Skip to contentДоклад за преместване на ученик с наказание по чл.139

…………………………………………………………………………………………………

(учебно заведение, адрес, телефони, е-mail)

Изх.№ …………………

ДО

Г-Н/Г-ЖА/…………………..

НАЧАЛНИК НА РИО

…………………………………….

Д О К Л А Д

от…………………………………………………………………………………………..

(име, фамилия)

директор на ……………………………………………..………………………….…………

относно: преместване на ученик с наложено наказание по чл.139, ал.1, т.4

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН /УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/…………………………,

Във връзка с чл.140ж, ал.3 от ППЗНП, Ви уведомявам, че с моя заповед №………………

ученикът/чката…………………………………………………………………………………

/трите имена на ученика/чката/

живущ/а ………………………………………………………………………………………,

/пълен адрес на ученика/чката/

е наказан/а по чл.139, ал.1, т.4 от ППЗНП с „преместване в друго училище”.

Ученикът/чката е в………клас, профил/професия „…………….……………………..”, първи чужд език …………………… втори чужд език ……………………., прием след завършен седми клас/ прием след основно образование.

Заповедта за наказание е връчена срещу подпис на родителя/настойника на …………………. .

/дата/

Приложение:

1.Копие на Заповед №…………… за налагане на наказанието /заверена с „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището /.

С уважение,

…..…………………………………

(име и фамилия, подпис и печат)

Публикувано в Бланки.

Етикети , , .