Skip to contentДлъжностна характеристика на психолог

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Длъжност: ПСИХОЛОГ

I. Длъжностни изисквания.

 1. Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства.
 2. Осъществява индивидуално консултиране на деца и младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
 3. Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им.
 4. Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на децата.
 5. Осъществява консултиране на възпитателите и социалните работници в ЦРДУ по проблеми, произтичащи от взаимоотношенията им с децата.
 6. Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение.
 7. Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между деца, учители, родители, социални работници и други членове на екипа.
 8. Работи като ключов социален работник, ако бъде определен за такъв.
 9. Участва в мобилна социална работа.
 10. Уведомява незабавно прекия си ръководител за сезиране на компетентните органи в случаите на неполагане на грижи на деца; извършване или подбуждане към престъпления, противообществени прояви и насилие от деца или спрямо деца.
 11. Спазва Етичния кодекс на работещите с деца, приет от работодателя.
 12. Работи за своето професионално развитие, участва активно в обучения, супервизии и екипни срещи и с участието си допринася за подобряване на работата. По заявка на ръководителя провежда обучения на екипа за подобряване на неговата психологическа подготовка.
 13. Води необходимата документация и отчетност.
 14. Отговаря за работата с доброволци и развива доброволчеството.
 15. Изпълнява и други текущи задачи, възложени от работодателя.

II. Основни изисквания за познаване на проблематиката.

1. Психологическо оценяване и консултиране – основни методи. Индивидуална и групова психологическа супервизия.

2. Методика на екипната работа по социален случай.

3. Етични принципи на социалната работа с деца, семейства и общности.

4. Специфика на психологическата и социалната работа с различни типове клиенти – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, жертви на насилие; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в специализирани институции; деца, живеещи във високорискови общности; родители, предразположени към изоставянето на детето си; др.

 1. Документи и норми (закони, правилници, стандарти, методически указания и пр.), свързани със закрилата на детето, социалната работа и образованието, както и други такива имащи отношение към изпълнение на преките задължения.

III. Организационни връзки и взаимоотношения.

1. Вътрешни – В рамките на работния процес поддържа преки взаимоотношения с ръководството и останалите членове на екипа; служителите, работещи в администрацията на организацията; помощния персонал; доброволците. Взаимодейства и изпълнява решенията на ръководителя на ЦРДУ, като съгласува с него работните си задачи.

2. Външни – Поддържа съгласувани с ръководителя ЦРДУ взаимоотношения с представители на различни институции на местно и регионално равнище във връзка с осъществяването на образователна и социална подкрепа на децата

IV. Подчиненост.

Пряко подчинен на ръководителя на ЦРДУ.

V. Изисквания за заеманата длъжност.

 1. Длъжността се заема от лице, което има завършено висше образование с професионална квалификация психолог.

2. Кандидатът за заемане на длъжността трябва да притежава отлични комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност, мотивация за постижения и професионално развитие, позитивна нагласа за работа с уязвими общности, много добри умения за работа с деца в риск.

Служител:______________ Работодател:______________

Дата:

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .