Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ДОМАКИН

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА    на ДОМАКИН

Клас по НКПД: персонал зает с услуги на населението, Код по НКПД: 43213022

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно.
2. Необходими познания, свързани с:
а) реда и изискванията за получаване, заприходяване и отпускане на стоки и материали;
б) нормативните изисквания за първична счетоводна отчетност;
в) номенклатурата и асортимента на доставените стоки и материали, системите и формите за тяхното отчитане и съхранение.
3. Компютърна грамотност: Работа с компютър и програмни продукти за организацията и управлението на складовата дейност.
4. Професионален опит: Една година стаж в дейности по съхраняване и отпускане на материали и суровини.
5. Лични качества: Организаторски способности, инициативност, комуникативност, оперативност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация.
2. Контролира качеството на доставените стоково-материални ценности, предоставени му за съхранение и разходване.
3. Води отчетност за съхраняваните и отпуснати стоково-материални ценности.
4. Ежемесечно отчита разхода на стоки и материали, които са заявени от нуждаещите се лица от предприятието.
5. Прави предложение за бракуване на негодни суровини и материали, загубили качествата си от престояване в склада или от климатичните условия.
6. Следи за недопускане на свръхнормативни запаси от стоково-материални ценности и алармира при опасност да се получи това.
7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
8. Прави предложения за реализиране имуществена отговорност на виновните лица, причинили вреда на предприятието при изпълнение отчетническите им задължения.

. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Носи отговорност за спазването на установения ред за съхраняване и отпускане на стоково-материални ценности.
2. Отговаря за спазване на нормативите за безопасни и здравословни условия на труд в складовете за доставка.
3. Носи отговорност за допуснати загуби поради пропуски в организацията по съхранение, отпускане и отчитане на стоково-материалните ценности, в това число и за констатирани липси.

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на началника отдел „Снабдяване“ или заместник-директора по производствените въпроси.
2. Осъществява организационни връзки и взаимоотношения със счетоводния отдел, ръководителите на производствените звена в предприятието и всички работници и служители от предприятието.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
2. Длъжностната характеристика е утвърдена на ____.____. 2____ г.


Изготвил:……………………………….

Утвърдил:……………………

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:………………………………………………..
Подпис:………………………

Дата:………………..

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики.

Етикети , .