Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА

на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА
Клас по НКПД: нискоквалифицирани работници
Код по НКПД: 54140014
I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Образование – основно или средно общо.
2. Познаване на сигнално-охранителните системи и вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на влизане и излизане от обекта, и правилата за пожарна безопастност.
3. Професионален опит – не си изисква.
4.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, съобразителност.
II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Осъществява охраната на обекта чрез носене на постова и патрулна служба, като контролира движението на превозните средства и отделните лица като не допуска тяхното влизане в обекта след изтичане на законноустановеното работно време.
2. Реагира на произшествия, като незабавно уведомява органите на полицията при възникнали инциденти.
3. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието, свързани с охранителната дейност.
. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Отговаря за опазване на имуществото на контролирания обект.
2. Носи отговорност за нерегламентирано изнасяне на продукция или имущество от охранявания обект.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на ръководителя на фирмата.
2. При изпълнение на задълженията си осъществява връзки и взаомоотношения с всички лица, работещи във фирмата и техните клиенти.
3. Осъществява контакти с външни лица, посещаващи предприятието и полицейските органи по линията на охрана на обекта.
V. ПРАВА:
V-право на работно и униформено облекло
-право на безплатно медицинско обслужване
-право на заплащане за положения труд
-право на отпуск според КТ
VІ.ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; нормативните изисквания към обслужването, други вътрешни актове.
2.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки; да проявява дискретност при обслужване на клиентите; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да не уронва авторитета и доброто име на фирмата и да опазва фирмената тайна.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил: ………………….
(подпис и печат )

Получих екземпляр от длъжностната характеристика:

Работник:………………………………………………………………………

Подпис на работника:……………..

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , .