сервизни помещения и общи помещения-фоайета и стълбища.

Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:

 • ежедневно  почиства хотелските стаи,подменя спалното бельо,кърпите и консумативите  в сервизните  помещения;
 • извършва проверка на състоянието на незаетите стаи и апартаменти;
 • информира старшата камериерка за неизправност на уреди и инсталации в обслужваните стаи;
 • информира,обслужва или насочва към друг служител гостите на хотела,съобразно тяхната нужда от информация,определена вещ или услуга;
 • почиства след провеждани срещи и заседания залите на хотела;
 • поддържа чисто камериерското помещение и съоръженията за хигиенизиране;
 • уведомява незабавно старшата камериерка в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
 • не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна;
 • изпълнява и други конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения;

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 • подчиненост – в ежедневната работа е подчинена на старшата камериерка;
 • връзки във фирмата – администратори,домакин;
 • връзки  с други- контактува с гости на  хотела  във връзка с изпълняваната работа при спазване на  установени правила;
 • получава задачи от старшата камериерка  и   отчита извършената работа пред него;

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА

Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:

 • отговорност за опазване на повереното му имущество;
 • отговорност при постъпили рекламации за  основни и допълнителни хотелски услуги,причинени от пропуски в обслужването на камериера;
 • носенето и опазването на униформеното облекло;

По безопасност и охрана на труда:

 • служителят е длъжен да спазва утвърдените във фирмата правила за здравословни  и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност,

По опазване здравето и работоспособността на другите:

 • следи за правилното използване на почистващите препарати;
 • не се явява  на работното си място по време на боледуване;
 • познава схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и оказва необхо-димото съдействие  на гостите на хотела;

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация

 • при изпълнение на своите задължения служителят  е длъжен да не разпрост-ранява информация от личен характер,която  би могла да накърни  личното достойнство на ръководител,служител или гост на хотела;
 • служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,както и да пази доброто име на работодателя;
 • длъжен е да не разпространява сведения,факти и информация,определени като фирмена или търговска тайна;

По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:

 • качество на извършваната работа;
 • спазване на трудовата дисциплина;
 • правилно съхранение и използване на почистващите препарати ;

ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд

 • няма

Режим на труд и почивка

 • Осем часов работен ден при двусменен  режим на работа , с 30 минути почивка от 12,00 ч. до 12,30ч.и 18,00 до 18,30 за втората смяна;

Работно и униформено облекло,лични предпазни средства

 • задължително използва униформено облекло и отличителен знак,съдържащ името му и името на хотела;

Битови придобивки

 • периодични медицински прегледи;
 • транспортно обслужване;
 • отстъпки  при ползване услуги в Хотелския комплекс;

V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 • Вид и равнище на образование – средно образование и придобита квалификация ” камериер”
 • трудов опит и умения – професионален опит –не се изисква

Комуникативност и умение за работа в екип и с клиенти

 • основни нормативни документи

-         КТ;

-         Закон за туризма;

-         Наредба за категоризиране на средствата за подслон,местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;

-         Наредба № 13 от 24 септември 2004 г. за придобиване на квалификация по професия”камериер”;

-         нормативни актове по безопасност  на труда;

-         правилник  за вътрешния трудов ред;

-         правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна  характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията,произтичащи  от нормативни и структурни промени.

Изготвил:……………..                                                       Утвърдил:……………………

Запознат:…………………………………………

Дата:

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .