Skip to contentДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ

< ![endif]–>

ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ

Днес …………………………….. 20.… г. в гр. ………………………………………, област …………………….., община ……………………………………………….., между

………………………………………………………………………………………….

/наименование на предприятието, учреждението или организацията/

представлявано от ………………………………………………………………………..

/трите имена и длъжност – изп. директор, управител/

от една страна, наричана за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ и

……………………………………………………………………………………………

от гр. ……………………………… ул. № ………… бл. ……….

притежаващ л. к. № ………………….. изд. на ……………………. РПУ

ЕГН ……………………. с образование …………………………….

със специалност ………………………………………………….

с трудов стаж ….. г. и …… месеца, в т. ч., трудов стаж по специалността, наричан за краткост по-долу ОБУЧАВАЩ СЕ, на основание чл.229 от КТ се сключи настоящият договор:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да:

а) осигури издръжка в размер на…………… лв. на месец, или………….. лв. на година или за срок от ………………………………….

или еднократно в размер на ……………………………..

Средствата ще се изплащат, както следва :

……………………………………………………………………..

б) да осигури ………………………………………………………..

в) да дава достъп на обучаващия се до……………………………………… ;

г) да осигурява за своя сметка на другата страна с оглед повишаването на квалификацията …………………………………………….

д) да приеме на работа другата страна, след като той завърши обучението си и придобие уговорената по-горе квалификация за:

длъжност …………………………………………….

за срок от ……………………………………………

е) в случай, че РАБОТОДАТЕЛЯТ не приеме на работа обучаващия се съгласно условията на този договор, той дължи обезщетение в размер на……………………… лв.

2. ОБУЧАВАЩИЯТ се задължава:

а) да завърши в срок до обучението си по уговорената квалификация;

б) да работи при РАБОТОДАТЕЛЯ с оглед придобитата квалификация или на длъжност …………………………………………….

и за срок…………………………………………….. ;

в) да постъпи на работа в срок ………..от придобиване на уговорената по-горе квалификация;

г) ;

д) ;

е) в случай, че не завърши обучението си в уговорения в чл.2, б. „а“ срок, да изплати обезщетение в размер на лв.;

ж) в случай, че не постъпи на работа в уговорения в чл.2, б. „в“ срок да изплати на РАБОТОДАТЕЛЯ обезщетение в размер на лв.;

з) в случай, че не постъпи на работа при РАБОТОДАТЕЛЯ да възстанови сумите по т.1, б. „а“ и „б“ от този договор и обезщетение в размер на лв,

и) в случай, че трудовият договор се прекрати преди изтичането на срока по чл.1, б. „г“ по причини в ОБУЧАВАЩИЯ се, да изплати обезщетение в размер на лв.

3. Договорът се прекратява на следните основания:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Други условия

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Договорът се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: ………………… ОБУЧАВАЩ СЕ:…………………

Отдел „Човешки ресурси“:…………..

подпис

Публикувано в Договори.

Етикети , , , .