Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

на длъжността

НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Клас по НКПД: нискоквалифицирани работници Код по НКПД: 9315

І.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Извършва подготвителни операции и монтаж на различни електрически              инсталации. Следи за изправността, профилактиката и ремонта на електрическите мрежи, машини и съоръжения в строителните обекти.

2.Извършва товаро-разтоварни и преносни  работи.

3.Събира и изнася на определени местта отпадаци.

4.Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи.

5.Почиства складове и дворни площи.

6.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

ІІ.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Отговаря за качественото изпълнение на възложената работа.

2.Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара, стоките и материалите, които пренася.

3.Да опазва фирмената тайна.

ІІІ.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.Длъжността е пряко подчинена на управитела на фирмата.

2.Поддържа организационни връзки и взаимоотношения с транспортните и складовите работници и служители.

ІV.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) правилата за товарене, разтоварване и пренасяне.

б) нормативните изисквания за безопастност на труда;

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Образование:средно или основно.

2.Професионален опит:над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв- трудов договор със срок на изпитание.

3.Друга квалификация:работа с повдигателно съоръжение/подвижна товарна плащадка/.

VІ.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО БЗУТ

1.Да познава  /знае/ Закона и Правилника за движение по улиците и пътищата на РБ.

2.Да спазва всички мерки за безопасност по време на работа.

3.Да не употребява алкохол или силно опойващи вещества  преди или през работно време.

Изготвил:……………………………….                                         Утвърдил:……………………

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:………………………………………………..

Подпис:………………………

Дата:………………..

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .