Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА

на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА
Клас по НКПД: нискоквалифицирани работници
Код по НКПД: 54140014
I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Образование – основно или средно общо.
2. Познаване на сигнално-охранителните системи и вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на влизане и излизане от обекта, и правилата за пожарна безопастност.
3. Професионален опит – не си изисква.
4.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, съобразителност.
II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Осъществява охраната на обекта чрез носене на постова и патрулна служба, като контролира движението на превозните средства и отделните лица като не допуска тяхното влизане в обекта след изтичане на законноустановеното работно време.
2. Реагира на произшествия, като незабавно уведомява органите на полицията при възникнали инциденти.
3. Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието, свързани с охранителната дейност.
III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Отговаря за опазване на имуществото на контролирания обект.
2. Носи отговорност за нерегламентирано изнасяне на продукция или имущество от охранявания обект.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на ръководителя на фирмата.
2. При изпълнение на задълженията си осъществява връзки и взаомоотношения с всички лица, работещи във фирмата и техните клиенти.
3. Осъществява контакти с външни лица, посещаващи предприятието и полицейските органи по линията на охрана на обекта.
V. ПРАВА:
V-право на работно и униформено облекло
-право на безплатно медицинско обслужване
-право на заплащане за положения труд
-право на отпуск според КТ
VІ.ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; нормативните изисквания към обслужването, други вътрешни актове.
2.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки; да проявява дискретност при обслужване на клиентите; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да не уронва авторитета и доброто име на фирмата и да опазва фирмената тайна.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил: ………………….
(подпис и печат )

Получих екземпляр от длъжностната характеристика:

Работник:………………………………………………………………………

Подпис на работника:……………..

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , , , .