Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВИТЕЛ НА РЕСТОРАНТ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА   УПРАВИТЕЛ НА РЕСТОРАНТ
Наименование Управител на ресторант
Код по НКПД 1315 3009

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодествия
Длъжността е подчинена на: Управителя на дружеството

Длъжността ръководи:
Административно – Служители на ресторанта

Място в структурата:
Управител
Управител на ресторант
Служители на ресторанта

Цел на длъжността:
Цялостно ръководство и организация на всички дейности в ресторанта.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Вътрешно си взаимодейства с ръководител отдел „Счетодство“, „Маркетинг и реклама“ и целия персонал на ресторанта.

Външни:
Външно си взаимодейства с доставчици и производители на храни и напитки, с представители на проверяващите органи във връзка с изпълняваната работа.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Права и задължения:
1. Представя ресторанта по най-добрия начин пред клиентите и отговаря за качеството на предлаганите храни и напитки.
2. Организира и ръководи цялостната дейност на персонала в ресторанта.
3. Одобрява включените в менюто храни и напитки и тяхната цена.
4. Контролира качеството и количеството на използваните продукти, с които се приготвят предлаганите в менюто гозби.
5. Одобрява ежедневно заявките за доставка на продукти и напитки и контролира тяхното правилно съхранение. Утвърждава ежедневното меню
6. Приема и отчита оборота на ресторанта от сервитьорите и барманите след изтичане на работния им ден.
7. И звършва ревизии на наличните продукти и напитки.
8. Утвърждава предложените му за одобрение графиците за работа на персонала в ресторанта.
9. Ръководи цялата финансова отчетност на ресторанта и следи за правилното й водене и своевременно отчитане.
10. Откликва на всички искания от страна на клиентите своевременно и ефективно.
11. Организира, ръководи и отговаря за воденето на цялата документация в ресторанта.
12. Организира и провежда курсове на обучение с цел повишаване на профисионалната квалификация и повишаване ефективността на служителита на ресторанта.
13. Повишава личните си умения и квалификация.
14. Участва в подбора и назначаването на служителите в ресторанта.
15. Осигурява сигурността на ресторанта.
16. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.
Отговорности:
Отговаря за високото ниво на хигиена в ресторанта.
Права:
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.
Специфични функции и задачи:
Носи материално-отчетническа отговорност във връзка с опазване имуществото на ресторанта, разходване на продуктите и съхраняване на парични средства.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Умения за работа с компютър – Microsoft Office, Internet
Вид и равнище на образованието:
Висше образование.
Професионален/управленски опит:
Минимум 5 г. практически опит.
Специални умения:
Да познава Закона за защита на потребителите, Закона за храните, Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях.
Владеене на чужди езици: Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Лоялност.
Комуникативност.
Умение за работа в екип.

Условия на труд и производствена среда:
Работа в ресторант.
Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не се предвиждат униформено облекло и лични предпазни средства.
Битови придобивки и привилегии:
Съобразно социалната програма на фирмата.
Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Длъжностната характеристика е:

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:
/…………………./ /…………………/ /………………../
(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
…………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена)
…………………………………………..
(подпис, дата)

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .