Skip to contentДлъжностна характеристика на УПРАВИТЕЛ НА СТОЛ

512201  Длъжностна характеристика на УПРАВИТЕЛ НА СТОЛ

I. Длъжностни задължения

Характеристика на изпълняваната работа: организира снабдяването на производствените, търговските помещения и складовете за обществено хранене с необходимото оборудване и инвентар; организира изучаването на потребителското търсене, полага грижа за неговото максимално задоволяване; участва в разработването на план- менюта на стола; организира снабдяването с необходимите суровини и продукти за готвене и тяхното съхранение; следи за състоянието на помещенията, машините, съоръженията и организира ремонта и поддържането им; контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания и културното обслужване на клиентите; организира и контролира спазването на безопасността на труда, противопожарната охрана и околната среда; следи за спазването на установения режим и работно време от персонала и потребителите; извършва рекламации за доставени некачествени стоки, оборудване, инвентар или некачествено извършени услуги; организира своевременното изготвяне на калкулациите и предаването на паричните средства от касиерите в касата на поделението; участва в подбора и атестациите на персонала от кухнята, стола, складовете и магазините за обществено хранене.

Отговорности: отговаря за своевременното снабдяване на кухнята и сладкарския цех с необходимите суровини и продукти за приготвяне на продукцията съгласно утвърденото меню; спазването на установения режим на хранене и работно време; носи лична отговорност за своевременното приготвяне на готварската продукция в установения асортимент, количество и качество; носи лична имуществена отговорност при констатиране на липси, начети или повреждане на суровини и готварска продукция.

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: нормативните актове, инструкции и наредби за общественото хранене; технологията на производството, търговията и обслужването в заведенията за общественото хранене; структурата на поделението; основните въпроси на трудово-правното и гражданско законодателство. Да има завършено средно специално образование с правоспособност. Трудов стаж по специалността – 5 година.

ІІІ.Подчинен е на специалиста по хранене и началника на отдел “КБО и АО”.

ІV. Подчинени длъжности: домакин на стол, управител на склад хранителни стоки, калкулант, касиер в стол, гл.готвач, майстор-сладкар, готвачи, работник кухня, чистачи.

V. Заместима е от: домакин на стол и главен готвач.

Подобни документи

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .