Skip to contentДОКЛАД ЗА ПРОМЯНА НА СПИСЪК -ОБРАЗЕЦ №1

…………………………………………………………………………………………………..

(учебно заведение, район, адрес, телефони, e-mail)

Изх. № …………………………..

ДО

Г-ЖА/ Г-Н/……………..

НАЧАЛНИК НА РИО

………………………………..

ДОКЛАД

от ……………………………………………………………………………

(име и фамилия)

директор на …………………………………….…..………………………

Относно: промяна в разпределението на преподавателската работа в Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 1а, Списък Образец № 2 през учебната ………………… година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ………………….,

Във връзка с настъпили промени в разпределението на преподавателската работа в …………………………, на основание чл. 10, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3/18.02.2008 г.

(учебно заведение)

на МОН за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, отнасящи се до разформироване на паралелка/група, считано от ……………………..г. предлагам на Вашето внимание за съгласуване следните промени:

· I. В Раздел 3, лист 2

Описание на актуалното състояние до момента

1

Пълно описание на предлаганата промяна

2

· II. В Раздел 3, лист 3

Описание на актуалното състояние до момента

1

Пълно описание на предлаганата промяна

2

В съответствие с чл.11 от Наредба № 3/18.02.2008 г. на МОН за нормите на преподавателската работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, учителите, посочени в Таблица I, колона 2 изпълняват оставащата част от годишната норма за преподавателска работа.

Съгласуваните с Вас промени ще бъдат утвърдени от мен, в съответствие с чл. 10, ал. 4 от Наредба № 3/18.02.2008 г. на МОН, в тридневен срок от получаване на Вашето становище и изпратени по електронен път на старши експерта по информационно осигуряване в РИО – ……………..

С уважение,

…………………………………………..

…………………………………………..

(име и фамилия, подпис и печат)

Подобни документи

Публикувано в Бланки.

Етикети , , , .