Skip to contentДлъжностна характеристика на младши експерт” Държавна собственост” в областна администрация

Длъжностна характеристика на младши експерт” Държавна собственост” в областна администрация

І.Обща информация

Областна администрация

-Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

-Отдел: “Държавна собственост”

Длъжностно ниво –Б7

Минимален ранг за заемане на длъжността : V младши

-Длъжност: Младши експерт

ІІ.Място на длъжността в структурата на организацията /подчиненост/

Длъжността е пряко подчинена на началник отдел “Държавна собственост”

ІІ.Цел на длъжността

Да подпомага прекия ръководител в опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта и в административното обслужване на физически и юридически лица.

ІV.Области на дейност

-Разглежда и отговаря на жалби и молби съгласно преките задължения.;

-Надзор, актуване, разпореждане и управление на имоти и вещи държавна собственост.

V.Основни задължения

А.Надзор, актуване и отписване на имоти държавна собственост.

1.Изготвя актове за държавна собственост, издирва и актува незаети от държавата имоти –държавна собственост, вписва в Районен съд –служба по вписванията и декларира всички новопридобити имоти под управление на областен управител. Води на отчет държавните имоти на територията на областта, като попълва информацията в главния и спомагателен регистър. Систематизира, класира и съхранява в дела документите получавани и създавани в процеса на изпълнение на задачите на отдел “Държавна собственост” в съответствие с утвърдената номенклатура на делата на Областна администрация.

2.Подготвя заповеди за:

-отписване на имоти държавна собственост с отпаднало основание за актуването им като държавни.

-отказ от отписване на актове за имоти държавна собственост.

-за изземване на държавни имоти, които се владеят или държат без основание,ползват се не по предназначение или нуждата от които е отпаднала.

3.Подготвя и поддържа досиетата, регистрите и азбучната картотека на имоти държавна собственост, отдавани под наем и уведомява гл.счетоводител и гл.юрисконсулти до 10-то число на всеки месец за сключените договори и анекси.

4.Отчита и разпределя консумативи на наематели в сгради държавна собственост.

5.Участва в комисии, в чийто състав е назначен със заповед на областния управител по установяване състоянието на сгради държавна собственост.

Б.Управление на имоти и вещи държавна собственост.

1.Подготвя тръжна документация за отдаване под наем на имоти частна държавна собственост и по изключение на имоти публична държавна собственост на физически и/или юридически лица. Заповед за определяне на наемател, договор за отдаване под наем.

2.Комплектова преписка и докладва искания за наставяне под наем без търг в имоти частна държавна собственост на регионалните ръководства на политически партии, на физически и юридически лица за здравни, образователни и хуманитарни дейности. Заповед за настаняване, договор за отдаване под наем.

3.Комплектова преписка и докладва искания за настаняване под наем в жилища

държавна собственост на лица с трудово или служебно правоотношение с Областния управител. Заповед за настаняване и договор за отдаване под наем.

В.Разпореждане с имоти и вещи частна държавна собственост

1.Подготвя тръжна документация за провеждане на търг за продажба имот

и държавна собственост, учредяване на ограничени вещни права. Заповед за определяне на купувач, договор за продажба /учредяване/. Търг за продажба на вещи.

2.Комплектова преписка за продажба на държавна земя на физически и юридически лица, придобили право на строеж или ид.части от правото на строеж върху нея. Заповед и договор за продажба.

3.Комплектова преписка за продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на граждани, настанени в тях по административен ред. Заповед и договор за продажба.

4.Комплектова преписки за безвъзмездно предоставяне или прехвърляне на собственост върху вещи държавна собственост на юридически лица и организации на бюджетна издръжка. Заповед, протокол за приемане и предаване на вещите.

Г.Други

1.Участва в работата на комисии, в чийто състав е назначен със заповед на Областния управител и подготвя становища по реализиране на правомощията му.

Разглежда и дава мотивиран отговор на молби, жалби и сигнали, на физически и юридически лица в сферата за която отговаря в сроковете, предвидени в Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица. Подпомага началника на отдела при изготвянето на справки за дейността на отдела и на годишния доклад за дейността на Областна администрация.

Изпълнява и други задачи възложени му от прекия ръководител и ръководните органи на Областна администрация.

2.Извършва услуги на ф. и ю. лица по Закон за държавната собственост.

VІ.Възлагане,планиране и отчитане на работата

*Всички задачи се възлагат от Началник отдел“Държавна собственост „

* Задачи, могат да бъдат възлагани и от Областен управител, Заместник областни управители , Главен секретар, Директор на дирекция;

* В по-голямата си част дейностите по длъжността се планират самостоятелно при изпълнението, но съществуват и дейности, които подлежат на планиране от началник отдела и директора на дирекция АКРРДС.

VІІ.Отговорности, свързани с организацията на работата, управление на персонала и ресурсите.

* За качественото и в срок изпълнение на поставените задачи, в съответствие с функционалните му задължения в отдела ;

* За дадените становища и консултации в областта на разглежданите от него въпроси;

* При разработване на комплексни задачи с органите на държавно управление, местната администрация и други организации;

* За опазване на служебната и лична тайна по Закон за защита на личните данни;

* За спазване на вътрешния трудов ред в областната администрация

* Заемащият длъжността не носи финансова от говорност за финансови ресурси.

* Отговаря за оборудването на работното си място -персонален компютър, принтер, телефон.

* Неразделна част от длъжностната характеристика е приложен опис с движимото имущество, което е необходимо и задължително за изпълнение на служебните задължения за тази длъжност.

VІІІ.Вземане на решения

Заемащия длъжността подготвя становища, коментари, отговори, писма, доклади и предлага варианти на решения, свързани с преките задължения, които предоставя на началник отдела, директора на дирекция АКРРДС и на областния управител.

ІХ.Контакти

* В рамките на Областна администрация

-в рамките на отдела

–началника на отдела, експертите

–по въпроси свързани с изпълнение на поставените му /им/ задачи

-в рамките на дирекцията

-директор на дирекция, началник отдел „РР”

-със служителите от другите отдели в администрацията

-подготвяне на становища съобразно компетенциите му, консултации, съгласуване на решения, набавяне информация от значение за решаване на поставените задачи, в съвместна работа по общи задачи касаещи областта на работа и представянето на областна администрация пред други администрации и обществеността.

-в рамките на дирекция “АПОФУС”

-директор на дирекция, експерти, юрисконсулт

–по въпроси, свързани със финансиране, правни консултации и становища, материално-техническо снабдяване и други.

* Други администраци

-общинските администрации на територията на областта

-началник отдели, експерти

-общ надзор и контрол по изпълнение на Закона за общинската собственост, административни услуги, извършвани от общинската администрация, искане на информация, даване на консултации.

-общински съвети

-уточняване на подробности около взети незаконосъобразни решения,допълване на некомплектовани документи съгласно наредбата за работа на ОбС.

-териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт.

-ръководители, директори, специалисти и др.

-искане на информация, становища.

-администрации извън територията на областта

-началник отдели , експерти

-искане и обмяна на информация, становища по надзора, актуването, разпореждането и управлението на имотите държавна собственост.

* Външни лица

-физически и юридически

-относно подадени молби, жалби, сигнали, консултации по поставени въпроси -набиране на допълнителна информация във връзка с исканата от тях административна услуга,по преценка на началник отдела и директора на дирекция “АКРРДС”.

Х.Изисквания за заемане на длъжността

За ефективно изпълнение на работата, за длъжността са необходими:

Образование –висше образование с минимална образователна степен–Професионален бакалавър

Професионална област –Право; Архитектура, строителство и геодезия;

Професионален опит –не се изисква

Допълнителна квалификация –чужд език, компютърна грамотност –работа с Word, Excel.

ХІ. Умения и компетентности

-способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

-способност да работи ефективно с колегите си

-способност за работа в екип и конструктивно като формален член на екип;

-способност да дава и разпространява идеи (устно и писмено);

-способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;

-способност да прилага идеите на практика

-способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури

-убедителност при водене на дискусии

-отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение

-стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал

ХІІ.Служителят осъществява своята дейност в съответствие с

Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване в областна администрация и другите нормативни актове.

ХІІІ.Във връзка с въвеждането на Интегрирана система за управление на качеството и информационната с игурност служителят се задължава да:

-да познава детайлно СУКИС

-да спазва стриктно изискванията й

-да работи за нейното адекватно поддържане;

-да съдейства за непрекъснатото й усъвършенстване

Разработена от /име, фамилия, длъжност/: …………………….

-нк отдел “ДС”

Дата: ……………

Утвърдена от / име, фамилия, длъжност/: …………………..

–Главен секретар

Запознат/а/ съм със длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр:

…………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия, длъжност, дата)

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .