Skip to contentДОГОВОР за организиране на детски и ученически пътувания с обща цена

ДОГОВОР

за организиране на детски и ученически пътувания с обща цена

Днес, ………………….г

в гр…………………….. се подписа настоящият договор за организирано пътуване  между:

1.………………………………, притежаващ удостоверение за регистрация № ……………адрес на управление:………………………………., ЕИК……………………….., ИД по ДДС……………………………., офис: ………………………………………, представлявано от ……………………………………, фирма и адрес на застрахователя:…………………………………………………………………………., от една страна, наричан в договора ТУРОПЕРАТОР/ОРГАНИЗАТОР

и

2. ………………………………………….., адрес: ……………………………………….., ЕИК ……………………….., представлявано от …………………………………………… – директор, на /детска градина, училище и обслужващо звено/ от друга страна, наричан ПОТРЕБИТЕЛ. Страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да организира групово туристическо пътуване на …………………….. ученици с …….. ръководители от ………………………, при следните условия:

1.1. Маршрут: ………………………………

1.2. Начален пункт, час и място на тръгване…………………………………

1.3.Очаквано време на пристигане до крайния пункт……………………………….

1.4. Очаквано време, час и сборно място за тръгване от крайния пункт………….

1.5. Продължителност на престоя……………………………………….

1.6. Брой лица ………, от които ………… ученици и ………….. ръководители

1.7. Брой нощувки: …………… в  ………………………… /вид и категория на местата за настаняване/ при спазване на чл. 84 от Закона за туризма.

1.8. Брой закуски: …………….., брой обеди……………….., брой вечери ……………… в…………….. /вид и категория на местата за хранене/.

1.9. Местоположение и вид на туристическите обекти, които ще се посещават с цени на билети……………………………………………………………………………………………

1.10. Други услуги /трансфери, посещения, пътувания /, включени в общата цена……………..

1.11. Други изисквания на Потребителя, за които е постигнато съгласие…………………………..

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Страните се договориха пътуването по т. 1, Раздел I да се осъществи със следния вид транспорт: самолет/автобус:

марка……………………., модел…………., рег. №……………………, лиценз №…………………….., брой места……………., застраховки: „Гражданска отговорност“, „Злополука на пътниците в обществен транспорт“………………………………………………..

2. Цената на организираното пътуване се определя на ……………….. лв. общо.

3. Цената по т. 2 включва:…………………………………………………

4. Определената в т. 2 цена се заплаща, както следва:………………………………., в брой/по банков път на следната банкова сметка на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА ………………………………………………………………..

5. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения  договорената обща цена на пътуването подлежи на промяна при спазване на разпоредбите на чл. 88 от Закона за туризма, като промяната в цената следва да е икономически обоснована като се запазят интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. Други условия: /минимален брой участници и др./…………………………………………..

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА

1. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА:

1.1. Да получи  договореното в настоящия договор възнаграждение в доворените срокове и след представяне на разходо – оправдателен документ.

1.2. Да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на предмета на договора.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА:

2.1. Да организира и изпълни пътуването качествено и в договорените срокове като координира цялостния процес в съответствие с графика на дейностите и действащата нормативна уредба в РБългария за организиране на ученически отдих и туризъм, за опазване живота и здравето на пътуващите.

2.2. Да осъществи пътуването само през светлата част на денонощието.

2.3. Да осигури не по-малко от 8 часа нощувка на денонощие в категоризирано място за настаняване.

2.4. Да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали в хода на изпълнението на предмета на настоящия договор, като няма право да извършва непредвидени услуги, извън посочените в настоящия договор.

2.5. Да носи пълна отговорност за безопасността на участниците при организиране на пътуването.

2.6. Да възстанови за своя сметка причинените по негова вина щети.

2.7. Да има сключена застраховка съгласно Закона за туризма, покриваща отговорностите за причинени вреди.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.  ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1.1. Да проверява по всяко време изпълнението на настоящия договор.

1.2. Да участва със свои представители при организиране на пътуването.

1.3. Да развали едностранно настоящия договор в случай на неизпълнение от страна на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА на възложеното в уговорения обем, срок и при условията на настоящия договор.

1.4. Да не приеме изпълнението по договора, ако не съответства в значителна степен по обхват и качество на уговореното в настоящия договор.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

2.1. Да изплати на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА уговореното в настоящия договор възнаграждение.

2.2. Да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА всички необходими за осъществяване на пътуването документи като: списъци с участници с данните им, копие от проведен инструктаж и др.

2.3. Да предоставя на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА информацията, необходима за изпълнение на договора.

2.4. Да определи ръководител на групата, който да приеме и одобри програмата на пътуването и да следи за нейното изпълнение.

V. ОТГОВОРНОСТИ

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ  не носи отговорност при промяна на работно време на музеи, при промяна на размера на входните такси на посещаваните обекти, при загуба на лични вещи.

2. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ носи отговорност за качеството на услугите, включени в пътуването в т.ч. предоставянето им в уговорените срокове и обем.

3. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ  не носи отговорност при промени в пътуването, които се дължат на форсмажорни обстоятелства – обстоятелства, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития като природни бедствия, аварии, стачки и др. и които не могат да бъдат предвидени предварително.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА в резултат на възникнала смърт, злополука на участник в пътуването или на трето лице извън тях.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носи отговорност за загуба или нанесена вреда на имущество при изпълнение на предмета на договора през времетраенето на пътуването.

VI. АНУЛИРАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Анулиране на пътуването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да се извърши в срок от ………………………… без да дължи неустойки и обезщетение.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да предяви рекламации при неизпълнение или неточно изпълнение на договора в писмен вид в …………… дневен срок след завръщане на пътуващите. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да даде писмен отговор по направената рекламация в срок до ………………… след получаване на рекламацията.

VII. НЕУСТОЙКИ

1. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ не изпълни пътуването или част от него съгласно договора, дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка в размер на ……………………….

2. При прекратяване на договора по вина на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА, същият дължи връщане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на преведената сума, пропорционално на неизвършената работа.

3. При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА, същият дължи неустойка в размер на ………. % от цената. При некачествено изпълнение, ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ дължи неустойка в размер на  ………………. % от стойността на договора.

4. Заплащането на договорените неустойки не лишава ПОТРЕБИТЕЛЯ от възможността да претендира обезщетение за претърпените вреди по общия ред.

5. При забавяне на плащанията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият дължи на ТУРОПЕРАТОРА/ОРГАНИЗАТОРА законната лихва.

6. Наложените глоби от държавни институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ/ОРГАНИЗАТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

2. Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един от страните по него.

3. Настоящият договор може да бъде променян, допълван, изменян само по взаимно съгласие на страните, изразено писмено и след одобрение на промените от началника на Регионално управление на образованието – ………………………….., одобрил настоящия договор на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за туризма.

4. Неразделна част от настоящия договор са следните документи:………………………………….

ТУРОПЕРАТОР/ОРГАНИЗАТОР:…………….

име, фамилия, длъжност, подпис, печат

ПОТРЕБИТЕЛ:…………………………..

име, фамилия, длъжност, подпис, печат

Публикувано в Договори, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .