Skip to contentДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА

Общи положения

Определение

Чл. 380. С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователното събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума.

Форма

Чл. 381. (1) Договорът за застраховка се сключва писмено като застрахователна полица или друг писмен акт.

(2) Застрахователната полица трябва да съдържа:

1.  имената и адресите на страните;

2.  предмета на застраховката;

3.  покрития риск;

4.  срока на договора, както началото и края на застрахователното покритие;

5.  застрахователната сума или начина на изчисляването й;

6.  застрахователната премия или начина на изчисляването й, както и сроковете за нейното плащане;

7.  датата и мястото на издаване;

8.  подписи на страните.

(3) Застрахователната полица в полза на трето лице трябва да съдържа и името или качеството на ползващото се лице.

Преддоговорна информация

Чл. 381а. (Нов – ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) Застрахователят е длъжен да предоставя на кандидата за застраховане преди сключването на застрахователния договор информация в подходяща писмена форма за съответния вид застраховка, която трябва да съдържа:

1.  търговската фирма на застрахователя;

2.  седалището, адреса на управление и адреса на клона, сключващ договора;

3.  покритите рискове, изключенията от покритие, възможностите за изменение на застрахователния договор съобразно одобрените от Агенцията за застрахователен надзор общи условия;

4.  срока и начините за прекратяване на договора;

5.  срока и начините за плащане на премиите, последиците от неплащането, предпоставките и срока за плащане на обезщетение или застрахователна сума;

6.  начините за калкулиране и разпределяне на бонуси, ако има предвидени такива;

7.  откупните стойности и застрахователните суми при изтичане на срока на застрахователния договор – при договорите за застраховки по живот;

8.  при договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, да се изброят изчерпателно конкретните инвестиционни фондове, в които могат да бъдат инвестирани средствата;

9.  възможността за намаляване на застрахователното обезщетение спрямо договорената застрахователна сума в зависимост от овехтяването на имуществото по време на срока на договора – при договорите за имуществено застраховане;

10.  процедурите за извънсъдебно уреждане на спорове между страните по застрахователния договор, ако има предвидени такива.

(2) Застрахователят е длъжен да предоставя следната информация на застрахованото лице през периода на действие на договора:

1.  всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2;

2.  ежегодна информация за състоянието на бонусите;

3.  постигнатата доходност по видове инвестиционни фондове – при договорите за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд.

(3) Когато застрахователният договор се сключва чрез брокер или застрахователен агент, информацията по ал. 1 се предоставя от тях.

Плащане на първата премия

Чл. 382. Договорът има сила след плащането на първата премия, освен ако е уговорено друго.

Задължение за обявяване

Чл. 383. (1) При сключване на договора застрахованият е длъжен да обяви съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

(2) За съществени по ал. 1 се смятат обстоятелствата, за които застрахователят е поставил писмено въпрос.

(3) Неотговарянето на въпрос, без да има укриване на съществено за риска обстоятелство, не е основание за недействителност или за изменение на договора.

Съзнателно неточно обявяване или премълчаване

Чл. 384. (1) Ако застрахованият съзнателно е обявил неточно или е премълчал обстоятелството, при наличието на което застрахователят не би сключил договора, ако беше знаел за него, застрахователят може да прекрати договора.  Той може да упражни това право в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството.

(2) В случая по ал. 1 застрахователят задържа платените премии и има право да иска плащането им за периода до прекратяването на договора.

(3) Ако съзнателно обявеното неточно или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му.  Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаването на обстоятелството.  Ако застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по ал. 2.

(4) Когато в случаите по ал. 1 застрахователното събитие настъпи, застрахователят може да откаже плащането на застрахователното обезщетение или сума само ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието.

(5) Ако застрахованият е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице, достатъчно е укритото обстоятелство да е било известно на застрахования или на пълномощника му, съответно на третото лице.

Несъзнателно неточно обявяване

Чл. 385. (1) Ако при сключване на договора обстоятелството по чл. 383, ал. 1 не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора.

(2) Ако другата страна не приеме предложението по ал. 1 в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.

(3) Ако договорът бъде прекратен, застрахователят възстановява частта от премията, която съответства на неизтеклия срок на договора.

(4) При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора застрахователят не може да откаже плащането на застрахователното обезщетение или сума, но може да ги намали съобразно съотношението между размера на платените премии и на премиите, които трябва да се платят според реалния риск.

Обявяване на новонастъпили обстоятелства

Чл. 386. (1) По време на действието на договора застрахованият е длъжен да обяви пред застрахователя новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора застрахователят е поставил писмено въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.

(2) При неизпълнението на задължението по ал. 1 се прилагат съответно чл. 384 и 385.

Застрахователна премия

Чл. 387. (1) Първата, както и еднократната премия се плащат при връчване на полицата, освен ако е уговорено друго.

(2) Текущата премия се плаща в уговорения срок.  При неплащането й застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Застрахователят може да упражни правата по ал. 2 не по-рано от петнадесет дни от деня, в който застрахованият е получил писмено предупреждение.

(4) Ако е уговорено застрахователното покритие да започне, без да е платена първата премия, застрахователят има право да иска плащането й с лихви за закъснение.

Предотвратяване на вреди

Чл. 388. (1) Застрахованият е длъжен да вземе мерки за предпазване на застрахованото имущество от вреди.

(2) Застрахованият е длъжен да спазва предписанията на застрахователя и на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за вреди и да допуска застрахователят да прави проверки.

Задължение за съобщаване

Чл. 389. (1) При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен в седемдневен срок от узнаването да уведоми застрахователя, освен ако в общите условия е предвиден друг подходящ срок.

(2) Застрахованият е длъжен да се погрижи за ограничаване на вредите.

(3) Застрахованият е длъжен да допусне застрахователя за извършване на оглед и да представи поисканите документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.

Застрахователно плащане

Чл. 390. (1) При настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да плати обезщетението или застрахователната сума.

(2) Застрахователят обезщетява застрахования отделно за разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.

(3) Застрахователят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен ако е уговорено друго.

(4) Застрахователят се освобождава от задължението си по ал. 1 и 2, ако застрахователното събитие е причинено умишлено от застрахования или от трето ползващо се лице.

(5) Застрахователят не може да бъде задължаван над застрахователната сума.

Застрахователен интерес

Чл. 391. (1) Недействителен е договорът за застраховка, който е сключен при липса на застрахователен интерес.

(2) Договорът се прекратява, ако интересът отпадне по време на неговото действие.

(3) Застрахованият може да иска връщане на платените премии, освен ако е знаел или е трябвало да знае за липсата на интерес.

Давност

Чл. 392. Правата по договора за застраховка се погасяват с тригодишна давност, а по застраховка „гражданска отговорност“ – с петгодишна давност от деня на настъпване на застрахователното събитие.

Несеквестируемост

Чл. 393. Не се допуска принудително изпълнение върху застрахователната сума по застраховки „живот“ и „злополука“, както и върху обезщетението по застраховка „гражданска отговорност“.  Принудително изпълнение върху застрахователното обезщетение по имуществените застраховки се допуска, ако то е могло да се насочи върху застрахованото имущество.

Публикувано в Договори, Закони и правилници.

Етикети , , , , .