Skip to contentДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ
Наименование Управител, хотел
Код по НКПД 1315 3013
Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодествия
Длъжността е подчинена на: Управителя на дружеството
Как се получават и отчитат задачите

Длъжността ръководи:
Административно – Служители на хотела

Място в структурата:

Управител
УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ
Служители на хотела

Цел на длъжността:
Цялостно ръководство и организация на всички дейности в хотела.

Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Вътрешно си взаимодейства с ръководители отдел „Счетодство“, „Маркетинг и реклама“.

Външни:
Външно си взаимодейства с всички настоящи и потенциални клиенти на хотела, доставчици и представители на други фирми и партньори.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:

1. Представя хотела по най-добрия начин пред клиентите и отговаря за качеството на предлаганите услуги.
2. Организира и ръководи извършването на ремонти и реконструкции на хотела.
3. Утвърждава предложените му за одобрение графиците за работа на персонала в хотела.
4. Ръководи цялата финансова отчетност на хотела и следи за правилното й водене и своевременно отчитане.
5. Организира активното рекламиране на хотела и осигурява пълната му заетост с посетители.
6. Откликва на всички искания от страна на клиентите своевременно и ефективно.
7. Организира, ръководи и отговаря за воденето на всички хотелски регистри и документация и ги съхранява.
8. Организира и провежда курсове на обучение с цел повишаване на профисионалната квалификация и повишаване ефективността на служителита на хотела.
9. Повишава личните си умения и квалификация.
10. Участва в подбора, назначаването и освобождава служителите в хотела.
11. Осигурява сигурността в хотела.
12. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Отговорности:
Отговаря за своевременното и достатъчно осигуряване на необходимите на хотела артикули за оказването на качествена грижа – чаршафи, одеала, хавлиени изделия, козметични и почистващи препарати.

Права:
Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.
Специфични функции и задачи:
Носи материално-отчетническа отговорност във връзка с опазване имуществото на хотела и съхраняваните парични средства.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Умения за работа с компютър – Microsoft Office, Internet
Вид и равнище на образованието:
Висше образование по специалността Туризъм.
Професионален/управленски опит:
Минимум 5 г. практически опит.
Специални умения:
Да познава Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях.
Владеене на чужди езици:Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
Лоялност.
Комуникативност.
Умение за работа в екип.
Условия на труд и производствена среда:
Работа в хотел.

Режим на труд и почивка:
Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.

Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/…………………./ /…………………/ /………………../
(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
…………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена)
…………………………………………..
(подпис, дата)

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .