Skip to contentДоговор за заместване на учител

stars Приложение № 4

Д О Г О В О Р

№ ………………./………………..г.

Днес, в гр./с.…………………………………………………………………………………………………………

между ………………………………………………………………………………………………….. – Директор на ………………………………………………………………………………………………………………………………………. – гр./с. …………………………………….. наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………учител, с адрес гр./с……………………………………………………………………………………………, ЕГН ……………………………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема възмездно да замества г-жа/г-н ……………………………………………………………………………………………………….…,

(трите имена)

………………………………….…… като се задължава да спазва учебната програма, седмичното (длъжност)

Разписание и тематичното разпределение, изготвено от педагогическия специалист, участващ в обучение по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР.

2. Договорът е в сила от датата на сключването му и е за срок от …………………… до ………………

3. Размерът на възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за учебен час е 6,45 лв. (шест лв. и четиридесет и пет ст.), без дължимите осигуровки и е за сметка на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”.

4. Възнаграждението ще се изплаща на основание отчет от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за действително положен труд в реално взети часове с констативен протокол и доклад за извършената работа (заместване) по приложените образци,

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената му работа добросъвестно и на високо професионално равнище.

6. Всяко изменение на клаузите на договора става с писмено изразено взаимно съгласие на страните.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………….. ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………….

/……………………………../ /…………………………../

Гл.счетоводител:……………………..

Публикувано в Договори, Други.

Етикети , , , .