Skip to contentДоклад за изпълнение на предписания след проверка

…………………………………………………………………………………………………

(учебно заведение, , адрес, телефони, е-mail)

Изх.№ …………………

ДО

Г-Н……………/Г-ЖА…………………. /

НАЧАЛНИК НА РИО

…………………………………………….

Д О К Л А Д

от…………………………………………………………………………………………..

(име, фамилия)

директор на ……………………………………………..………………………….…………

Относно: изпълнение на заповед №…………………на началника на РИО – ………………….. за предписания със задължителен характер, във връзка с  извършена………………………………

(тематична / по жалба, сигнал/ друго) проверка от ……………………………………………………………………………………………………

(……………..………….. …………………………………………………………………………….. – старши експерт/и от РИО – …………………./  МОМН/ друга институция) име, фамилия

УВАЖАЕМИ/А/  ГОСПОДИН/ГОСПОЖО /……………………………………………..,

В изпълнение на Ваша заповед № ………… за изпълнение на предписания със задължителен характер, предприех следните действия:

1. По точка 1 от заповедта:

………………………………………………………………….

2. По точка 2 от заповедта:

………………………………………………………………….

3. По точка 3 от заповедта:

………………………………………………………………….

….

….

Приложениe: (копия на документи, доказващи изпълнението – заповеди, писма и др.,  заверени с „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището)

1. ……………………………………………..………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………….………….

С уважение,

…..…………………………………

(име и фамилия, подпис и печат)

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .