Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на СТАРШИ ТРЕНЬОР

ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СТАРШИ ТРЕНЬОР–

  1. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ЗАДАЧИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА
  2. 1. Общи задължения :

•Поддържа подходящ външен вид при или във връзка с изпълнение на служебните си задължения

•Проявява лоялност и конфиденциалност при изпълнение на служебните си задължения

•Грижи се за опазването на имуществото на  клуба ,  като взема мерки срещу пожар ,  наводнение ,  кражба ,  както и срещу похабяване ,  по –голямо от обичайното

•В случай на  mредстоящо отсъствие поради отпуск ,  командировка или друга причина ,  уведомява управителният съвет за състоянието на текущите цели и задачи в клуба и предлага треньор ,  които ще го замества

•Докладва на управителния съвет за всички осъществени контакти и подготвя предложения за действия ,  които управителния съвет следва да предприеме  във връзка с тях

•Докладва в срок на управителния съвет за изпълнението на целите и задачите , възложени му писмено ,  устно и  посредством електронни средства ,  приети за ползване

•Води документация и  кореспонденция във вид и стандарти приети от управителния  съвет

•Следи и спазва нормативната уредба на клуба

•Ръководи се  от треньорския правилник и изпълнява служебните си  задължения посочени в него

1.2. Специфични задължения :

Програма  за Физическа подготовка

• Планира и изработва целенасочена тренировъчна програма за физическа подготовка ,  също така поставя отборни и  индивидуални цели и задачи

•Разработва и провежда тестове за физическа подготовка и функционални изследвания . Поставя оценка и анализира резултатите

•Организира и одсигурява   средства и пособия за  тренировъчния процес

•Ръководи тренировъчният процес

•Документира тренировъчният процес

•Отговаря за осигуряването и контролирането на  подходяща програма за  контузилите се състезатели.Координира тренировъчният процес на състезателите

•Организира тренировъчни  лагери в България и чужбина

•Организира и осигурява място за провеждане на тренировъчният процес

• Видео анализ на тренировъчният и състезателният процес

•Разработва програми за срещи между треньори ,  състезатели и родители

•Съблюдава мерките за сигурност на тренировъчният процес

•Документира тренировъчният процес

•Познава правилника за устройството и дейността  на федерацията

•Познава местните ,  националните и международните правила и разпоредби отнасящи се до състезателният процес

•Има общи познания по  закони,  които имат отношение към  дейността на спортните институции

• Осигурява пътуването на състезателите до местата за тренировки и състезания

•Контролира подготовката на необходимата екипировка

•Присъства на треньорски срещи

• Организира информационни срещи относно тренировки и състезания

•Организира и подсигурява място за загрявка на състезателите

•Отговаря за  процедурите  по определяне целите и задачите на състезателите и тяхната  оценка

•Отговоря за съставяне на годишният и дългосрочният план

•Документира резултатите от проведените  състезания

•Контролира състезателите извън тренировъчният процес ( съгласувано

УС)

•Отговаря  за инвентаризацията на екипировката  и оборудването.

•Предлага закупуването на необходимото оборудване

• Заема оборудване  от други отбори , клубове или организатори на

състезания

• При възможност поправя наличното оборудване

•Следи за поддържането на превозните средства на клуба в добро състояние

•Контролира получаването на необходимата пълна екипировка  за тренировка и състезание.

1.3.Административни задължения

• Изработва необходимите документи за административната дейност

• Изготвя тренировъчният и състезателният календар ( съгласувано УС )

•Съдейства при изготвянето на договорите на състезателите и спазване на  правилата от тях ( съгласувано с управителния съвет )

•Докладва на управителния съвет

•Направлява личните състезателни и отборни разходи ( съгласувано с УС )

• Съдейства при изготвяне на  годишен  бюджет

•Присъства на срещи определени от  управителния съвет

2.Комуникации

Поддържа редовни връзки с :

⇒  клубни състезатели

⇒родители

⇒управителният съвет на клуба

⇒администрация на клуба

⇒треньори от други клубове

⇒Федерация по…….

⇒представители на фирми  – доставчици на екипировка

⇒организатори на състезания

3.Повишаване  на квалификацията

•Видео анализ на техническите ,  тактическите ,  физическите и психологическите компоненти

• Участва в опреснителни курсове  и семинари зазапознаване с нововъведенията и съвременните изисквания (  съгласувано с  УС ):

⇒специални курсове

⇒други възможности за  повишаване квалификацията

⇒преквалификационни курсове

⇒усъвършенстване на личните треньорски умения

II. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕСТВИЕ

1.Длъжността е пряко подчинена на управителния съвет на  клуба.

2.Осъществява  mостоянни връзки със състезатели ,  родители и други членове на   клуба във връзка с разпределение ,  координация и изпълнение на възложените му задачи.

III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Длъжността се изпълнява при условията на нормиран , според график,  работен ден

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1.Да  има висше образование по специалността ( семестриално завършено ).

2.Минимум три години треньорски стаж .

3. Отлични комуникационни ,  организационни ,  мотивационни и мениджърски умеия.

4.Опит в ръководен и контролиране работата на помощник треньорите .

5. Компетентност в техническа ,  тактическа ,  физическа и психологическа подготовка на състезателите  .

6.Запознат със съвременните изисквания  за екипировка.

7.Да  владее на   добро комуникативно ниво английски немски и / или други западни езици .

8.Компютърни умения за  работа с програми свързани  с планиране и отчет на  тренировъчния процес.

V. ОСНОВНИ ПРАВИЛНИЦИ И АКТОВЕ ,  КОИТО ЛИЦЕТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВА .

.Да е запознат с устава на БФ по…………………

Служителят

……………………………………………………………………………………………………………

/трите имена /

Се  запозна с изискванията на длъжностната характеристика .

Работодател

:………………………………….

Служител

:………………………………………..

Дата

:………………………….

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .