Skip to contentДлъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Длъжностна характеристика на ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

І. Длъжностни задължения.

Характеристика на изпълняваната работа: помага на главния счетоводител при ръководството и организацията на финансовата дейност и го замества при отсъствие; отговаря за счетоводната отчетност и за повишаване ефективността и рентабилността чрез контрол за спазване на финансовата дисциплина и предотвратяване на злоупотреби в процеса на изразходване на материалите и паричните средства; участвува при разработване на финансовия план и на методически указания за него; осигурява съставянето на счетоводните отчети и изготвянето на балансите в определените срокове; участвува при анализиране на финансовите резултати и предлага мерки за подобряването им; осигурява своевременното отразяване на всички финансови операции.

Нормативни изисквания: да знае нормативните актове регламентиращи счетоводната дейност; финансирането и кредитирането на дейността; основните положения на трудовото и гражданско законодателство.

Отговорности: отговаря за вътрешния финансов контрол; за осигуряване на необходимите финансови средства за ритмичното изпълнение на производствения план.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността

ІІІ. Подчиненост-на главния счетоводител, зам.директора

ІV. Подчинени длъжности: счетоводител, касиер

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .