Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЧАЛНИК СМЯНА В ЦЕХ „МЕХАНИЧЕН“

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  НАЧАЛНИК СМЯНА В ЦЕХ „МЕХАНИЧЕН“

Наименование Началник, смяна
Код по НКПД
1222 6003

Структурно звено Дирекция „Производствено-техническа“
Структурна единица Цех „Механичен“
Териториално звено Цех „Механичен“

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Началника на цех „Механичен“

Задачите се получават и отчитат:
– всеки месец;
– седмично;
– ежедневно;
– текущо, в процеса на работа.

Длъжността ръководи:
Административно
Работниците от смяната

Място в структурата:

Началник цех „Механичен“

НАЧАЛНИК СМЯНА В ЦЕХ „МЕХАНИЧЕН“

Работниците от смяната

Цел на длъжността:
Да организира производствения процес в смяната на цех „Механичен“ при съблюдаване на технологичните режими, на изискванията за качествена продукция и на нормите и изискванията за безопасност на труда, противопожарна охрана и защита на околната среда.

Основни взаимоотношения
В предприятието:
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки и взаимоотношения с началника на цех „Механичен“, началниците на другите смени, завеждащия „Инструментален склад“, началника на склада, с технолозите и конструкторите на изделията, органите за технически контрол, контрол по безопасността на труда и пожарната безопасност.
Възникналите спорни въпроси се отнасят за разрешаване от началника на цех „Механичен“.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Ръководи дейността на работниците и служителите от смяната, съгласно дадените му указания, и извършва работи, определени от съответните инструкции, наредби и предписания.
2. Организира работата на работниците и служителите от смяната съобразно трудовите им задължения и възложените на смяната производствени задачи.
3. Преди започване на смяната се информира за състоянието на апаратурата, съоръженията и оборудването, както и за наличието на суровини и материали в количествата, необходими за нормалния производствен процес.
4. Организира и извършва контрол върху изправността, правилното приемане и ползуване на обзавеждането, инструментите, личните предпазни средства, специалното работно облекло.
5. Организира и следи за правилното водене на технологичния процес и за спазването на правилата и нормите за безопасните методи на работа в течение на смяната.
6. Провежда встъпителните, периодичните и ежедневните инструктажи по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.
7. Участва в обучението на работниците и служителите от смяната относно правилната и безопасна експлоатация на техниката и безопасните методи на работа, като не допуска до изпълнение на трудовите им задължения тези, които са неправоспособни, необучени и неинструктирани.
8. Осигурява организация на работните места съобразно утвърдения технологичен режим и следи за хигиената на труда и противопожарната охрана.
9. Обобщава и докладва на началника на цеха производствените резултати и следи за изпълнението на производствения план-график.
10. Непрекъснато следи за спазването на правилниците, нормите и инструкциите по безопасността, хигиената на труда и пожарната и аварийната безопасност.
11. Осигурява си информация за местопребиваването на всички работници, които ръководи през работния ден.
12. Участвува в разследването на трудови злополуки, пожари, експлозии и аварии.
13. Следи за параметрите и качеството на произвежданата продукция и информира началника на цех „Механичен“ за констатирани отклонения в качеството на произвежданата продукция.
14. Информира незабавно спасителната служба и началника на цех „Механичен“ при възникване на пожар или авария, организира и участва в спасителни работи по време на отстраняване на авария.
15. Следи за правилното използване на контролно-измервателната апаратура и инструменти, при необходимост заменя повредената с годна.
16. Участва в подбора и обучението на персонала на смяната.
17. Дава предложения относно награждаването и предлага наказания за виновни работници и служители, допуснали нарушения на трудовата и технологичната дисциплина.
18. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
19. Изпълнява и други задължения, възложени от началника на отдел „Вътрешна хигиена“ и от ръководството на дружеството, свързани с работата му.
20. При възлагане замества началника на цех „Механичен“.
21. Когато това е предвидено във вътрешните правилници и действащата нормативна уредба, носи предоставеното му работно и/или специално облекло и лични предпазни средства.
Отговорности:
1. Отговаря за изпълнението на план-графика за работа на смяната и следи да не се нарушават изискванията на Кодекса на труда по отношение работното време, междудневните и седмичните почивки.
2. Носи отговорност за безопасността и хигиената на труда в поверената смяна при спазване на установените изисквания за условия на труда.
3. Отговаря за параметрите и качеството на извършваната работа и произведената продукция от смяната.
4. Отговаря за спазването и уплътняването на работното време и трудовата дисциплина от подчинените му работници и служители.
5. Отговаря за спазването на правилата за пожарна и аварийна безопасност, нормите за безопасност и хигиена на труда, както и на санитарно-хигиенните изисквания и естетическите критерии в работата.
6. Носи отговорност за техническото състояние и правилната експлоатация на инсталираното в цеха оборудване и за използването на полагащите се суровини, полуфабрикати, материали, горива и енергоносители.
7. Отговаря за общата обстановка и безконфликтните отношения между работниците от смяната и в цеха.
8. Отговаря за състоянието, правилната експлоатация и целесъобразното използване на лично предоставените му обзавеждане, офис техника, специално работно облекло и лични предпазни средства.

Профил на длъжността
Познаване на нормативната уредба и документите:
1. Възможностите на машините и съоръженията в цеха, правилата и изискванията за тяхната правилна и безаварийна експлоатация.
2. Общата организация на производствения процес и технологията в предприятието и специфичните особености за цех „Механичен“.
3. Изискванията за пожарна и аварийна безопасност в помещенията на цеха и в прилежащите райони, особено в онези от тях, където се работи с вредни, опасни и запалими материали и химикали.
4. Общите и вътрешните правила и правилниците за работа и за трудовата дисциплина в дружеството.

Професионални изисквания:

1. Да притежава образование: Висше, образователна степен бакалавър или магистър по специалността Технология на……………. производство, инженер или друга подходяща за спецификата на цеха специалност.
2. Квалификационни изисквания – минимум 3 години стаж като майстор по производството, старши технолог (отговорен технолог) или друга подобна подходяща работа по специалността.
3. Да има добри познания по особеностите и експлоатацията на инсталираните техника, машини, оборудване и др., както и на свойствата на използването на съответните химикали и други материали и свързаните с тях опасности.

Личностни изисквания:
1. Да е физически здрав, да не проявява алергии към физическите вещества и химикалите, с които се работи в цеха.
2. Да проявява висока самодисциплина и отговорност в работата.
3. Да притежава умение да работи с хората, да създава и сплотява колектива, да не допуска и бързо да разрешава възникнали конфликти.
4. Да притежава бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности и при възникване на проблеми и инциденти.
5. Да проявява коректност в работата и търпимост в отношенията с персонала и с външните клиенти, съчетани с твърдост и психическа устойчивост.

Условия на труд и производствена среда:
Общите условия на труд на началника на смяна в цех „Механичен“ отговарят на изискванията за безопасност и хигиена на металообработващите производства при ІІІ категория труд.
Специфични условия на труд:
При изпълнение на заваръчни работи се получават изпарения, които влошават параметрите на въздуха, но не са условие за получаване на придобивките, свързани с работа във вредна среда.
Режим на труд и почивка:
За длъжността е установено пълно работно време 8 часа с 30 минути обедна почивка, при ненормирано работно време. Началото и краят на работното време се определят с обща заповед на работодателя, съобразно графика на смените.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно условията по колективния трудов договор.

Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване

Система за работната заплата:
За длъжността се прилага заплащане на труда съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/…………………./ /…………………/ /………………../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
…………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена)

…………………………………………..
(подпис, дата)

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .