Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЛАДШИ ЮРИСТКОНСУЛТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЛАДШИ ЮРИСТКОНСУЛТ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

І.Обща информация

Областна администрация

Дирекция „Административно –правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Отдел -

Сектор -

Длъжностно ниво в ЕКДА: Б 7 /експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции/

Минимален ранг за заемане на длъжността: Vмладши

Длъжност:

Младши юрисконсулт

ІІ.Място на длъжността в организацията

Главен секретар

Директор на дирекция АПОФУС

Главен юрисконсулт

Старши юрисконсулт

Младши юрисконсулт

ІІІ.Основна цел на длъжността

Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу Областен управител на област и по упълномощаване от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и изготвяне на становища по проекти на нормативни актове за изменение на други нормативни актове, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, предлагане на решения по различни казуси.

ІV.Области на дейност

Областите на дейност на длъжността са следните:

Процесуално представителство;

Упражняване на контрол върху управляването, стопанисването и разпореждането с имотите частна и публична държавна собственост;

Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

V.Преки задължения

-Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу Областен управител на областта и по упълномощаване от МРРБ

-Участва при съставянето и сключването на договори и задължително дава мнение по законосъобразността им, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение

-Консултиране на колеги и граждани по преписки, образувани в дминистрацията

-Изготвяне на становища по постъпили жалби на граждани, комплектоване на преписките и изпращане в съда

-Изготвяне на апелативни, касационни жалби и искови молби от името на Областен управител.

-Участие в специализирани вътрешни комисии

-Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове за изменение на други нормативни актове, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, прилагане на решения по различни казуси

-Предприемане на необходимите правни действия за своевременно събиране на вземанията

-Упражнява контрол по стопанисването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти държавна собственост

-Изготвя заповеди, свързани с дейността на администрацията

-Дава мнение по законосъобразността на заповедите като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение

-Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите по местно самоуправление и местна администрация

-Изпълнява други задачи, възложени му от прекия ръководител и ръководството на Областна администрация.

VІ.Възлагане ,планиране и отчитане на работата

Всички задачи се възлагат от директора на дирекция “Административно –правно обслужване, финанси и управление на собствеността ” и Главен юрисконсулт. Задачи, могат да бъдат възлагани и от Областен управител, Заместник областни управители, Главен секретар

В по-голямата си част дейностите по длъжността се планират от директора на дирекция АПОФУС и Главен юрисконсулт

VІІ.Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и ресурсите

* За качественото и в срок изпълнение на поставените задачи, в съответствие с функционалните му задължения;

* За дадените становища и консултации в областта на разглежданите от него въпроси;

*При разработване на комплексни задачи с органите на държавно управление, местната администрация и други организации;

* За опазване на служебната и лична тайна по Закон за защита на личните данни;

* За спазване на вътрешния трудов ред в областната администрация

* Заемащият длъжността не носи финансова отговорност за финансови ресурси.

* Отговаря за оборудването на работното си място-персонален компютър, принтер, телефон и други.

*Неразделна част от длъжностната характеристика е приложен опис с движимото имущество,което е необходимо и задължително за изпълнение на служебните задължения за тази длъжност.

VІІІ.Вземане на решения

Заемащия длъжността подготвя становища, коментари, отговори, писма, доклади и предлага варианти на решения, свързани със законосъобразността им, които предоставя на Главния юрисконсулт и Директор на Дирекция

АПОФУС.

ІХ.Контакти и представителни функции

Заемащия длъжността осъществява следните контакти:

-с Директори на Дирекции и Началник отдели за съгласуване и становища;

-с ръководството, с цел обмен на информация и получаване на указания и координация;

-в рамките на Областна администрация с всички експерти с цел обмен на информация;

-с граждани по подадените им заявления и жалби;

-с юрисконсултите на общинските администрации на територията на областта;

-с други областни администрации с цел обмен на информация;

-с юрисконсултите на изнесените структури на държавната администрация.

Х.

Изисквания за заемане на длъжността

За ефективно изпълнение на работата, за длъжността са необходими:

Висше образование –магистър

Професионална област–право.

Професионален опит\продължителност и вид\-не се изисква

Допълнителна квалификация\обучение –чужд език, компютърни умения

XI. Знания и опит, умения и компетентности

Специални умения и компетенции:

-да познава и ползва всички нормативни актове в областта, в която работи

-умение да планира, организира и контролира собствената си работа

-способност за работа в екип

-способност да представя и разпространява идеи (устно и писмено)

-способност да анализира информация, да я синтезира и да формулира изводи

-способност да прилага идеите на практика

-способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури

-убедителност при водене на дискусии

-отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение

-стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал

XII Служителят осъществява своите дейности в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване и другите нормативни актове.

XIII.Във връзка с въвеждането на Интегрираната информационна система за управление на качеството и информационната сигурност служителят се задължава да:

-да познава детайлно СУКИС;

-да спазва стриктно изискванията й;

-да работи за нейното адекватно поддържане;

-да съдейства за непрекъснатото й усъвършенстване.

Разработена от \име, фамилия, длъжност\: ……………………………………….

-директор на дирекция АПОФУС

Дата:

Утвърдена от\име, фамилия, длъжност\:……………………………………..

.–главен секретар

Дата:

Запознат /а/ съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр:

…………………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме, фамилия, длъжност, дата/

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .